یکی از درس های مندرج در کتاب درسی خود را خلاصه کنید سپس متن خلاصه شده را با بهره گیری از روش های دسته بندی نمودار جدول نقشه مفهومی نشان دهید صفحه 118 نگارش یازدهم

درسا

زحمت کشیدید واقن کسی ک انجام داده ک اصلا نمیاد اینجا😂😐

نویسنده

من خودم نمیدونم امیدوارم دوستان بدونن

نویسنده

اگر میدونستم ک نمیومدم دنبال جواب

😐

جواب کو

محمدرضا

عالی بود. خیلی گویا و روان😑🤦‍♂️

جواب فعالیت صفحه ۱۱۸ کتاب نگارش پایه یازدهم یکی از درس های مندرج در کتاب درسی خود را خلاصه کنید سپس متن خلاصه شده را با بهره گیری از روش های دسته بندی نمودار جدول نقشه مفهومی نشان دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

ناشناس :‌روش دسته بندی:جدول
نام شاعر: هوشنگ ابتهاج
لقب(تخلص): هـ.ا.سایه
آثار:نخستین نغمه ها، سیاه مشق و تا صبح شب یلدا، تابستان مهر، بانگ نی
توضیحات: غزل سراس معاصر با زبان لطیف و اجتماعی
منبع:درس یار منتشران.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 5 ماه قبل
1

رف ادب ن ی

ناشناس 5 ماه قبل
1

اخه این چرت و چرت ها چیه نوشتید سواد ندارید بعضی ها مال چند قسمت قبل رو نوشتن بعضی ها هم که یه مشت چرا و پرت نوشتند

ناشناس 7 ماه قبل
1

تموم شد خیلی تاثیر گذار بود🚶🏻‍♀️

😑 7 ماه قبل
2

اومدم ببینم شما چی دارین😑

ناشناس 7 ماه قبل
0

آیلا م وه رخ گری بشتی عردگی سارگره

جواب کو پس💔😐

نگین جوینده 7 ماه قبل
-1

جواب فعالیت ص ۱۱۸ نگارش یازدهم را با روش نمودار نشان دهید

0
ناشناس 5 ماه قبل

این سایت امیرزاست نه سایت نگارش

ناشناس 8 ماه قبل
1

ادامه

asma 8 ماه قبل
1

《ابوعلی سینا پرسشگر بود و تا جواب چیزی را نمی گرفت ارام نمی شد》

ناشناس 8 ماه قبل
-2

؟

پ 8 ماه قبل
-1

تارااررا

مصیب 8 ماه قبل
-1

پاسخ مرحلی ۲۴۵

زهرا 8 ماه قبل
-1

اتو.تور.تراز.ترازو.آرزو.روز.زور.

مهدی 9 ماه قبل
0

لطفاً سوالات 1404آمرزا رودرستش کنید

ناشناس 9 ماه قبل
3

جواب 1404آمیرزا درست نیست لطفاً درستش کنید ممنونم سپاسگزارم از لطف شما

مخاطب ناشناس 9 ماه قبل
-2

خیلی عالیه انشا هاش

زهرا 9 ماه قبل
-1

صحنه تصویر بالا خیلی خوب به نظر میرسه و اینکه جای خوبی برای سکونت ولی تصویر پایین خیلی غمگین و اینکه جای خوبی نیست برای زندگی خیلی غمگینه خیلی آلوده است خیلی خوبه چون سبزه داره ولی تصویر پایین هیچی نداره یه درخت سوخته بعضی از جاش یکم سبز چندتاش ولی یه درخت تیکه تیکه شده توی آب خیلی بده

۹۹۶ 10 ماه قبل
-1

جواب ۹۹۶

نویسنده 11 ماه قبل
1

کتاب فلسفه

3
ناشناس 11 ماه قبل

(●__●)

