واجبات نماز یازده مورد است که عبارتند از صفحه 112 پیام های آسمان هفتم

نویسنده

1)نیت2)قیام3)تکبیره االحرام4)رکوع5)سجود6)قرائت7)ذکر8)تشهد9)سالم10)ترتیب11)مواالت

ناشناس

جواب صفحه 112

نویسنده

نمیدونم خودمم 😅سوگند

نویسنده

نیت ،قیام،تکبیر،رکوع،سجود،قرائت،ذکر،تشهد،سلام،ترتیب،موالات

نویسنده

من هم مثل خودت

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۱۲ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم واجبات نماز یازده مورد است که عبارتند از از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
0

چه رمری بینشونه

ناشناس 2 سال قبل
0

سلام

ناشناس 2 سال قبل
1

....

نویسنده 2 سال قبل
2

مونا .. من هم نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
4

نمیدونم خودمم 😅سوگند

نویسنده 2 سال قبل
5

1)نیت2)قیام3)تکبیره االحرام4)رکوع5)سجود6)قرائت7)ذکر8)تشهد9)سالم10)ترتیب11)مواالت

1
امیر مهرابی 2 سال قبل

خوبع

نویسنده 2 سال قبل
3

من هم مثل خودت

نویسنده 2 سال قبل
1

صفحه ۱۱۲

نویسنده 2 سال قبل
1

چمیدونم باو

نویسنده 2 سال قبل
1

چمیدونم باو

نویسنده 2 سال قبل
1

چمیدونم باو

ناشناس 2 سال قبل
4

جواب صفحه 112

نویسنده 2 سال قبل
2

نیت . قیام.تکبیر . رکوع . سجده از ارکان نماز هست

نویسنده 2 سال قبل
3

نیت ،قیام،تکبیر،رکوع،سجود،قرائت،ذکر،تشهد،سلام،ترتیب،موالات

نویسنده 2 سال قبل
1

سلام

نویسنده 2 سال قبل
1

یک بار دیگر صحبت های آقای پارسا رابادقت بخوانید وبا کمک معلم خود،جای هر کدام ازواجبات فوق رادرمتن مشخص کنید

نویسنده 2 سال قبل
1

هدیه ها ی سشمزپزمسمیم

برای پاسخ کلیک کنید