با وجود شباهت های ظاهری رابطه خدا و جهان با رابطه ساعت ساز و ساعت تفاوت های این دو رابطه را بنویسید صفحه 14 دین و زندگی دوازدهم

ناشناس

با

فاطمه زارعی

افرینش خداوند با نظم همراه بوده و خالق و ناظم یکی است اما در ساعت ابتدا اجزا تولید می شود بعد بین انها رابطه و نظم برقرار میشود

۲ جهان در تداوم هستی بعد از پیدایش هم به خداوند نباز دارد اما ساعت بعد از ساخته شدن برای تداوم نیاز به ساعت ساز ندارد

عمیر

درستع!!

نویسنده

۰

نویسنده

سال دوازدهم

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۴ کتاب دین و زندگی پایه دوازدهم با وجود شباهت های ظاهری رابطه خدا و جهان با رابطه ساعت ساز و ساعت تفاوت های این دو رابطه را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هستی پدیده های جهان و خواص آنها از سوی خداست اما هستی اجزاء ساعت و خواص آنها از ساعت ساز نیست. آفرینش خداوند از لحظه نخست با نظم همراه است و خالق و ناظم یکی است. اما در ساعت ابتدا اجزاء تولید می شود سپس بین آنها را رابطه و لازم برقرار می گردد. جهان در پیدایش و تداوم هستی خود همواره به خدا نیازمند است اما ساعت پس از ساخته شدن برای هستی و تداوم خود به ساعت‌ساز محتاج نیست.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
فاطمه زارعی 2 سال قبل
8

افرینش خداوند با نظم همراه بوده و خالق و ناظم یکی است اما در ساعت ابتدا اجزا تولید می شود بعد بین انها رابطه و نظم برقرار میشود

۲ جهان در تداوم هستی بعد از پیدایش هم به خداوند نباز دارد اما ساعت بعد از ساخته شدن برای تداوم نیاز به ساعت ساز ندارد

8
عمیر 2 سال قبل

درستع!!

نویسنده 2 سال قبل
3

تحقیق می خواستم درباه این سوال

۰ 2 سال قبل
4

۹۹

نویسنده 2 سال قبل
4

سال دوازدهم

نویسنده 2 سال قبل
5

۰

نویسنده 2 سال قبل
0

.

.... 2 سال قبل
1

..

ناشناس 2 سال قبل
9

با

برای پاسخ کلیک کنید