جواب نوشتن صفحه ۱۳۳ و ۱۳۴ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم یکی از عناصر مهم داستان در جدول از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : درونمایه.