یکی از درس های مندرج در کتاب درسی خود را خلاصه کنید سپس متن خلاصه شده را با بهره گیری از روش های دسته بندی نمودار جدول نقشه مفهومی نشان دهید صفحه 118 نگارش یازدهم

درسا

زحمت کشیدید واقن کسی ک انجام داده ک اصلا نمیاد اینجا😂😐

نویسنده

من خودم نمیدونم امیدوارم دوستان بدونن

نویسنده

اگر میدونستم ک نمیومدم دنبال جواب

😐

جواب کو

😑

اومدم ببینم شما چی دارین😑

جواب فعالیت صفحه ۱۱۸ کتاب نگارش پایه یازدهم یکی از درس های مندرج در کتاب درسی خود را خلاصه کنید سپس متن خلاصه شده را با بهره گیری از روش های دسته بندی نمودار جدول نقشه مفهومی نشان دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

ناشناس :‌روش دسته بندی:جدول
نام شاعر: هوشنگ ابتهاج
لقب(تخلص): هـ.ا.سایه
آثار:نخستین نغمه ها، سیاه مشق و تا صبح شب یلدا، تابستان مهر، بانگ نی
توضیحات: غزل سراس معاصر با زبان لطیف و اجتماعی
منبع:درس یار منتشران.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
2

عقرب عقب عرب عقربه برق

ناشناس 2 سال قبل
0

دایه .دایره .ریه .دیه.😊

ناشناس 2 سال قبل
3

رف ادب ن ی

ناشناس 2 سال قبل
2

اخه این چرت و چرت ها چیه نوشتید سواد ندارید بعضی ها مال چند قسمت قبل رو نوشتن بعضی ها هم که یه مشت چرا و پرت نوشتند

ناشناس 2 سال قبل
0

تموم شد خیلی تاثیر گذار بود🚶🏻‍♀️

😑 2 سال قبل
5

اومدم ببینم شما چی دارین😑

ناشناس 2 سال قبل
0

آیلا م وه رخ گری بشتی عردگی سارگره

جواب کو پس💔😐

نگین جوینده 2 سال قبل
-2

جواب فعالیت ص ۱۱۸ نگارش یازدهم را با روش نمودار نشان دهید

0
ناشناس 2 سال قبل

این سایت امیرزاست نه سایت نگارش

ناشناس 2 سال قبل
1

ادامه

asma 2 سال قبل
0

《ابوعلی سینا پرسشگر بود و تا جواب چیزی را نمی گرفت ارام نمی شد》

پ 2 سال قبل
-1

تارااررا

مصیب 2 سال قبل
-1

پاسخ مرحلی ۲۴۵

زهرا 2 سال قبل
-1

اتو.تور.تراز.ترازو.آرزو.روز.زور.

مهدی 2 سال قبل
-1

لطفاً سوالات 1404آمرزا رودرستش کنید

ناشناس 2 سال قبل
2

جواب 1404آمیرزا درست نیست لطفاً درستش کنید ممنونم سپاسگزارم از لطف شما

نویسنده 3 سال قبل
2

کتاب فلسفه

4
ناشناس 3 سال قبل

(●__●)

