همفکری کنید و بگویید چرا خلفای عباسی آن گونه با ابومسلم و برمکیان رفتار کردند؟ صفحه 67 مطالعات اجتماعی هشتم

ناشناس

چون که ابومسلم و برمکیان ایرانی بودند ؛ قدرتمند بودند ؛ فکر می کردند که خاندان ابومسلم و برمکیان دست به شورش بزند ؛ فاطمه

نویسنده

همون سو أل

بهاره حاجی زاده

فکر می کرد که او چون که ابو مسلم برمکیان ایران بود

جواب فعالیت صفحه ۶۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم همفکری کنید و بگویید چرا خلفای عباسی آن گونه با ابومسلم و برمکیان رفتار کردند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یکی از علل مهم نابودی ابومسلم خراسانی و خاندان برمکیان از سوی خلفای عباسی (منصور و هارون) با وجود خدمتی که اینان به عباسیان کردند:.
الف) ترس از نفوذ و قدرت روز افزون آنها بود. خلفا وجود چنین افراد قدرتمندی را خطری برای حکومت و قدرت خود تصور می کردند.
ب) رقبا و دشمنان ابومسلم و برمکیان در دربار عباسیان نیز مرتب علیه آنها مشغولتوطه و دسیسه بودند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
-2

ک

بهاره حاجی زاده 1 سال قبل
3

فکر می کرد که او چون که ابو مسلم برمکیان ایران بود

بهاره حاجی زاده 1 سال قبل
2

بهاره حاجی زاده

قاسم کنده

نویسنده 2 سال قبل
3

همون سو أل

ناشناس 2 سال قبل
3

چون که ابومسلم و برمکیان ایرانی بودند ؛ قدرتمند بودند ؛ فکر می کردند که خاندان ابومسلم و برمکیان دست به شورش بزند ؛ فاطمه

نویسنده 2 سال قبل
1

یکی از علل مهم نابودی ابومسلم خراسانی و خاندان برمکیان از سوی خلفای عباسی (منصور و هارون) با وجود خدمتی که اینان به عباسیان کردند:.الف) ترس از نفوذ و قدرت روز افزون آنها بود. خلفا وجود چنین افراد قدرتمندی را خطری برای حکومت و قدرت خود تصور می کردند.ب) رقبا و دشمنان ابومسلم و برمکیان در دربار عباسیان نیز مرتب علیه آنها مشغولتوطه و دسیسه بودند.

برای پاسخ کلیک کنید