همفکری کنید و بگویید چرا خلفای عباسی آن گونه با ابومسلم و برمکیان رفتار کردند؟ صفحه 67 مطالعات اجتماعی هشتم

نویسنده

یکی از علل مهم نابودی ابومسلم خراسانی و خاندان برمکیان از سوی خلفای عباسی (منصور و هارون) با وجود خدمتی که اینان به عباسیان کردند:.الف) ترس از نفوذ و قدرت روز افزون آنها بود. خلفا وجود چنین افراد قدرتمندی را خطری برای حکومت و قدرت خود تصور می کردند.ب) رقبا و دشمنان ابومسلم و برمکیان در دربار عباسیان نیز مرتب علیه آنها مشغولتوطه و دسیسه بودند.

ناشناس

چون که ابومسلم و برمکیان ایرانی بودند ؛ قدرتمند بودند ؛ فکر می کردند که خاندان ابومسلم و برمکیان دست به شورش بزند ؛ فاطمه

نویسنده

همون سو أل

جواب فعالیت صفحه ۶۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم همفکری کنید و بگویید چرا خلفای عباسی آن گونه با ابومسلم و برمکیان رفتار کردند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یکی از علل مهم نابودی ابومسلم خراسانی و خاندان برمکیان از سوی خلفای عباسی (منصور و هارون) با وجود خدمتی که اینان به عباسیان کردند:.
الف) ترس از نفوذ و قدرت روز افزون آنها بود. خلفا وجود چنین افراد قدرتمندی را خطری برای حکومت و قدرت خود تصور می کردند.
ب) رقبا و دشمنان ابومسلم و برمکیان در دربار عباسیان نیز مرتب علیه آنها مشغولتوطه و دسیسه بودند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 11 ماه قبل
0

ک

بهاره حاجی زاده 12 ماه قبل
2

فکر می کرد که او چون که ابو مسلم برمکیان ایران بود

بهاره حاجی زاده 12 ماه قبل
2

بهاره حاجی زاده

قاسم کنده

نویسنده 2 سال قبل
3

همون سو أل

ناشناس 2 سال قبل
3

چون که ابومسلم و برمکیان ایرانی بودند ؛ قدرتمند بودند ؛ فکر می کردند که خاندان ابومسلم و برمکیان دست به شورش بزند ؛ فاطمه

نویسنده 2 سال قبل
3

یکی از علل مهم نابودی ابومسلم خراسانی و خاندان برمکیان از سوی خلفای عباسی (منصور و هارون) با وجود خدمتی که اینان به عباسیان کردند:.الف) ترس از نفوذ و قدرت روز افزون آنها بود. خلفا وجود چنین افراد قدرتمندی را خطری برای حکومت و قدرت خود تصور می کردند.ب) رقبا و دشمنان ابومسلم و برمکیان در دربار عباسیان نیز مرتب علیه آنها مشغولتوطه و دسیسه بودند.

برای پاسخ کلیک کنید