به نظر شما آیا درست است به کسی که ترس به جا دارد ترسو بگویند چرا صفحه 10 مطالعات اجتماعی پنجم

ناشناس

خیر، چون احتمال دارد که آن فرد ناراحت یا غمگین باشد و ترس بجا ترسی است که برای همه اتفاق می آفتند

نویسنده

ترس احساسی طبیعی و عادی است که در انسان و جانوران وجود دارد

نویسنده

نه درست نیست همهی ما ترس بجا رو داریم

مبین

خیر.چون احتیاط میکند وجان وسلامتی خودراه به خطرنمی اندازد

جواب فعالیت صفحه ۱۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه کلاس پنجم دبستان ابتدایی به نظر شما آیا درست است به کسی که ترس به جا دارد ترسو بگویند چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
علیرضا کاظمی 1 سال قبل
0

بله

الناز محمد زاده 1 سال قبل
1

خیر چون احتیاط میکند و جان خود را به خطر نمی اندازد

امیر مهدی خدایارزاده 1 سال قبل
1

نه

عالی 2 سال قبل
1

عتلی

مرزیه 2 سال قبل
1

آیا کسی که ترس به جا دارد ترسو است ؟چرا ؟

ناشناس 2 سال قبل
-2

تاللب

نویسنده 2 سال قبل
5

نه درست نیست همهی ما ترس بجا رو داریم

نویسنده 2 سال قبل
2

جواب بنه نظر شما ایا درست است به کسی که ترس به جا دارد ترسو بگویند ؟ چرا؟

0
ناشناس 2 سال قبل

ابل

نویسنده 2 سال قبل
-2

جواب رو بگو

مبین 2 سال قبل
4

خیر.چون احتیاط میکند وجان وسلامتی خودراه به خطرنمی اندازد

نویسنده 2 سال قبل
2

ایا کسی که ترس بجا دارد ترسو است . چرا ؟ نه ترس طبیعی و عادی استکیان زارعی

نویسنده 2 سال قبل
-1

منم نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
-1

مطلب رو ببنیم

نویسنده 2 سال قبل
-1

گی بخور

نویسنده 2 سال قبل
-1

نمیدونم

ناشناس 2 سال قبل
-2

خ

نویسنده 2 سال قبل
0

ایا

نویسنده 2 سال قبل
-2

خیر چون ترسش بجا است و از امپول زدن نمی ترسد.

نویسنده 2 سال قبل
1

نه درست نیست چون ممکن است خودتان ترسو باشید

نویسنده 2 سال قبل
0

خیر

نویسنده 2 سال قبل
0

.

نویسنده 2 سال قبل
1

بنظر شما کسی که از چیز های به به جا می ترسد ترسو می گویند؟خیر: او از خود در برابر خطرات مهافظت می کنداین هم جواب درست این سوال

نویسنده 2 سال قبل
-2

الیی

نویسنده 2 سال قبل
1

خیر چون شاید اون نفر ناراحت شود

نویسنده 2 سال قبل
-1

ایا کسی که ترس بجا دارد ترسو است

نویسنده 2 سال قبل
6

ترس احساسی طبیعی و عادی است که در انسان و جانوران وجود دارد

ناشناس 2 سال قبل
12

خیر، چون احتمال دارد که آن فرد ناراحت یا غمگین باشد و ترس بجا ترسی است که برای همه اتفاق می آفتند

😂😂😂😂😂 2 سال قبل
0

😂😂😂😂😂😂

یوسف خوشکلام 2 سال قبل
1

آیا کسانی که ترس بجا دارد ترسو است چرا

برای پاسخ کلیک کنید