یون را تعریف کنید صفحه 27 علوم هشتم

نویسنده

ذره ای باردار را یون میگویند و اگر اتمی الکترون بگیرد به یون منفی تبدیل می شود (آنیون) و اگر اتمی الکترون از دست بدهد به یون مثبت تبدیل می شود (کاتیوم) در واقع تعداد الکترون ها و پروتون هایش برابر نباشند.

ناشناس

ذره ای باردار را یون میگویند و اگر اتمی الکترون بگیرد به یون منفی تبدیل می شود (آنیون) و اگر اتمی الکترون از دست بدهد به یون مثبت تبدیل می شود (کاتیوم) در واقع تعداد الکترون ها و پروتون هایش برابر نباشند.

ناشناس

به اتم هایی گفته میشود که بار الکتریکی اضافه داشته باشد و این بار میتواند منفی یا مثبت باشد

ناشناس

اتم

جواب فکر کنید صفحه ۲۷ کتاب علوم تجربی پایه هشتم یون را تعریف کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تعریف اول: یون به اتمی گفته می‌شود که بار الکتریکی اضافه داشته باشند و این بار می‌تواند منفی یا مثبت باشد. تعریف دوم: در واقع نابرابری تعداد کل الکترون‌ها با پروتون‌ها، در یک اتم را یون می گویند. تعریف سوم : یون به هر ذره ای که الکترون گرفته باشد یا الکترون از دست داده باشد یون می گویند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
5

به اتم هایی گفته میشود که بار الکتریکی اضافه داشته باشد و این بار میتواند منفی یا مثبت باشد

ناشناس 2 سال قبل
2

نمک خوراکی هست

دیی سعید 2 سال قبل
2

عالی 🗿💪🏻

نویسنده 3 سال قبل
14

ذره ای باردار را یون میگویند و اگر اتمی الکترون بگیرد به یون منفی تبدیل می شود (آنیون) و اگر اتمی الکترون از دست بدهد به یون مثبت تبدیل می شود (کاتیوم) در واقع تعداد الکترون ها و پروتون هایش برابر نباشند.

ناشناس 3 سال قبل
11

ذره ای باردار را یون میگویند و اگر اتمی الکترون بگیرد به یون منفی تبدیل می شود (آنیون) و اگر اتمی الکترون از دست بدهد به یون مثبت تبدیل می شود (کاتیوم) در واقع تعداد الکترون ها و پروتون هایش برابر نباشند.

ناشناس 3 سال قبل
3

اتم

برای پاسخ کلیک کنید