میان وظایف حکومت ها و وظایفی که در نمودار بالا می بینید چه شباهت هایی می توانید پیدا کنید صفحه 50 مطالعات اجتماعی پنجم

ناشناس

رسیدگی به مقررات و شباهت اصلی شکایت به حفظ امینی

ییلدیز

رسیدگی مقررات آموزش فرهنگی به دیگران کشورهای اسلامی در پاریس امکانات بیشتر و دسترسی.

جواب فعالیت صفحه ۵۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم میان وظایف حکومت ها و وظایفی که در نمودار بالا می بینید چه شباهت هایی می توانید پیدا کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نوشتن قانون و مقررات اردو امور اجرایی رسیدگی به اطلاعات و حفظ ایمنی رسیدگی به اطلاعات و حفظ ایمنی.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
لیسا 1 سال قبل
1

بف

سلین 1 سال قبل
0

دفاع از کشور در مقابل حمله‌ی دشمن

هما 1 سال قبل
1

بله

ناشناس 1 سال قبل
0

نه

ابلعاتعبوخعت 1 سال قبل
1

میان وضایف اصلی حکومت ووضایفی که در نموداربالامیبینیدچه شباهت هایی میتوانیدپیداکنید؟

پریا 1 سال قبل
-2

میان وضایف اصلی حکومت ووضایفی که در نموداربالامیبینیدچه شباهت هایی میتوانیدپیداکنید؟

ناشناس 2 سال قبل
2

بمیری

-1
لیسا 1 سال قبل

نه

ییلدیز 2 سال قبل
1

Miksllhjak!

Jnsjkql.

Hbdbjoow

Diopkibdji.

Biopkjdhu

?hehhiep

Bay%

ییلدیز 2 سال قبل
3

رسیدگی مقررات آموزش فرهنگی به دیگران کشورهای اسلامی در پاریس امکانات بیشتر و دسترسی.

ناشناس 2 سال قبل
3

رسیدگی به مقررات و شباهت اصلی شکایت به حفظ امینی

نادیا 2 سال قبل
2

قانون ومقررات اردو امور اجرایی رسیدگی به اطلاعات وحفظ ایمنی رسیدگی به اطلاعات و حفظ ایمنی

برای پاسخ کلیک کنید