با دقت در تصاویر زیر مشخص کنید که هر تصویر به چه مکانی از مدرسه مربوط می شود و در هریک از آنها چه اقدامات ایمنی انجام شده است؟ صفحه 99 آمادگی دفاعی نهم

جواب فعالیت صفحه ۹۹ کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم با دقت در تصاویر زیر مشخص کنید که هر تصویر به چه مکانی از مدرسه مربوط می شود و در هریک از آنها چه اقدامات ایمنی انجام شده است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تصویر 1.
مربوط به کمد یا قفسه کتاب در کتابخانه می باشد که به وسیله بست (L) مانند به دیوار محکم می شود.
تصویر 2.
مربوط به قفسه های آزمایشگاه می باشد که به وسیله بست به دیوار محکم می شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید