پنج مورد از مبطلات نماز را نام ببرید صفحه 79 پیام های آسمان نهم

سکینه

خیلی خوب بود متن زیادی هم دارد

محمد مهدی

1 ـ از بين رفتن يكى از شروط در اثناء نماز. 2 ـ باطل شدن وضو يا غسل در اثناء نماز عمدا يا سهوا . 3 ـ گذاشتن دست ها روى هم عمدا با قصد اينكه جزء نماز است. 4 ـ گفتن « آمين » عمداً بعد از حمد. 5 ـ برگرداندن عمدى تمام بدن به پشت سر ( روى برگرداندن از قبله ) . 6 ـ حرف زدن عمدى. 7 ـ خنديدن عمدى ( قهقهه كردن ) . 8 ـ براى امور دنيا با صداى بلند عمدا گريه كردن . 9 ـ كار زيادى كه صورت نماز را به هم بزند. 10 ـ خوردن و آشاميدن در بين نماز. 11 ـ شك در ركعت هاى نماز دو يا سه ركعتى. 12 ـ كم و زياد كردن رُكن نماز عمداً يا سهواً.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۷۹ کتاب پیام های آسمان پایه نهم پنج مورد از مبطلات نماز را نام ببرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) از بین رفتن یکی از شرایط نماز.
2) باطل شدن وضو.
3) روی برگرداندن ازقبله.
4) حرف زدن در بین نماز.
5) خندیدن با صدای بلند.

محمد مهدی : 1 ـ از بين رفتن يكى از شروط در اثناء نماز.
2 ـ باطل شدن وضو يا غسل در اثناء نماز عمدا يا سهوا .
3 ـ گذاشتن دست ها روى هم عمدا با قصد اينكه جزء نماز است.
4 ـ گفتن « آمين » عمداً بعد از حمد.
5 ـ برگرداندن عمدى تمام بدن به پشت سر ( روى برگرداندن از قبله ) .
6 ـ حرف زدن عمدى.
7 ـ خنديدن عمدى ( قهقهه كردن ) .
8 ـ براى امور دنيا با صداى بلند عمدا گريه كردن .
9 ـ كار زيادى كه صورت نماز را به هم بزند.
10 ـ خوردن و آشاميدن در بين نماز.
11 ـ شك در ركعت هاى نماز دو يا سه ركعتى.
12 ـ كم و زياد كردن رُكن نماز عمداً يا سهواً.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نازنین 1 سال قبل
0

تخته غلبه‌ی فینال 338 فله‌ای فیون ع زغل8

محمد مهدی 2 سال قبل
3

1 ـ از بين رفتن يكى از شروط در اثناء نماز. 2 ـ باطل شدن وضو يا غسل در اثناء نماز عمدا يا سهوا . 3 ـ گذاشتن دست ها روى هم عمدا با قصد اينكه جزء نماز است. 4 ـ گفتن « آمين » عمداً بعد از حمد. 5 ـ برگرداندن عمدى تمام بدن به پشت سر ( روى برگرداندن از قبله ) . 6 ـ حرف زدن عمدى. 7 ـ خنديدن عمدى ( قهقهه كردن ) . 8 ـ براى امور دنيا با صداى بلند عمدا گريه كردن . 9 ـ كار زيادى كه صورت نماز را به هم بزند. 10 ـ خوردن و آشاميدن در بين نماز. 11 ـ شك در ركعت هاى نماز دو يا سه ركعتى. 12 ـ كم و زياد كردن رُكن نماز عمداً يا سهواً.

سکینه 2 سال قبل
4

خیلی خوب بود متن زیادی هم دارد

نویسنده 2 سال قبل
0

مطالب موجود خیلی عالی و به درد بخور می باشد .. ممنون از زحماتتان .

برای پاسخ کلیک کنید