برای تشکیل یک مولکول آب اتم اکسیژن چند الکترون به اشتراک گذاشته است؟ صفحه 23 علوم نهم

نویسنده

2 الکترون

نویسنده

۲الکترون

جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۳ کتاب علوم تجربی پایه نهم برای تشکیل یک مولکول آب اتم اکسیژن چند الکترون به اشتراک گذاشته است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ٢ الکترون.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
تبنا 1 سال قبل
0

دو

نویسنده 2 سال قبل
11

2 الکترون

نویسنده 2 سال قبل
3

۲الکترون

برای پاسخ کلیک کنید