اکبر غلامی 11 ماه قبل
4

به به

سما 11 ماه قبل
0

😐

Sahar 11 ماه قبل
-1

ممنون😐

درسا 11 ماه قبل
13

زحمت کشیدید واقن کسی ک انجام داده ک اصلا نمیاد اینجا😂😐

.... 11 ماه قبل
2

عاای

محمدرضا 11 ماه قبل
6

عالی بود. خیلی گویا و روان😑🤦‍♂️

نویسنده 11 ماه قبل
5

خوب بنویسید یچیری

هانی 11 ماه قبل
3

پس کو جواب این ؟؟؟

مریم 11 ماه قبل
4

جواب کو پس؟؟؟

ناشناس 11 ماه قبل
4

خب

نویسنده 11 ماه قبل
-1

زهره بهرامزاده

نویسنده 11 ماه قبل
-2

نظری ندارم

امید 11 ماه قبل
4

؟؟

امید 11 ماه قبل
3

چندتا نظر بادی بدم؟

0
محمدی 11 ماه قبل

بفرمایید

نگار 11 ماه قبل
0

🤧😐

شیدا 11 ماه قبل
3

پ جوابش

نویسنده 11 ماه قبل
0

لطفاً ارسال كنيد

1
ناشناس 11 ماه قبل

نمیدانم اگر می دانستم خودم مینوشتم عقل کل

نویسنده 11 ماه قبل
1

دیدگاه خاصی ندارم،

رضا 11 ماه قبل
5

کتاب فارسی

نویسنده 11 ماه قبل
0

نتتاذذ

نویسنده 11 ماه قبل
1

دیدگاهی ندارم

ناشناس 11 ماه قبل
3

پس جوابش کو ؟

نویسنده 11 ماه قبل
0

این سوال در صفحه ی 122 مطرح شده نه 118

1
مال ما صفحه ۱۱۸ هستش 11 ماه قبل

من فک کردم جوابشو نوشتهولی دیدم اصن هیچی نیس😒

نویسنده 11 ماه قبل
4

نمیدونم

نویسنده 11 ماه قبل
1

ده

😐 11 ماه قبل
7

جواب کو

1
ملیکا 11 ماه قبل

خوب بود

نویسنده 11 ماه قبل
3

درس ششم

0
بد نیست 11 ماه قبل

خوب

نویسنده 11 ماه قبل
3

مریم

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمیدانم

نویسنده 11 ماه قبل
1

انشا صفحه 118

نویسنده 11 ماه قبل
0

.

