جواب گفت و گو صفحه ۴۴ کتاب علوم تجربی پایه چهارم جواب گفت و گو از سایت نکس لود دریافت کنید.

شکل زیر را مشاهده کنید. با توجه به آن، درباره ی پرسش های زیر در گروه خود گفت و گو کنید.
اندازه ی سنگ ها در محل شماره ی (1) با محل شماره ی (2) چه تفاوتی دارد؟
شکل سنگ ها از محل شماره ی (1) تا محل شماره ی (2) چه تغییری کرده است؟
اندازه و شکل سنگ های محل شماره ی (2) با سنگ های محل شماره ی (3) چه تفاوت هایی دارد؟ از این گفت و گو چه نتیجه ای می گیرید؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قسمت اول سوال: سنگ های محل شماره 1 درشت تر است.
قسمت دوم سوال: سنگ ها در محل شماره 2 کوچکتر و کمی صاف تر شده اند.
قسمت سوم سوال: سنگ ها در محل شماره 3 کوچکتر و صاف تر شده اند.
قسمت چهارم سوال: سنگ ها در مسیر رود با هم برخورد می کنند، می شکنند و خرد می شوند و در اثر ساییده شدن به یک دیگر صاف تر می شوند.