جواب فعالیت صفحه ۱۴۱ کتاب علوم تجربی پایه نهم اگر در محیط زندگی شما یا آزمایشگاه مدرسه ملخ وجود دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

اگر در محیط زندگی شما یا آزمایشگاه مدرسه، ملخ وجود دارد، یک نمونه از آن را به کلاس بیاورید و با ذره بین مشاهده کنید.چشم های مرکب، ساده، شاخک ها، شش عدد پا، دو جفت بال، قطعات بدن به ویژه شکم، سورا خهای تنفسی در ناحیه شکم و اندا مهای تولید مثلی را ببینید.اگر نمونه شما زنده است، می توانید آن را در طبیعت رها کنید؛ ولی اگر زنده نیست؛ روی آن الکل بریزید و در یک ظرف سربسته، نگهداری کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چند توضیح در مورد ملخ ها – ملخ ها 88 بند دارند – ملخ نر در انتهای خود 3 شاخه (زاده) ولی ملخ ماده عقب آن 4 شاخه است – همه آنها دارای 3 بخش اصلی سر، سینه، شکم هستند – بند اول شکم پرده ای بنام تیمپانوم (پرده صماخ) دارد که تولید ارتعاشات را بر عهده دارد – بند آخر اندام تولید مثلی است.