اولین قسمتی که پس از جوانه زدن دانه از آن خارج میشود چیست

فاطمه مومنی

تارهای کشنده

نویسنده

تار های کشنده

نویسنده

محمد مهدی:کاس برگ

نویسنده

حالا تار های کشنده یا ریشه

نویسنده

ریشه

اولین قسمتی که پس از جوانه زدن دانه از آن خارج میشود چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ریشه.

آرمیتا حمیدی : اولین قسمتی که بعد از جوانه زدن از گیاه بیرون می اید تار های کشنده میباشد..

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
0

ریشه

ناشناس 2 سال قبل
-1

میشه بگین که اولین قسمتی که پس از جوانه زدن دانه از آن خارج میشود ریشه است ؟

ناشناس 2 سال قبل
0

ریشه ❤

ناشناس 2 سال قبل
-1

نه

ناشناس 2 سال قبل
-2

کدام هستن

-1
ناشناس 2 سال قبل

من نمی دونم

ناشناس 2 سال قبل
-1

گیاهک

ناشناس 2 سال قبل
1

تار کشنده

ناشناس 2 سال قبل
1

تار کشنده

امیر 2 سال قبل
-2

ریشه

ناشناس 2 سال قبل
0

اولین قسمتی که پس از جوانه زدن دانه ها ازآنهاخارج‌میشودچه‌نام‌دارد

علي 2 سال قبل
-1

ساقه

ناشناس 2 سال قبل
-2

ریشه

نویسنده 2 سال قبل
10

محمد مهدی:کاس برگ

بله ریشه 2 سال قبل
5

اولین قسمتی که پس جوانه زدن ریشه می گویند

نویسنده 2 سال قبل
7

ریشه

نویسنده 2 سال قبل
10

تار های کشنده

1
نویسنده 2 سال قبل

تارهای کشنده

نویسنده 2 سال قبل
7

حالا تار های کشنده یا ریشه

-2
نویسنده 2 سال قبل

ریشه

نویسنده 2 سال قبل
-2

گی

ناشناس 2 سال قبل
0

ریشه

نویسنده 2 سال قبل
5

تارهای کشنده

0
نویسنده 2 سال قبل

ریشه

فاطمه مومنی 2 سال قبل
12

تارهای کشنده

0
نویسنده 2 سال قبل

ریشه

-1
االتبترا 2 سال قبل

خیر برگ ها

نویسنده 2 سال قبل
-1

نمیدانم

-1
ناشناس 2 سال قبل

ریشه

نویسنده 2 سال قبل
-2

ریشهفاطمه

نویسنده 2 سال قبل
-1

ریشهچون وقتس یه لوبیا جوانه بزنه لوبیا باز میشه و ریشه از داخلش میاد بیرون

تینا فرجی 2 سال قبل
0

اولین قسمتی که پس از جوانه زدن از دانه خارج می شود چیست

تینا فرجی 2 سال قبل
-1

من

نویسنده 2 سال قبل
-1

ررلا ر

نویسنده 2 سال قبل
-2

اولین قسمتی که پس از جوانه زدن دانه از ان خارج میشود ساقه است

نویسنده 2 سال قبل
-1

اولین قسمت ریشه است.

هاوژین 2 سال قبل
-1

اولین قسمت ریشه است.

نویسنده 2 سال قبل
0

تاره های کشنده

نویسنده 2 سال قبل
-1

من که نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
-1

اولین قسمتی که پس از جوانه زدن دانه آن خارج می شود چیست. مهیاد

نویسنده 2 سال قبل
-1

ریشه است

نویسنده 2 سال قبل
1

ریشه

را ما امیر صادقی دولتخانه 2 سال قبل
-1

ریشه

ناشناس 2 سال قبل
1

پس از جوانه زدن ریشه از ان خارج میشود

نویسنده 2 سال قبل
-1

قغافغافل

نویسنده 2 سال قبل
-1

ونلل مج

ناشناس 2 سال قبل
1

تار کشنده

فاطمه موسوی 2 سال قبل
-1

مطمئنم که ریشه

نویسنده 2 سال قبل
-1

سلام کک

نویسنده 2 سال قبل
0

اولین قسمتی که پس از جوانه زدن دانه ها از آنها خارج می شود ریشه است….وروی ریشه تارهای نازکی وجودداردکه به آنها تارکشنده می گویندیاسمن

نویسنده 2 سال قبل
-1

نه

نویسنده 2 سال قبل
-1

درست

نویسنده 2 سال قبل
-1

اوند

نویسنده 2 سال قبل
-1

ريشه

نویسنده 2 سال قبل
-1

تازهای کشنده هست درسته

نویسنده 2 سال قبل
-1

بعد از ریشه چی

نویسنده 2 سال قبل
-1

اولین جوانه گیاه مربوط به چه قسمتی از گیاه است

سیف الله محمدی 2 سال قبل
0

اولین قسمت ها پس از جوانه زدن دانه ها از آن خارج می شود چه نام دارد

برای پاسخ کلیک کنید