جواب فکر کنید صفحه ۲۷ کتاب علوم تجربی پایه هشتم نشانه شیمیایی یون سدیم و یون کلرید را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یون سدیم : Na+ یون کلرید : Cl- یون سدیم دارای 10 الکترون و یون کلرید دارای 18 الکترون می باشد.