نام سوره هایی را که به نام یک پیامبر نامیده شده صفحه 115 مطالعات اجتماعی هفتم

نویسنده

نام سوره هود؟

ناشناس

نوح

جواب فعالیت صفحه ۱۱۵ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم نام سوره هایی را که به نام یک پیامبر نامیده شده از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یونس – هود – یوسف – ابراهیم – محمد – نوح.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
1

یعقوب - ابراهیم

ناشناس 1 سال قبل
-1

خوب

ناشناس 2 سال قبل
3

نوح

نویسنده 2 سال قبل
3

نام سوره هود؟

برای پاسخ کلیک کنید