جدیدترین کرم بوتاکس ای وارد بازار شده است و در کانال های تلگرام تبلیغ می‌شود که در چند ثانیه چین و چروک صورت را از بین می‌برد و با خاصیتی که دارد آنها را کاملاً از بین می‌برد ولی پس از مدتی به حالت اولیه برمیگردد باید از این ماده به طور سیمان استفاده کرد و چین و چروک کامل از بین برود.

کرم صورت که چین و چروک را کامل از بین می برند

کریمی در شبکه های اجتماعی توسط بازیگران و افراد مختلف تبلیغ می‌شود که صورت را به صورت کامل از چین شروع و خالص می‌کنند برنامه در عرضه تقریباً همه چین شروع را از بین برده و با خاصیت که کردند و بوتاکس فوری جاهای که چین چروک دارد آنها را کامل از بین می‌برند و استفاده دائمی از این می‌تواند اثرات دائمی داشته باشد و به طور کامل چین و چروک صورت تان از بین برود.

دانلود فیلم لحظه از بین رفتن چین و چروک

می که از صورت بازیگران گرفته می شود و بعد از دادن آن چین چروک کامل از بین می‌برند در کل تلگرام منتشر شده است که به زودی فیلم آنان است همین پست قرار خواهیم داد ولی از اینکه مطمئن نیستیم و برای شما اطمینان نمی‌توانیم بگذاریم که آیا این درست کار می کند یا خیر و شایعه است که شما را مشغول خود خواهد کرد و پول بیشتری به داروهای بی اعتبار کم اعتبار خواهد داد.