به نظر شما زندگی ما در دنیا چه شباهت هایی با یک مسابقه فوتبال دارد تفاوت های این دو در چیست صفحه 83 پیام های آسمان هشتم

نویسنده

ناشناس= شباهت هر دور به دنبال پیروزی هستیم هر دو میدان مشخصی داریم هر دور داور داریم

نویسنده

شباهت: یک هر دو زمان شون محدوده ۲ ما هم مثل آنها در زندگی یا برنده یا بازنده ۳ ماهم در زندگی داور داریم ماننده خدا ۴ ماهم در زندگی مربی داریم مانند قرآن پیامبران خداوند ۵ عمر از دست رفته ما مانند بازی قابل برگشت نیستتفاوت: زمان فوتبال مشخص است ولی عمر مان زمانش مشخص نیست ۲ اگر در فوتبال در نیمه اول باختین می توانیم در نیمه دوم جبران کنیم ولی عمرمان را نمی توانیم جبران کنیم

نویسنده

در هر دو زمان محدود است ولی اگر در این دنیا شکست خوردیم به معنای این نیست که دیگر نمی توانیم ولی اگر توشه ای برای خود برای خود آماده نکنیم دیگر نمی توانیم هیچ کاری انجام دهیم در قیامت منظورم

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۸۳ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم به نظر شما زندگی ما در دنیا چه شباهت هایی با یک مسابقه فوتبال دارد تفاوت های این دو در چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شباهت ها: در هر دو مورد، زمان محدود است – هر دو تکرار ناپذیرند.
تفاوت ها: در فوتبال شکست یا پیروزی تاثیر زیادی در آینده ندارد ولی در زندگی شکست، شقاوت دنیوی و اخروی و یا پیروزی و سعادت را به دنبال دارد.

نویسنده : شباهت ها: در هر دو مورد، زمان محدود است – هر دو تکرار ناپذیرند.
تفاوت ها: در فوتبال شکست یا پیروزی تاثیر زیادی در آینده ندارد ولی در زندگی شکست، شقاوت دنیوی و اخروی و یا پیروزی و سعادت را به دنبال دارد..

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 4 روز قبل
1

خیلی ممنون

نویسنده 4 روز قبل
-1

شباهت ها: در هر دو مورد، زمان محدود است – هر دو تکرار ناپذیرند.تفاوت ها: در فوتبال شکست یا پیروزی تاثیر زیادی در آینده ندارد ولی در زندگی شکست، شقاوت دنیوی و اخروی و یا پیروزی و سعادت را به دنبال دارد.

نویسنده 4 روز قبل
-2

متاسفانه چیزی نمیدانم

نویسنده 4 روز قبل
10

ناشناس= شباهت هر دور به دنبال پیروزی هستیم هر دو میدان مشخصی داریم هر دور داور داریم

نویسنده 4 روز قبل
5

شباهت: یک هر دو زمان شون محدوده ۲ ما هم مثل آنها در زندگی یا برنده یا بازنده ۳ ماهم در زندگی داور داریم ماننده خدا ۴ ماهم در زندگی مربی داریم مانند قرآن پیامبران خداوند ۵ عمر از دست رفته ما مانند بازی قابل برگشت نیستتفاوت: زمان فوتبال مشخص است ولی عمر مان زمانش مشخص نیست ۲ اگر در فوتبال در نیمه اول باختین می توانیم در نیمه دوم جبران کنیم ولی عمرمان را نمی توانیم جبران کنیم

نویسنده 4 روز قبل
3

در هر دو زمان محدود است ولی اگر در این دنیا شکست خوردیم به معنای این نیست که دیگر نمی توانیم ولی اگر توشه ای برای خود برای خود آماده نکنیم دیگر نمی توانیم هیچ کاری انجام دهیم در قیامت منظورم

نویسنده 4 روز قبل
0

شباهت ها :در هر دو مورد زمان محدوده است هر دو تکرار ناپذیرندتفاوت ها:در فوتبال شکست یا پیروزی تاثیر زیادی در آینده ندارد

برای پاسخ کلیک کنید