اکبر غلامی 3 سال قبل
3

به به

سما 3 سال قبل
-1

😐

Sahar 3 سال قبل
-1

ممنون😐

درسا 3 سال قبل
11

زحمت کشیدید واقن کسی ک انجام داده ک اصلا نمیاد اینجا😂😐

.... 3 سال قبل
1

عاای

محمدرضا 3 سال قبل
4

عالی بود. خیلی گویا و روان😑🤦‍♂️

نویسنده 3 سال قبل
4

خوب بنویسید یچیری

هانی 3 سال قبل
2

پس کو جواب این ؟؟؟

مریم 3 سال قبل
3

جواب کو پس؟؟؟

ناشناس 3 سال قبل
3

خب

نویسنده 3 سال قبل
-2

زهره بهرامزاده

امید 3 سال قبل
3

؟؟

امید 3 سال قبل
1

چندتا نظر بادی بدم؟

-1
محمدی 3 سال قبل

بفرمایید

نگار 3 سال قبل
-1

🤧😐

شیدا 3 سال قبل
2

پ جوابش

نویسنده 3 سال قبل
-1

لطفاً ارسال كنيد

2
ناشناس 3 سال قبل

نمیدانم اگر می دانستم خودم مینوشتم عقل کل

نویسنده 3 سال قبل
1

دیدگاه خاصی ندارم،

رضا 3 سال قبل
4

کتاب فارسی

نویسنده 3 سال قبل
-1

نتتاذذ

نویسنده 3 سال قبل
0

دیدگاهی ندارم

ناشناس 3 سال قبل
2

پس جوابش کو ؟

نویسنده 3 سال قبل
-2

این سوال در صفحه ی 122 مطرح شده نه 118

-1
مال ما صفحه ۱۱۸ هستش 3 سال قبل

من فک کردم جوابشو نوشتهولی دیدم اصن هیچی نیس😒

نویسنده 3 سال قبل
3

نمیدونم

نویسنده 3 سال قبل
0

ده

😐 3 سال قبل
6

جواب کو

0
ملیکا 3 سال قبل

خوب بود

نویسنده 3 سال قبل
2

درس ششم

-1
بد نیست 3 سال قبل

خوب

نویسنده 3 سال قبل
2

مریم

نویسنده 3 سال قبل
-1

نمیدانم

نویسنده 3 سال قبل
-1

انشا صفحه 118

نویسنده 3 سال قبل
-2

.

