واژه های متضاد را در ادبیات و عبارت های زیر بیابید صفحه 100 نگارش ششم

نویسنده

الف:دشمن/دوستب:هستم/نیستمپ:دوستان/دشمنان

ناشناس

اشتباه

نویسنده

وا واژه متضاد را در ابیات و عبارت های زیر بیابید

ثنا

1-دشمن،دوست2-هستم،نیستم3-روم،نروم4دوستان،دشمنانزندگی،مرگ

سما قره باشلوئی

داره چشماتو خوب باز کن می بینی😶

جواب املا و دانش زبانی صفحه ۱۰۰ کتاب نگارش پایه ششم دبستان واژه های متضاد را در ادبیات و عبارت های زیر بیابید از سایت نکس لود دریافت کنید.

3. واژه های متضاد را در ابیات و عبارت های زیر بیابید.
الف) سخن در میان دو دشمن، چنان گوی که اگر دوست گردند، شرم زده نشوی. (سعدی)
ب) موج زخود رفته ای، تیز خرامید و گفت:
هستم اگر می روم، گر نروم نیستم. (اقبال لاهوری)
پ) دوستان و دشمنان را می شناسم من
زندگی را دوست دارم، مرگ را دشمن. (اخوان ثالث)

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) کلمات متضاد = دشمن و دوست .
ب) کلمات متضاد = هستم و نیستم / میروم و نروم .
پ) کلمات متضاد = دوستان و دشمنان / زندگی و مرگ / دوست و دشمن.

نویسنده : الف) دشمن /دوست
ب)میروم /نرو
پ) دوستان /دشمنان
دوست /دشمن
زندگی /مرگ..

ثنا : 1-دشمن،دوست
2-هستم،نیستم
3-روم،نروم
4دوستان،دشمنان
زندگی،مرگ.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
0

واژه متضاد را در عبارت زیر پیدا کنید زندگی را دوست دارم مرگ را دشمن

0
ناشناس 2 سال قبل

واژه های متضاد را در عبارت زیر پیدا کنید زندگی را دوست دارم مرگ را دشمن

ناشناس 2 سال قبل
1

دوست دشمن

ندا 2 سال قبل
-1

هم خانواده شهدا

ناشناس 2 سال قبل
5

اشتباه

نویسنده 2 سال قبل
1

خوبه اما میروم ونروم یا هستم ونیستم دربیت وجودندارد😊

-2
ششش🤫 2 سال قبل

سما درست میگه🌝

4
سما قره باشلوئی 2 سال قبل

داره چشماتو خوب باز کن می بینی😶

نویسنده 2 سال قبل
9

الف:دشمن/دوستب:هستم/نیستمپ:دوستان/دشمنان

ثنا 2 سال قبل
4

1-دشمن،دوست2-هستم،نیستم3-روم،نروم4دوستان،دشمنانزندگی،مرگ

نویسنده 2 سال قبل
2

هیچی نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
0

گوی،گردد

0
درسته 2 سال قبل

اهای بی ادب

زینب محسنی 2 سال قبل
0

دوستان / دشمنان دشمن / دوست

امیر 2 سال قبل
1

واژه های متضادرا در عبارت زیر پیدا کرده وبه تفکیک بنویسید زندگی را دوست دارم مرگ را دشمن

نویسنده 2 سال قبل
4

وا واژه متضاد را در ابیات و عبارت های زیر بیابید

نویسنده 2 سال قبل
0

رو کپشن نوشته 100 کلمه بعد میای توش 4 تا کلمه مسغره

0
ششش🤫 2 سال قبل

مسغره نه مسخره،بعدشم،گفته صفحه100نگارش نه 100تا کلمه🌝

نویسنده 2 سال قبل
2

نه

نویسنده 2 سال قبل
1

به صورت تفکیکی چطور میشود…….

نویسنده 2 سال قبل
0

دوستان ودشمنان رامی شناسم من/زندگی رادوست دارم مرگ رادشمن

نویسنده 2 سال قبل
-2

فکر

-2
Shiva 2 سال قبل

آفرین

بدون نام 2 سال قبل
-2

جواب درست بدین لطفا1_متضاد عبارت《دشمنان تیره رائ》کدام گزینه است؟الف_دوستان تیره دلب_دوستان روشن رائج_دشمنان روشن رائد_دشمنان روشن دل

نویسنده 2 سال قبل
2

مثال عشق پیدایی وپنهان / ندیدم همچو تو پیدا نهای

نویسنده 2 سال قبل
1

در او هرچه بگفتند از کم و بیش

0
ناشناس 2 سال قبل

دراوهرچه بگفتندازکم وبیش نشانی داده اندازدیده ی خویش

نویسنده 2 سال قبل
1

سراغاره گذشتگان پنهان ضررهامیر حسین

نویسنده 2 سال قبل
-1

شب صبحروشن. خاموش

نویسنده 2 سال قبل
0

ازدرس اول تاچهارم کلاس ششم ۱۰۰

نویسنده 2 سال قبل
0

مخالف یعنی این میرود=نمیرود زندگی =مرگ

ناشناس 2 سال قبل
1

1بود نبود2 آره نه3شب روز4دوست دشمن5 زندگی و مرگ6 میروم نمیروم7هستم نیستم8خرشید ماه9روم نروم10ضعیف توانا

یکتا 2 سال قبل
-1

وای عزیزم خیلی ممنونم خیلی خوبه کاش همه مثل تو میبودن❤❤❤

برای پاسخ کلیک کنید