واژه های متضاد را در ادبیات و عبارت های زیر بیابید صفحه 100 نگارش ششم

نویسنده

الف:دشمن/دوستب:هستم/نیستمپ:دوستان/دشمنان

نویسنده

وا واژه متضاد را در ابیات و عبارت های زیر بیابید

سما قره باشلوئی

داره چشماتو خوب باز کن می بینی😶

امیر

واژه های متضادرا در عبارت زیر پیدا کرده وبه تفکیک بنویسید زندگی را دوست دارم مرگ را دشمن

نویسنده

خوبه اما میروم ونروم یا هستم ونیستم دربیت وجودندارد😊

جواب املا و دانش زبانی صفحه ۱۰۰ کتاب نگارش پایه ششم دبستان واژه های متضاد را در ادبیات و عبارت های زیر بیابید از سایت نکس لود دریافت کنید.

3. واژه های متضاد را در ابیات و عبارت های زیر بیابید.
الف) سخن در میان دو دشمن، چنان گوی که اگر دوست گردند، شرم زده نشوی. (سعدی)
ب) موج زخود رفته ای، تیز خرامید و گفت:
هستم اگر می روم، گر نروم نیستم. (اقبال لاهوری)
پ) دوستان و دشمنان را می شناسم من
زندگی را دوست دارم، مرگ را دشمن. (اخوان ثالث)

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) کلمات متضاد = دشمن و دوست .
ب) کلمات متضاد = هستم و نیستم / میروم و نروم .
پ) کلمات متضاد = دوستان و دشمنان / زندگی و مرگ / دوست و دشمن.

نویسنده : الف) دشمن /دوست
ب)میروم /نرو
پ) دوستان /دشمنان
دوست /دشمن
زندگی /مرگ..

ثنا : 1-دشمن،دوست
2-هستم،نیستم
3-روم،نروم
4دوستان،دشمنان
زندگی،مرگ.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 ماه قبل
0

اشغال عوض

ناشناس 10 ماه قبل
0

واژه متضاد را در عبارت زیر پیدا کنید زندگی را دوست دارم مرگ را دشمن

0
ناشناس 10 ماه قبل

واژه های متضاد را در عبارت زیر پیدا کنید زندگی را دوست دارم مرگ را دشمن

ناشناس 10 ماه قبل
0

دوست دشمن

ندا 10 ماه قبل
-2

هم خانواده شهدا

ناشناس 1 سال قبل
2

اشتباه

نویسنده 1 سال قبل
4

خوبه اما میروم ونروم یا هستم ونیستم دربیت وجودندارد😊

0
ششش🤫 11 ماه قبل

سما درست میگه🌝

5
سما قره باشلوئی 1 سال قبل

داره چشماتو خوب باز کن می بینی😶

نویسنده 1 سال قبل
6

الف:دشمن/دوستب:هستم/نیستمپ:دوستان/دشمنان

ثنا 1 سال قبل
2

1-دشمن،دوست2-هستم،نیستم3-روم،نروم4دوستان،دشمنانزندگی،مرگ

نویسنده 1 سال قبل
3

هیچی نمیدونم

نویسنده 1 سال قبل
1

گوی،گردد

-1
درسته 1 سال قبل

اهای بی ادب

زینب محسنی 1 سال قبل
0

دوستان / دشمنان دشمن / دوست

نویسنده 1 سال قبل
0

جواب

نویسنده 1 سال قبل
-2

واژه های متضاد را درعبارت زیرپیدا کرده وبه تفکیک بنویسیدزندگی رادوست دارم مرگ را دشمن

امیر 1 سال قبل
4

واژه های متضادرا در عبارت زیر پیدا کرده وبه تفکیک بنویسید زندگی را دوست دارم مرگ را دشمن

-1
مریم 1 سال قبل

ج

roya 1 سال قبل
-2

هیچی نمیدونم میشه یه نفر راهنماییم کنه

نویسنده 1 سال قبل
-2

جواب سوال چه می شودزندگی را دوست دارم مرگ را دوشمن اخوان ثالثهستم اگر میروم و اگر نروم نیستم

نویسنده 1 سال قبل
5

وا واژه متضاد را در ابیات و عبارت های زیر بیابید

نویسنده 1 سال قبل
0

رو کپشن نوشته 100 کلمه بعد میای توش 4 تا کلمه مسغره

0
ششش🤫 11 ماه قبل

مسغره نه مسخره،بعدشم،گفته صفحه100نگارش نه 100تا کلمه🌝

نویسنده 1 سال قبل
1

نه

نویسنده 1 سال قبل
0

به صورت تفکیکی چطور میشود…….

نویسنده 1 سال قبل
-1

دوستان ودشمنان رامی شناسم من/زندگی رادوست دارم مرگ رادشمن

نویسنده 1 سال قبل
0

فکر

0
Shiva 1 سال قبل

آفرین

نویسنده 1 سال قبل
-2

سخن

بدون نام 1 سال قبل
0

جواب درست بدین لطفا1_متضاد عبارت《دشمنان تیره رائ》کدام گزینه است؟الف_دوستان تیره دلب_دوستان روشن رائج_دشمنان روشن رائد_دشمنان روشن دل

نویسنده 1 سال قبل
1

مثال عشق پیدایی وپنهان / ندیدم همچو تو پیدا نهای

نویسنده 1 سال قبل
0

در او هرچه بگفتند از کم و بیش

0
ناشناس 1 سال قبل

دراوهرچه بگفتندازکم وبیش نشانی داده اندازدیده ی خویش

نویسنده 1 سال قبل
0

سراغاره گذشتگان پنهان ضررهامیر حسین

نویسنده 1 سال قبل
0

شب صبحروشن. خاموش

نویسنده 1 سال قبل
0

ازدرس اول تاچهارم کلاس ششم ۱۰۰

نویسنده 1 سال قبل
0

مخالف یعنی این میرود=نمیرود زندگی =مرگ

ناشناس 1 سال قبل
1

1بود نبود2 آره نه3شب روز4دوست دشمن5 زندگی و مرگ6 میروم نمیروم7هستم نیستم8خرشید ماه9روم نروم10ضعیف توانا

یکتا 1 سال قبل
0

وای عزیزم خیلی ممنونم خیلی خوبه کاش همه مثل تو میبودن❤❤❤

برای پاسخ کلیک کنید