نویسنده 3 سال قبل
0

چرا عکس نمیزارید

میلاد 3 سال قبل
0

عالی

نویسنده 3 سال قبل
-1

والا به مولا هچی نمیدونم اومدم خودم یاد بگیرم

نویسنده 3 سال قبل
-1

بخدا چیزی نمیدونم

نویسنده 3 سال قبل
-1

عالی

نویسنده 3 سال قبل
2

در داسـتانهای حماسـی ایـران و اسـاطیر باسـتان، چهـرۀ انقالبـی کاوۀآهنگـرّحـاد وبینظیـر اسـت و پیشبنـد چرمیـن او کـه بـر نیـزه کـرد و مـردم را بـه اتّ جنبـش فراخوانـد، درفشـی بـود انقالبـی کـه بـر ضـد پادشـاه ّ وقـت، ضحـاک،برافراشـت. درفشـی کـه پشـتیبان آن، دل دردمنـد و بـازوی مـردم رنـج کشـیده و بیپناه بود.ّب اژی دهاک ) اژدها(، در داسـتانهای ایرانی، مظهر خوی شـیطانیّضحاک، معرِ اسـت و زشـتی و بدی؛ در اوسـتا موجودی اسـت »سـه پوزۀ سـه سـر شـش چشم«،دیـوزاد و مایـۀ ّ آسـیب آدمیـان و فتنـه و فسـاد. بـه روایـت فردوسـی، ضحـاک بارهاَرداس، رافریـب ابلیـس را میخـورد؛ بدیـن معنی که ابلیس بـا موافقت او، پـدرش، مکـه مـردی پاکدیـن بـود، از پا درمی ّ آورد تا ضحاک به پادشـاهی برسـد. سـپس درلبـاس خوالیگـری چـاالک، خورشهایـی حیوانی بـه او میخوراند و خوی بـد را در اومی ّ پـرورد؛ سـپس بـر اثـر بوسـه زدن ابلیس بـر دوش ضحـاک، دو مـار از دو کتف اومیرویـد و مایـۀ رنج وی میشـود.پزشـکان فرزانـه از عهـدۀ علاج برنمیآینـد تا بـار دیگر ابلیس خـود را به صورتپزشـکی درمـیآورد و بـه ّ نـزد ضحاک میرود و بـه او میگویـد: » راه درمان این دردّ و آرام کـردن مـاران، سـیر داشـتن آنها با مغز سـر آدمیان اسـت.« ضحـاک نیز چنینمیکنـد و بـرای تسـکین درد خـود بـه این کار میپـردازد. به این ترتیب که هر شـبدو مـرد را از کهتـران یـا مهتـرزادگان بـه دیـوان او میبرنـد و جانشـان را میگیرند وخورشـگر، مغز سـر آنان را بیرون میآورد و به مارها می ّ خوراند تا درد ضحاک اندکیآرامـش یابـد. در اسـاطیر ایران، مار مظهری اسـت از اهریمـن و در اینجا نیز بر دوشّضحـاک می ّ روید که تجسـمی اسـت از خوهـای اهریمنی و بیـداد و منش خبیث.پادشـاه سـتمگر شـبی درخـواب میبینـد سـه تن مـرد جنگی قصـد او میکنند و یکـی از آناناو را بـه ضـرب گـرز از پـا درمیآورد … وی از بیـم برخود میپیچد و فریادزنـان از خواب میپرد.ناچـار موبـدان و خردمنـدان را بـه مشـورت میخواند و خواب خود را حکایت میکنـد و تعبیر آن رااز ایشـان میخواهد. آنان از بیم خشـم او تا سـه روز چیزی نمیگویند. سـرانجام، یکی از ایشـانمی ّ گوید که زبونی ضحاک به دسـت کسـی انجام خواهد شـد که هنوز از مادر نزاده اسـت. همینّام،ّا در این ایاشـاره کافی اسـت که پادشـاه بدمنش به جسـتوجوی چنین نوزادی فرمان دهد. امَرمایه« شـیر مینوشـد و در غاری پرورش مییابد. پدرفریدون از مادر میزاید و از گاوی به نام »بّ او، آبتین که ناگزیر از بیم ضحاک ترسـان و گریزان اسـت، روزی گرفتار میشـود و مغز سـرش راَک، پسـر را به البرزکوه میبرد و به دسـت مردی پاکدینبـه مـاران می َ دهنـد. مادر فریدون، فرانمی ّ سـپرد. ضحـاک کـه بـه نهانگاه پیشـین نوزاد پـی میبرد، به آنجـا مـیرود؛ گاو برمایه و همۀچهارپایان را میکشـد و خانۀ آبتین را به آتش میکشـد؛ اما پسـر به خواسـت خداوند بزرگ میبالدو نیـرو میگیـرد و سـرانجام، نـام و نشـان خـود را از مادر می ّ پرسـد و چون از پادشـاهی ضحاک وجفاهـای او آگاه مـی شـود، عـزم میکند که از وی انتقام گیرد. از اینرو در انتظار فرصتی مناسـبچشـم به راه آینده اسـت. این فرصت گرانبها را کاوه فراهم میآورد؛ یعنی یکی از مردم فرودسـتّا پایانبخش شـب تیرۀ سـتم میشـودو پاکدین که سـروکارش با آهن اسـت و رنج و زحمت؛ امو نویدبخـش پیروزی و بهروزی.در محیطـی کـه پادشـاه بیدادپیشـۀ مـاردوش بهوجـود آورده بـود، تاریکـی و ظلم بـر همهجاچیرگی داشـت و کسـی ایمن نمیتوانسـت زیست. فردوسی تصویری از آن روزهای سیاه را هرچهگویاتـر نشـان داده اسـت؛ روزگاری کـه کاوه و هزاران تن دیگر را ناگزیر بـه بهای جان خویش بهنافرمانـی و قیام برانگیخت.

حسین 3 سال قبل
1

Good

نویسنده 3 سال قبل
0

😕😕

نویسنده 3 سال قبل
1

نوشین 3 سال قبل
-2

ممنون

دریا 3 سال قبل
-2

خوب

ناشناس 3 سال قبل
-1

خیلی عالی بود

نویسنده 3 سال قبل
-1

بله خوبه عالیه منکه خوشم اومد فقط یادندارم راهنمایی کنین لطفاچجوری متن رو ببینم.

