پوربخش مجری تلویزیون گریه کردن برای خاطره جواد خیابانی کودکی که مادر خود رو قایم کرده بود و پیکر او را نشان نمی داد.

جریان و ماجرای خاطره جواد خیابانی از دختر بچه

جواد خیابانی در تلویزیون خاطره ای را تعریف کرد که موجب شد مجری تلویزیون پوربخش گریه کنند و نسبت به خاطر این جواد خیابانی هزار زار گریه کنیم جواد خیابانی در تلویزیون گفت که دختری را دیدم که یک چیز را قایم کرده بود و به هیچ کس نشان نمی داد به او گفتم به من نشان بده نترس به هیچ کسی نخواهم گفت وقتی رفتم دیدم دست و پیکره بی جان مادرش را قایم کرده است و می گوید من نمی خواهم مادرم را قایم کنم.