جواب فعالیت صفحه ۵۲ کتاب مطالعات اجتماعی هشتم کدام یک از وقایعی که روی خط زمان مشاهده می کنید مبدا تاریخ مسلمانان قرار گرفته است هم اکنون از آن واقعه چند سال می گذرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مهاجرت پیامبر از مکه به مدینه مبنای تاریخ و تقویم مسلمانان قرار گرفت و از آن زمان تاکنون 1333سال شمسی و 1435سال قمری میگذرد.