هدف اختراع و نوآوری جابربن حیان چه بود چیست صفحه 4 کتاب کار و فناوری هفتم

ن

چرامطلب روکامل نمیدین

سبحان

زکریای رازی الکل رو کشف کرد نه جابر این حیان در ضمن الکل کشفه نه اختراع

یه آرمی طرفدار BTS

جواب کجاس ؟ :|

خلجی

چرا مطلب کامل نمیزارین باج میخواین

نویسنده

استفاده از لعاب برای دوام بیشتر

جواب پاسخ جدول صفحه ۴ کتاب کار و فناوری هفتم هدف اختراع و نوآوری جابربن حیان چه بود چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

اختراع و نو آوری جابر بن حیان

هدف اختراع و نو آوری جابر بن حیان

اختراع و نوآوری : ظروف سفالی براق هدف اختراع و نوآوری : استفاده از لعاب برای دوام بیشتر
اختراع و نوآوری : قلم نوری هدف اختراع و نوآوری : امکان خواندن در تاریکی

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
یه آرمی طرفدار BTS 2 سال قبل
12

جواب کجاس ؟ :|

ناشناس 2 سال قبل
-1

خوارزمی

ن 2 سال قبل
24

چرامطلب روکامل نمیدین

نویسنده 2 سال قبل
3

استفاده از لعاب برای دوام بیشتر

سبحان 2 سال قبل
18

زکریای رازی الکل رو کشف کرد نه جابر این حیان در ضمن الکل کشفه نه اختراع

خلجی 2 سال قبل
8

چرا مطلب کامل نمیزارین باج میخواین

برای پاسخ کلیک کنید