جواب فعالیت صفحه ۵۷ کتاب علوم تجربی پایه هفتم داخل ظرف چند منطقه مجزا وجود دارد یک ظرف شیشه ای را تا 3/4 سه چهارم با ماسه پر کنید سپس تا نیمه درون آن آب بریزید از سایت نکس لود دریافت کنید.

متن فعالیت صفحه 57 علوم هفتم

1) داخل ظرف چند منطقه مجزا وجود دارد.
2) کدام منطقه را می توان به سفره آب زیر زمینی تشبیه کرد.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دو منطقه مجزا مشاهده می شود پایین ظرف که آب در آن جا جمع شده و بخش بالایی که فقط ماسه، هوا و رطوبت است بخش پایینی را می توان به سفرۀ آب زیر زمینی تشبیه کرد چون حاوی آب و سنگ های دارای تخلخل که آب در آن جمع شده است.