جواب فعالیت صفحه ۵۰ کتاب مطالعات اجتماعی هشتم یکی از سوره های کوچک جزء سی ام قرآن که در نکوهش ابولهب نازل شده است را قرائت و ترجمه آن را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سورة مَسَد (سورة 111قرآن مجید).