نویسنده 11 ماه قبل
0

چرا عکس نمیزارید

میلاد 11 ماه قبل
0

عالی

نویسنده 11 ماه قبل
0

والا به مولا هچی نمیدونم اومدم خودم یاد بگیرم

نویسنده 11 ماه قبل
0

بخدا چیزی نمیدونم

نویسنده 11 ماه قبل
0

عالی

نویسنده 11 ماه قبل
1

در داسـتانهای حماسـی ایـران و اسـاطیر باسـتان، چهـرۀ انقالبـی کاوۀآهنگـرّحـاد وبینظیـر اسـت و پیشبنـد چرمیـن او کـه بـر نیـزه کـرد و مـردم را بـه اتّ جنبـش فراخوانـد، درفشـی بـود انقالبـی کـه بـر ضـد پادشـاه ّ وقـت، ضحـاک،برافراشـت. درفشـی کـه پشـتیبان آن، دل دردمنـد و بـازوی مـردم رنـج کشـیده و بیپناه بود.ّب اژی دهاک ) اژدها(، در داسـتانهای ایرانی، مظهر خوی شـیطانیّضحاک، معرِ اسـت و زشـتی و بدی؛ در اوسـتا موجودی اسـت »سـه پوزۀ سـه سـر شـش چشم«،دیـوزاد و مایـۀ ّ آسـیب آدمیـان و فتنـه و فسـاد. بـه روایـت فردوسـی، ضحـاک بارهاَرداس، رافریـب ابلیـس را میخـورد؛ بدیـن معنی که ابلیس بـا موافقت او، پـدرش، مکـه مـردی پاکدیـن بـود، از پا درمی ّ آورد تا ضحاک به پادشـاهی برسـد. سـپس درلبـاس خوالیگـری چـاالک، خورشهایـی حیوانی بـه او میخوراند و خوی بـد را در اومی ّ پـرورد؛ سـپس بـر اثـر بوسـه زدن ابلیس بـر دوش ضحـاک، دو مـار از دو کتف اومیرویـد و مایـۀ رنج وی میشـود.پزشـکان فرزانـه از عهـدۀ علاج برنمیآینـد تا بـار دیگر ابلیس خـود را به صورتپزشـکی درمـیآورد و بـه ّ نـزد ضحاک میرود و بـه او میگویـد: » راه درمان این دردّ و آرام کـردن مـاران، سـیر داشـتن آنها با مغز سـر آدمیان اسـت.« ضحـاک نیز چنینمیکنـد و بـرای تسـکین درد خـود بـه این کار میپـردازد. به این ترتیب که هر شـبدو مـرد را از کهتـران یـا مهتـرزادگان بـه دیـوان او میبرنـد و جانشـان را میگیرند وخورشـگر، مغز سـر آنان را بیرون میآورد و به مارها می ّ خوراند تا درد ضحاک اندکیآرامـش یابـد. در اسـاطیر ایران، مار مظهری اسـت از اهریمـن و در اینجا نیز بر دوشّضحـاک می ّ روید که تجسـمی اسـت از خوهـای اهریمنی و بیـداد و منش خبیث.پادشـاه سـتمگر شـبی درخـواب میبینـد سـه تن مـرد جنگی قصـد او میکنند و یکـی از آناناو را بـه ضـرب گـرز از پـا درمیآورد … وی از بیـم برخود میپیچد و فریادزنـان از خواب میپرد.ناچـار موبـدان و خردمنـدان را بـه مشـورت میخواند و خواب خود را حکایت میکنـد و تعبیر آن رااز ایشـان میخواهد. آنان از بیم خشـم او تا سـه روز چیزی نمیگویند. سـرانجام، یکی از ایشـانمی ّ گوید که زبونی ضحاک به دسـت کسـی انجام خواهد شـد که هنوز از مادر نزاده اسـت. همینّام،ّا در این ایاشـاره کافی اسـت که پادشـاه بدمنش به جسـتوجوی چنین نوزادی فرمان دهد. امَرمایه« شـیر مینوشـد و در غاری پرورش مییابد. پدرفریدون از مادر میزاید و از گاوی به نام »بّ او، آبتین که ناگزیر از بیم ضحاک ترسـان و گریزان اسـت، روزی گرفتار میشـود و مغز سـرش راَک، پسـر را به البرزکوه میبرد و به دسـت مردی پاکدینبـه مـاران می َ دهنـد. مادر فریدون، فرانمی ّ سـپرد. ضحـاک کـه بـه نهانگاه پیشـین نوزاد پـی میبرد، به آنجـا مـیرود؛ گاو برمایه و همۀچهارپایان را میکشـد و خانۀ آبتین را به آتش میکشـد؛ اما پسـر به خواسـت خداوند بزرگ میبالدو نیـرو میگیـرد و سـرانجام، نـام و نشـان خـود را از مادر می ّ پرسـد و چون از پادشـاهی ضحاک وجفاهـای او آگاه مـی شـود، عـزم میکند که از وی انتقام گیرد. از اینرو در انتظار فرصتی مناسـبچشـم به راه آینده اسـت. این فرصت گرانبها را کاوه فراهم میآورد؛ یعنی یکی از مردم فرودسـتّا پایانبخش شـب تیرۀ سـتم میشـودو پاکدین که سـروکارش با آهن اسـت و رنج و زحمت؛ امو نویدبخـش پیروزی و بهروزی.در محیطـی کـه پادشـاه بیدادپیشـۀ مـاردوش بهوجـود آورده بـود، تاریکـی و ظلم بـر همهجاچیرگی داشـت و کسـی ایمن نمیتوانسـت زیست. فردوسی تصویری از آن روزهای سیاه را هرچهگویاتـر نشـان داده اسـت؛ روزگاری کـه کاوه و هزاران تن دیگر را ناگزیر بـه بهای جان خویش بهنافرمانـی و قیام برانگیخت.

