جواب گفت و گو صفحه ۱۰۹ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب گفت و گو درس چهاردهم 14 پیدای پنهان از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. درباره تاثیر صله رحم و احسان به خویشاوندان ، با یکدیگر گفت و گو کنید.
2. درباره آیات 2 و 3 سوره «الرحمان» : «خداوند انسان را آفرید [و] به او نطق و بیان آموخت»، بحث کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. دیدار با خویشاوندان باعث انس و الفت بیشتر می شود، دوستی ها را پابرجا، کینه ها را دور و تخم محبت در دل ها می کارد.
2. خداوند در سوره مبارکه الرحمن فرموده است که انسان را بر اساس حکمت و دلیل آفریده است. در وجود آدمی دنیایی را خلق کرده است که کتاب بزرگی از آفرینش است. هیچ کدام از آفریده های خدا در بدن آدمی بدون دلیل خلق نشده اند. خدا حتی ناخن های بدن آدمی را نیز فراموش نکرده است.

محمدرضا نجفی : دیدار با خویشاوندان باعث ایجاد محبت و مهربانی بین خانواده منجر می گردد و این باعث می شود تا خانواده پایدار بماند.