جواب فعالیت صفحه ۷۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم کشور ایران و همسایه هایش را پیدا کنید و بگویید در کدام قاره قرار دارند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پاکستان، افغانستان، ترکمنستان و عراق در آسیا.
ترکیه، نخجوان، ارمنستان و جمهری آذربایجان در اروپا.