حسین 11 ماه قبل
2

Good

نویسنده 11 ماه قبل
1

😕😕

نویسنده 11 ماه قبل
2

نوشین 11 ماه قبل
-1

ممنون

دریا 11 ماه قبل
0

خوب

ناشناس 11 ماه قبل
0

خیلی عالی بود

نویسنده 11 ماه قبل
0

بله خوبه عالیه منکه خوشم اومد فقط یادندارم راهنمایی کنین لطفاچجوری متن رو ببینم.

نویسنده 11 ماه قبل
0

سلام

نویسنده 11 ماه قبل
0

ل

نویسنده 11 ماه قبل
-1

جواب درس ششم نگارشسوگی

مرتضی 11 ماه قبل
0

هوم چخبر چیکارا میکنین

نویسنده 11 ماه قبل
0

جواب کو

ناشناس 11 ماه قبل
0

جواب کو🤔🤔🤔🤔🤔🤔

؛ 11 ماه قبل
-1

جوابش کو🤔

مهدی 11 ماه قبل
0

خوبه

نویسنده 11 ماه قبل
-1

خیلی خوب بود ممنونم

نویسنده 11 ماه قبل
0

ای بابا

امیر 11 ماه قبل
0

یاالله

امیر 11 ماه قبل
0

سلامممممم

امیر 11 ماه قبل
0

پس کوووووو

Mahdi 11 ماه قبل
0

😕😕

Mahdi 11 ماه قبل
0

واقعا خوب و نوشتاری بود دمتون گرم

Mahdi 11 ماه قبل
0

یکی از درس های مندرج در کتاب های درسی خود را خلاصه کنید سپس متن خلاصه شده را با بهره گیری از روش های دسته بندی نمودار جدول نقشه مفهومی به یاد سپاری ان را افزایش دهید

سلام 11 ماه قبل
0

سلام

نویسنده 11 ماه قبل
0

یکی از درس های مندرج در کتاب های درسی خود را خلاصه کنید.

نویسنده 11 ماه قبل
0

یکی از درس های کتاب

عه 11 ماه قبل
1

نمی دونم

نویسنده 11 ماه قبل
1

گوبخور

نویسنده 11 ماه قبل
0

فعلا وقت ندارم.

0
ناشناس 11 ماه قبل

خوبه

نویسنده 11 ماه قبل
0

بله

مهمان 11 ماه قبل
1

جواب

نویسنده 11 ماه قبل
0

ممنون خوب هست

نویسنده 11 ماه قبل
0

عنترا چرا سرکار میزارین

نویسنده 11 ماه قبل
0

فارسی

نویسنده 11 ماه قبل
0

هیچی 😐🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪😂😂😂😂😂

نویسنده 11 ماه قبل
4

نام شاعر هوشنگ ابتهاج

نویسنده 11 ماه قبل
9

اگر میدونستم ک نمیومدم دنبال جواب

5
ناشناس 11 ماه قبل

👌😂

نویسنده 11 ماه قبل
9

من خودم نمیدونم امیدوارم دوستان بدونن

نویسنده 11 ماه قبل
1

نه چیزی نمی دانیم واین سئوال مزخرف چیست که میگید

1
امیر 11 ماه قبل

👌🏻

-2
محمد 11 ماه قبل

عالی بود

1
نویسنده 11 ماه قبل

نمیدانم اگر می دانستم خودم مینوشتم عقل کل

نویسنده 11 ماه قبل
1

عالیه

نویسنده 11 ماه قبل
0

هیچی

نویسنده 11 ماه قبل
-2

ادبیات یازدهمادبیات حماسی

Maede 11 ماه قبل
-1

فعالیت۳ صفحه ۱۱۸ نگارش

یوقنبک 11 ماه قبل
0

۰

نویسنده 11 ماه قبل
-1

هه

ناشناس 11 ماه قبل
-1

☹☹

نویسنده 11 ماه قبل
0

لطفا به من کمک کنید 😂😂

مرحم 11 ماه قبل
1

یکی از درس های مندرج در کتاب های درسی خود را خلاصه کنید سپس متن خلاصه شده را با بهره گیری از روش های دسته بندی نشان دهید

نویسنده 11 ماه قبل
1

نمیدانم چواب این فعالیت چگونه استامیر

نویسنده 11 ماه قبل
2

ته چیزی نمی دانم و می خواهم بدانم

نویسنده 11 ماه قبل
0

جواب تمیدونم . شیما

نویسنده 11 ماه قبل
0

ملیسا: هیچی نمیدونم واقعا راسشو میگم

نویسنده 11 ماه قبل
3

همه چیز خوب پیش میرفت تا اینکه این بیماری بد جنس به زنگی تک تک ما سرک کشید

جبار 11 ماه قبل
2

عجب….

