جواب فعالیت صفحه ۲۵ کتاب علوم تجربی پایه هشتم کمترین و بیشترین عدد جرمی ایزوتوپ های کربن را مشخص کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کمترین : 12 بیشترین : 14