معنی مفوم بیت نعره برآورده فلک کرده کر دیده سیه کرده شده زهره در صفحه 16 فارسی دهم

ناشناس

بسیار ممنو از سایت زیبا و کصشعرتان😐😐

مرضیه

دریایی که خروشش گوش همه رو کر کرده بود چشمان ترسناک و هراس انگیزی داشت

مجید

دریایی که خروشش گوش همه رو کر کرده بود چشمان ترسناک و هراس انگیزی داشت

سعید

دریایی که خروشش گوش همه رو کر کرده بود چشمان ترسناک و هراس انگیزی داشت

نویسنده

دریا فریاد بلندی کشید و گوش آسمان را ناشنوا کرده بود و شدت عصبانی چشمانش را سیاه کرده و بسیار ترسناک شده بود.

جواب قلمرو فکری صفحه ۱۶ کتاب فارسی پایه دهم معنی مفوم بیت نعره برآورده فلک کرده کر دیده سیه کرده شده زهره در از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دریا فریاد بلندی برآورد و گوش فلک را ناشنوا کرده بود و چشمانش را سیاه کرده و بسیار ترسناک شده بود.

مرضیه : دریایی که خروشش گوش همه رو کر کرده بود چشمان ترسناک و هراس انگیزی داشت.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
محمد 1 سال قبل
0

صدای دریا آنقدر بلند بود که گوش آسمان را کر کرده بود و همه را ترسانده بود

سپیده 2 سال قبل
6

دریا چنان نعره و فریادی می‌زد که گوش آسمان را کر می‌کرد. از شدت عصبانی چشمانش را سیاه کرده بود و بسیار ترسناک شده بود.

ناشناس 2 سال قبل
2

😐😑😑😑

شبنم 2 سال قبل
2

دیده سیه کرده کنایه از گشاد کردن چشم و خیره با عصبانیت نگاه کردن

مرضیه 2 سال قبل
19

دریایی که خروشش گوش همه رو کر کرده بود چشمان ترسناک و هراس انگیزی داشت

مانی 2 سال قبل
4

دریا آنچنان فریاد بلندی کشیده بود که گوش فلک را نا شنوا کرده بود و چشمانش هراس انگیز بود.

نویسنده 2 سال قبل
4

نعره میزند و گوش همه را کر کردهچشمانش را عصبانی نشان داده و ترسناک شده است

ناشناس 2 سال قبل
0

عالییی و خوب ممنون

نویسنده 2 سال قبل
-2

خوب

ناشناس 2 سال قبل
-2

خوب

نویسنده 2 سال قبل
0

معنی ان

نویسنده 2 سال قبل
6

دریا فریاد بلندی کشید و گوش آسمان را ناشنوا کرده بود و شدت عصبانی چشمانش را سیاه کرده و بسیار ترسناک شده بود.

سعید 2 سال قبل
6

دریایی که خروشش گوش همه رو کر کرده بود چشمان ترسناک و هراس انگیزی داشت

مجید 2 سال قبل
16

دریایی که خروشش گوش همه رو کر کرده بود چشمان ترسناک و هراس انگیزی داشت

مجید 2 سال قبل
5

مفهوم شعرو کسی بلد نیست؟

سودا 2 سال قبل
-2

عالی

جج 2 سال قبل
-1

عالی

نظری ندارم 2 سال قبل
0

باشع من نظری ندارم

نویسنده 2 سال قبل
4

دریا فریاد گوشی خراش و بلندی زد و چشمان خود را ترسناک کرده و همه هراسناک بودند

م 2 سال قبل
0

ج

ل 2 سال قبل
1

ااا۸

ناشناس 2 سال قبل
35

بسیار ممنو از سایت زیبا و کصشعرتان😐😐

نویسنده 2 سال قبل
2

ا

برای پاسخ کلیک کنید