جبار 11 ماه قبل
2

عجب رسمیه رسم زمونه

فاطمه 11 ماه قبل
4

پس کوجواب؟😐

Miss 11 ماه قبل
1

لطفا نگارش پایه یازدهم درس 6 فعالیت 3 نظر بدین؟

نویسنده 11 ماه قبل
2

درس 6 یازدهم انسانی فعالیت 3

محمدی 11 ماه قبل
0

اصن هیچی توش نیستفقط نظرا هستن . واقعا که😒

H.m 11 ماه قبل
2

خدای من…ما از شما جواب میخوایم اونوقت شما باز از ما میخواین با نظراتمون جواب به اشتراک بگذاریم😐😐😐

ناشناس 11 ماه قبل
-1

گوه توش

نویسنده 11 ماه قبل
-1

خوب است

بریتا 11 ماه قبل
1

عالیه مرسی چون همه این مطالب رو برامون میفرستید

مهسا 11 ماه قبل
2

👌

سجاد جواهری 11 ماه قبل
1

نایس

عالی 11 ماه قبل
2

عالی

مهدی 11 ماه قبل
2

ممنون

ناشناس 11 ماه قبل
0

سلام

نویسنده 11 ماه قبل
1

۱

.... 11 ماه قبل
0

ممنون و مچکر

م 11 ماه قبل
0

.

نویسنده 11 ماه قبل
0

خوب

نویسنده 11 ماه قبل
0

هیچی نداره

نمیدونم 11 ماه قبل
0

نمیدونم ک

@ 11 ماه قبل
0

Nice

نویسنده 11 ماه قبل
0

گریه کنی اگر که آفتاب را ندیده ای ستاره ها را هم نمیبینی

0
اکبر عبدی بازیگری 2 ماه قبل

⁦☺️⁩😊

نویسنده 11 ماه قبل
0

پر بیننده و آموزنده

نازگل 11 ماه قبل
0

پربیننده و آموزنده

فاطمه 11 ماه قبل
0

عالی

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمیدونممم

نویسنده 11 ماه قبل
0

سلام دوستان

نویسنده 11 ماه قبل
0

من در زندگی روزمره کار های بسیاری انجام می دهممهدی

نویسنده 11 ماه قبل
1

اتشا صفحه ۱۱۸

هوووف 11 ماه قبل
-1

بفرستید

نویسنده 11 ماه قبل
0

محمد ملقب به جلال الدین و مشهور به مولانا بود که در اوایل قرن هفتم در بلخ به دنیا امد

نویسنده 11 ماه قبل
-1

جلال الدین محمد ملقب به مولانا در بلخ به دنیا امد .آرمیتا علیزاده

اسما 11 ماه قبل
1

مچکرم

خیهتیی 11 ماه قبل
0

یحخس یتیحای تیحتای یکینز۸ س

نویسنده 11 ماه قبل
0

خیلی خوب

نویسنده 11 ماه قبل
0

😐

نویسنده 11 ماه قبل
-1

🙏🏻

مریم محمدی 11 ماه قبل
1

خیلی خوب

مریم محمدی 11 ماه قبل
1

عالی

نویسنده 11 ماه قبل
1

ممنون

.. 11 ماه قبل
0

..

ریحانه 11 ماه قبل
0

الان نمیدونم بخندم یا گریه کنم😂😭

1
اکبر عبدی بازیگری 2 ماه قبل

برای چی،🙂

نویسنده 11 ماه قبل
0

خوب بود

mamadww 11 ماه قبل
0

عالی

برای پاسخ کلیک کنید