مفهوم کنایه دندان به دندان خاییدن صفحه 115 فارسی یازدهم

نویسنده

عصبانیت و خشمناک بودن

نویسنده

کنآایه از عصبانیت و خشمگین بودن

ناشناس

کنایه ازعصبانی شدن

موحده کریمی افشار

کنایه از حالت خشم و عصبانیت گرفتنموحده

نویسنده

کنایه از عصبانی شدن

جواب قلمرو ادبی صفحه ۱۱۵ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم مفهوم کنایه دندان به دندان خاییدن از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خشمگین و عصبانی شدن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
مهدی 3 ماه قبل
1

مفهوم کنایه دندان به دندان خایید

0
ناشناس 11 روز قبل

مفهوم کنایه دندان به دندان خاییدن

ناشناس 4 ماه قبل
0

عصبانی شدن

ناشناس 5 ماه قبل
4

کنایه از شدت خشم وعصبانیت

نویسنده 8 ماه قبل
22

عصبانیت و خشمناک بودن

نویسنده 8 ماه قبل
2

خشمگین و عصبی شدن

نویسنده 8 ماه قبل
-1

یعنی خشمگین شدن یک فرد در اثر چیزی

سعدی گلستان 8 ماه قبل
1

خیلی خیلی خشمگین شدن

نویسنده 8 ماه قبل
9

کنایه از عصبانی شدن

نورا 8 ماه قبل
-1

کنایه زیاد عصبی شدن

موحده کریمی افشار 8 ماه قبل
11

کنایه از حالت خشم و عصبانیت گرفتنموحده

نویسنده 8 ماه قبل
3

خشمگین شدن

نویسنده 8 ماه قبل
15

کنآایه از عصبانیت و خشمگین بودن

ناشناس 8 ماه قبل
11

کنایه ازعصبانی شدن

نویسنده 8 ماه قبل
8

ابراز خشم و عصبانیت

فاطمه 8 ماه قبل
-1

عالی

نویسنده 8 ماه قبل
-2

خشمگین

امیر 8 ماه قبل
0

عاای

خشمگین 8 ماه قبل
0

خشمگین

نویسنده 8 ماه قبل
2

خشمگین و عصبانی شدن

نویسنده 8 ماه قبل
0

معنی : خشم و عصبانیت

ناشناس 8 ماه قبل
1

خشمگین بودن

ناشناس 8 ماه قبل
-2

عصبانیت

سعید 8 ماه قبل
-2

کنایه از پیروز شدن و شکست دادن حریف

عالیه 8 ماه قبل
-2

عالیه

نویسنده 8 ماه قبل
-2

صبر کرد

نویسنده 8 ماه قبل
0

نمیدونم عصبانی شدن

نویسنده 8 ماه قبل
0

کنایه ای از خشم و عصبانیت . محمد رنجبر نسبی

نویسنده 8 ماه قبل
-2

ادبیات

نویسنده 8 ماه قبل
-2

دذ

نویسنده 8 ماه قبل
-2

عصباتی شدن

نویسنده 8 ماه قبل
-1

ممنون

نویسنده 8 ماه قبل
2

کنایه از فشردن فک بالا و پایین دهان و دندان ها روی هم و عصبانیت بیش از حد

برای پاسخ کلیک کنید