نویسنده 3 سال قبل
-1

سلام

نویسنده 3 سال قبل
-1

ل

نویسنده 3 سال قبل
-2

جواب درس ششم نگارشسوگی

مرتضی 3 سال قبل
-2

هوم چخبر چیکارا میکنین

نویسنده 3 سال قبل
-1

جواب کو

ناشناس 3 سال قبل
-1

جواب کو🤔🤔🤔🤔🤔🤔

؛ 3 سال قبل
-2

جوابش کو🤔

مهدی 3 سال قبل
-1

خوبه

نویسنده 3 سال قبل
-2

خیلی خوب بود ممنونم

نویسنده 3 سال قبل
-1

ای بابا

امیر 3 سال قبل
-1

یاالله

امیر 3 سال قبل
-1

سلامممممم

امیر 3 سال قبل
-1

پس کوووووو

Mahdi 3 سال قبل
-1

😕😕

Mahdi 3 سال قبل
-1

واقعا خوب و نوشتاری بود دمتون گرم

Mahdi 3 سال قبل
-1

یکی از درس های مندرج در کتاب های درسی خود را خلاصه کنید سپس متن خلاصه شده را با بهره گیری از روش های دسته بندی نمودار جدول نقشه مفهومی به یاد سپاری ان را افزایش دهید

سلام 3 سال قبل
0

سلام

نویسنده 3 سال قبل
-1

یکی از درس های مندرج در کتاب های درسی خود را خلاصه کنید.

نویسنده 3 سال قبل
-1

یکی از درس های کتاب

عه 3 سال قبل
0

نمی دونم

نویسنده 3 سال قبل
0

گوبخور

نویسنده 3 سال قبل
-1

فعلا وقت ندارم.

-1
ناشناس 3 سال قبل

خوبه

نویسنده 3 سال قبل
-1

بله

مهمان 3 سال قبل
0

جواب

نویسنده 3 سال قبل
-1

ممنون خوب هست

نویسنده 3 سال قبل
-1

عنترا چرا سرکار میزارین

نویسنده 3 سال قبل
-1

فارسی

نویسنده 3 سال قبل
-1

هیچی 😐🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪😂😂😂😂😂

نویسنده 3 سال قبل
2

نام شاعر هوشنگ ابتهاج

نویسنده 3 سال قبل
8

اگر میدونستم ک نمیومدم دنبال جواب

3
ناشناس 3 سال قبل

👌😂

نویسنده 3 سال قبل
9

من خودم نمیدونم امیدوارم دوستان بدونن

نویسنده 3 سال قبل
0

نه چیزی نمی دانیم واین سئوال مزخرف چیست که میگید

0
امیر 3 سال قبل

👌🏻

-2
محمد 3 سال قبل

عالی بود

0
نویسنده 3 سال قبل

نمیدانم اگر می دانستم خودم مینوشتم عقل کل

نویسنده 3 سال قبل
0

عالیه

نویسنده 3 سال قبل
-1

هیچی

نویسنده 3 سال قبل
-2

ادبیات یازدهمادبیات حماسی

Maede 3 سال قبل
-2

فعالیت۳ صفحه ۱۱۸ نگارش

یوقنبک 3 سال قبل
-1

۰

نویسنده 3 سال قبل
-2

هه

ناشناس 3 سال قبل
-2

☹☹

نویسنده 3 سال قبل
-1

لطفا به من کمک کنید 😂😂

مرحم 3 سال قبل
0

یکی از درس های مندرج در کتاب های درسی خود را خلاصه کنید سپس متن خلاصه شده را با بهره گیری از روش های دسته بندی نشان دهید

نویسنده 3 سال قبل
0

نمیدانم چواب این فعالیت چگونه استامیر

نویسنده 3 سال قبل
1

ته چیزی نمی دانم و می خواهم بدانم

نویسنده 3 سال قبل
-1

جواب تمیدونم . شیما

نویسنده 3 سال قبل
-1

ملیسا: هیچی نمیدونم واقعا راسشو میگم

نویسنده 3 سال قبل
2

همه چیز خوب پیش میرفت تا اینکه این بیماری بد جنس به زنگی تک تک ما سرک کشید

جبار 3 سال قبل
1

عجب….

