جواب پیشنهاد صفحه ۱۴۱ کتاب دین و زندگی پایه دهم با خود بیندیشید و ببینید که تا چه اندازه کوشش کرده اید آراستگی همراه با عفاف داشته باشید آیا موانع درونی در مقابل این کوشش وجود داشته است؟ آنها را برای خود مشخص کنید و برای برداشتن آن موانع راه حل مناسب تنظیم نمایید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یک مسلمان باید جهت پیروی از دستورات دین اسلام که دین تعادل است سعی و کوشش کند و اگر چنین باشد در تمامی شونات زندگی که آراستگی هم جز آن است از مرز تعادل خارج نمی شود تا به افراط و تفریط منجر شود. ما هم به عنوان یک مسلمان از این قاعده مستثنا نیستیم و سعی می کنیم که آراستگی خود را در مرز تعادل حفظ نماییم و اندام خود را وسیله ای برای سوءاستفاده دیگران قرار ندهیم و اگر در پاره ای موارد از تعادل خارج شدیم به قرآن، احادث امه پناه برده و از آن ها کمک می گیریم.