نشان دهید در اهرم ها و در شرایط تعادل مزیت مکانیکی صفحه 97 علوم نهم

جواب فعالیت صفحه ۹۷ کتاب علوم پایه نهم نشان دهید در اهرم ها و در شرایط تعادل مزیت مکانیکی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با توجه به شکل مقابل می توان به این سوال پاسخ داد.
F1.d1 = F2.d2 : شرط تعادلی.
F1: نیروی محرک.
d1: طول بازوی محرک.
F2: نیروی مقاوم.
d2: طول بازوی مقاوم.
با توجه به اینکه A = F2/F1 است:
A = d1/d2
A: مزیت مکانیکی.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 1 سال قبل
0

نوب گده کی،ر دهنت😐

برای پاسخ کلیک کنید