مفهوم کنایی عنان را گران کرد صفحه 100 فارسی دهم

نویسنده

مفهوم عنوان را گران کردنسرهم نبرد به گرد اوردن

M

متوقف کردن اسب

جواب قلمرو ادبی صفحه ۱۰۰ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم مفهوم کنایی عنان را گران کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کنایه از کشیدن افسار اسب و ایستادن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
M 2 سال قبل
5

متوقف کردن اسب

نویسنده 2 سال قبل
18

مفهوم عنوان را گران کردنسرهم نبرد به گرد اوردن

نویسنده 2 سال قبل
0

چیزی نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
0

مفهموم عنان را گران کرد

مردا 2 سال قبل
0

….

علیرضا 2 سال قبل
0

امتحان دارم

ناشناس 2 سال قبل
0

ذا

نویسنده 2 سال قبل
0

۰

نویسنده 2 سال قبل
0

عنان را گران کرده اند

ناشناس 2 سال قبل
1

مفهوم عنان را کران کردین

Amy 2 سال قبل
0

انار را گران کرد

نویسنده 2 سال قبل
0

انار را گران کرد

نویسنده 2 سال قبل
0

هیچ

ناشناس 2 سال قبل
2

عنان راگردان کرد

نویسنده 2 سال قبل
0

جواب عنان را گرانکرد

نویسنده 2 سال قبل
0

ح

نویسنده 2 سال قبل
0

عنان را گران کرد

مفهوم عنان را گران کرد 2 سال قبل
0

مفهوم عنان را گران کرد

نویسنده 2 سال قبل
0

چیزی نمیدانم

نویسنده 2 سال قبل
0

عنان را گران کردن

نویسنده 2 سال قبل
0

مفهوم کناییه همان را گران کرد

نویسنده 2 سال قبل
0

اا

نویسنده 2 سال قبل
0

تجکالت

نویسنده 2 سال قبل
0

عنان را گردان کردن

نویسنده 2 سال قبل
0

خیلی عالی

نویسنده 2 سال قبل
0

استاد

نویسنده 2 سال قبل
2

ایستادن

نویسنده 2 سال قبل
2

عنان گران کردن

محمد شاکر 2 سال قبل
2

عالی

مرجان اسکانی 2 سال قبل
0

عنان گران کردن مفهوم

برای پاسخ کلیک کنید