جواب نوشتن صفحه ۲۸ کتاب فارسی پایه نهم معنی و کنایه مپیچ از ره راست بر راه کج کنایه چو در هست حاجت به دیوار نیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : از راه راست پیچیدن کنایه از منحرف شدن به راه کج رفتن کنایه از راه نادرست و کار اشتباه انجام دادن.