جواب تدبر کنیم صفحه ۴۳ کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم کم فروشی به چه معناست این آیه با موضوع درس چه ارتباطی دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تطفیف که مطففین از آن گرفته شده است در لغت به معنای اندک و کم است و مطفف به کسی اطلاق می شود که از چیزی بکاهد و آن را از حد واقعی آن کم کند و آن را اندک کند، حال آن چیز ممکن است بهای چیزی باشد که می پردازد و یا مزد کاری باشد که می پردازد در واقع امکان کم فروشی کردن و کاستن فقط در داد و ستد نیست بلکه در هر معالمه ای ممکن است. کارمندان با کارگران نیز اگر در کار خود کم کاری کنند، از کم فروشان هستند کم فروشی در وافع نوعی ضایع کردن و پایمال کردن حقوق دیگران است.

نویسنده :‌یعنی دختری میرودمغازه ومیگوید یک هندوانه بدهید ومغازهدار می گوید هندوانه نداریم دخترمیگوید پس ان چیست مردمی گوید انهاخراب است.