جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۲۱ کتاب علوم تجربی پایه نهم گاه شنیده می شود که از قارچ ها به عنوان نوعی سبزی نام می برند از سایت نکس لود دریافت کنید.

گاه شنیده می شود که از قارچ ها به عنوان نوعی سبزی نام می برند. مثلا می گویند: « قارچ از سبزیهاست». به نظر شما چرا این جمله نادرست است؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا قارچ ها دسته ای جداگانه از یوکاریوت ها را تشکیل می دهند و نه گیاه هستند و نه جانور. این دسته همگی دگرپرورده بوده و برای رشد و تکثیر به ترکیبات آلی برای دریافت انرژی و کربن نیاز دارند.