به نظر شما تعیین جانشین توسط پیامبر آن هم در شرایطی که ایشان هنوز موفقیتی کسب نکرده بود و حتی خویشانش نیز دعوت او را نپذیرفته بودند چه پیام هایی در برداشت؟ صفحه 65 دین و زندگی یازدهم

نویسنده

چون جانشینی پیامبر انقدر مهم است در بحث هدایت که در همان روزهای اول باید جانشین برای مردم مشخص میشدثانیا جانشین پیامبر ویژگی هایی دارد که نمیتوان آن را به انتخاب مردم گذاشت (مثل تشخیص عصمت که مردم نمیتوانستند )

جواب تفکر صفحه ۶۵ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم به نظر شما تعیین جانشین توسط پیامبر آن هم در شرایطی که ایشان هنوز موفقیتی کسب نکرده بود و حتی خویشانش نیز دعوت او را نپذیرفته بودند چه پیام هایی در برداشت؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قرات قرآن کریم، تدبر در آیات قرآن کریم، حفظ آیات قرآنی، به کارگیری در زندگی فردی و اجتماعی، ایمان به خداوند، پیامبر (ص) و آخرت، افزایش دانش دینی با مطالعه.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 2 سال قبل
0

استوار ساختن بیشتر پایه های دین

نویسنده 2 سال قبل
-2

امیر حسن خادمی

نویسنده 2 سال قبل
-2

تفکر صفحه ۶۵

گودرت 2 سال قبل
2

.

گودرت 2 سال قبل
1

جانشینی پیامبر (ص) چنان اهمیتی دارد که از همان روزهای اول دعوت باید برای مردم مشخص شود و نمی توان آن را به انتخاب مردم واگذار کرد.

0
اها 2 سال قبل

مطمئنی؟

نویسنده 2 سال قبل
3

چون جانشینی پیامبر انقدر مهم است در بحث هدایت که در همان روزهای اول باید جانشین برای مردم مشخص میشدثانیا جانشین پیامبر ویژگی هایی دارد که نمیتوان آن را به انتخاب مردم گذاشت (مثل تشخیص عصمت که مردم نمیتوانستند )

برای پاسخ کلیک کنید