جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۹ کتاب علوم تجربی پایه نهم آیا ترکیب یونی سدیم فلورید در مجموع خنثی است به چه دلیل ؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بله, چون هنگام ترکیب یون منفی فلوئور -F و یون مثبت سدیم +Na این دو ذره بار های ناهمنام یکدیگر را خنثی میکنند.