جبار 3 سال قبل
1

عجب رسمیه رسم زمونه

فاطمه 3 سال قبل
2

پس کوجواب؟😐

Miss 3 سال قبل
0

لطفا نگارش پایه یازدهم درس 6 فعالیت 3 نظر بدین؟

نویسنده 3 سال قبل
1

درس 6 یازدهم انسانی فعالیت 3

محمدی 3 سال قبل
-1

اصن هیچی توش نیستفقط نظرا هستن . واقعا که😒

H.m 3 سال قبل
2

خدای من…ما از شما جواب میخوایم اونوقت شما باز از ما میخواین با نظراتمون جواب به اشتراک بگذاریم😐😐😐

ناشناس 3 سال قبل
-2

گوه توش

نویسنده 3 سال قبل
-2

خوب است

بریتا 3 سال قبل
0

عالیه مرسی چون همه این مطالب رو برامون میفرستید

مهسا 3 سال قبل
1

👌

سجاد جواهری 3 سال قبل
0

نایس

عالی 3 سال قبل
1

عالی

مهدی 3 سال قبل
1

ممنون

ناشناس 3 سال قبل
-1

سلام

نویسنده 3 سال قبل
0

۱

.... 3 سال قبل
-1

ممنون و مچکر

م 3 سال قبل
-1

.

نویسنده 3 سال قبل
-1

خوب

نویسنده 3 سال قبل
-1

هیچی نداره

نمیدونم 3 سال قبل
-1

نمیدونم ک

@ 3 سال قبل
-1

Nice

نویسنده 3 سال قبل
-1

گریه کنی اگر که آفتاب را ندیده ای ستاره ها را هم نمیبینی

-1
اکبر عبدی بازیگری 2 سال قبل

⁦☺️⁩😊

نویسنده 3 سال قبل
-1

پر بیننده و آموزنده

نازگل 3 سال قبل
0

پربیننده و آموزنده

فاطمه 3 سال قبل
-1

عالی

نویسنده 3 سال قبل
-1

نمیدونممم

نویسنده 3 سال قبل
-1

سلام دوستان

نویسنده 3 سال قبل
-1

من در زندگی روزمره کار های بسیاری انجام می دهممهدی

نویسنده 3 سال قبل
0

اتشا صفحه ۱۱۸

هوووف 3 سال قبل
-2

بفرستید

نویسنده 3 سال قبل
-1

محمد ملقب به جلال الدین و مشهور به مولانا بود که در اوایل قرن هفتم در بلخ به دنیا امد

نویسنده 3 سال قبل
-2

جلال الدین محمد ملقب به مولانا در بلخ به دنیا امد .آرمیتا علیزاده

اسما 3 سال قبل
0

مچکرم

خیهتیی 3 سال قبل
-1

یحخس یتیحای تیحتای یکینز۸ س

نویسنده 3 سال قبل
-1

خیلی خوب

نویسنده 3 سال قبل
-1

😐

نویسنده 3 سال قبل
-2

🙏🏻

مریم محمدی 3 سال قبل
0

خیلی خوب

مریم محمدی 3 سال قبل
0

عالی

نویسنده 3 سال قبل
0

ممنون

.. 3 سال قبل
-1

..

ریحانه 3 سال قبل
-1

الان نمیدونم بخندم یا گریه کنم😂😭

0
اکبر عبدی بازیگری 2 سال قبل

برای چی،🙂

نویسنده 3 سال قبل
-1

خوب بود

mamadww 3 سال قبل
-1

عالی

برای پاسخ کلیک کنید