مفهوم کنایه دندان به دندان خاییدن صفحه 115 فارسی یازدهم

نویسنده

کنآایه از عصبانیت و خشمگین بودن

نویسنده

عصبانیت و خشمناک بودن

ناشناس

کنایه ازعصبانی شدن

نویسنده

ابراز خشم و عصبانیت

نویسنده

کنایه از عصبانی شدن

جواب قلمرو ادبی صفحه ۱۱۵ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم مفهوم کنایه دندان به دندان خاییدن از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خشمگین و عصبانی شدن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 10 روز قبل
15

عصبانیت و خشمناک بودن

نویسنده 10 روز قبل
0

خوبه

نویسنده 10 روز قبل
0

عالی

0
نویسنده 10 روز قبل

ز۶یهس

نویسنده 10 روز قبل
0

خشمگین و عصبی شدن

نویسنده 10 روز قبل
0

یعنی خشمگین شدن یک فرد در اثر چیزی

سعدی گلستان 10 روز قبل
0

خیلی خیلی خشمگین شدن

نویسنده 10 روز قبل
9

کنایه از عصبانی شدن

ناشناس 10 روز قبل
-2

.

ناشناس 10 روز قبل
-1

خوب

ببته 10 روز قبل
0

رببالب

نورا 10 روز قبل
0

کنایه زیاد عصبی شدن

لاله 10 روز قبل
1

عالی

موحده کریمی افشار 10 روز قبل
8

کنایه از حالت خشم و عصبانیت گرفتنموحده

نویسنده 10 روز قبل
3

خشمگین شدن

نویسنده 10 روز قبل
18

کنآایه از عصبانیت و خشمگین بودن

ناشناس 10 روز قبل
11

کنایه ازعصبانی شدن

نویسنده 10 روز قبل
0

نمیدونم

نویسنده 10 روز قبل
10

ابراز خشم و عصبانیت

فاطمه 10 روز قبل
0

عالی

الیاس 10 روز قبل
0

خشمگین شدن

نویسنده 10 روز قبل
0

خندیدن و تمسخر و شرمندگی

ناشناس 10 روز قبل
0

عصبانی شدن

نویسنده 10 روز قبل
0

خشمگین

امیر 10 روز قبل
0

عاای

نویسنده 10 روز قبل
0

هاریفبغغااااصخسدصتصهقتدقهقهصدصخصندصدصدصهست

ناشناس 10 روز قبل
0

نمیدونم

نویسنده 10 روز قبل
0

مرسی از سایت

یونس 10 روز قبل
0

خوب بود

نویسنده 10 روز قبل
0

کنایه دندان به دندان خایدن

Mehrzad 10 روز قبل
0

اره

نویسنده 10 روز قبل
0

ن

نویسنده 10 روز قبل
0

بله

نویسنده 10 روز قبل
0

ه

لتان بم 10 روز قبل
0

لتان بم

خشمگین 10 روز قبل
0

خشمگین

امیر 10 روز قبل
0

هیچ

ناشناس 10 روز قبل
0

عالی

نویسنده 10 روز قبل
0

دندان به دندان خاییدن

نویسنده 10 روز قبل
0

خشمگین و عصبانی شدن

زهرا 10 روز قبل
0

نمیدونم والا

نویسنده 10 روز قبل
0

.

نویسنده 10 روز قبل
-1

یعنی جهل کردن اعصبانی شدن

1
نویسنده 10 روز قبل

اعصابنبت

نویسنده 10 روز قبل
0

معنی : خشم و عصبانیت

نویسنده 10 روز قبل
-1

خوب

نویسنده 10 روز قبل
-1

معنی کلنه دندان به دندان خاییدن

ناشناس 10 روز قبل
0

خشمگین بودن

ناشناس 10 روز قبل
-1

عصبانیت

نویسنده 10 روز قبل
-1

مفهوم دندان ب دندان خابیدنرضا

نویسنده 10 روز قبل
0

مفهوم کنایه رنگ باختنرضا

سعید 10 روز قبل
0

کنایه از پیروز شدن و شکست دادن حریف

عالیه 10 روز قبل
0

عالیه

نویسنده 10 روز قبل
0

صبر کرد

نویسنده 10 روز قبل
0

نمیدونم عصبانی شدن

نویسنده 10 روز قبل
0

کنایه ای از خشم و عصبانیت . محمد رنجبر نسبی

نویسنده 10 روز قبل
0

ادبیات

نویسنده 10 روز قبل
0

دذ

نویسنده 10 روز قبل
0

نمی دونم

زهرا 10 روز قبل
0

.ذنتذو

نویسنده 10 روز قبل
0

سبتیا

نویسنده 10 روز قبل
0

عصباتی شدن

نویسنده 10 روز قبل
0

😁

نویسنده 10 روز قبل
2

ممنون

نویسنده 10 روز قبل
1

کنایه از فشردن فک بالا و پایین دهان و دندان ها روی هم و عصبانیت بیش از حد

برای پاسخ کلیک کنید