تحقیق راه حل های پیش رو برای احیای دریاچه ارومیه چیست صفحه 12 کاربرد فناوری های نوین یازدهم

نویسنده

فقدان دسترسی به آب تمیز و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه ، اولویت توسعه و استفاده از فنآوری جدید را بیش از پیش مطرح می کند. در این مقاله ما نشان دادیم که حجم آب دراچه ارومیه به صورت فرمول زیر محاسبه می گردد. (فرمول در متن مقاله اصلی) که در فرمول فوق Vus حجم کل آب دریاچه ارومیه بوده و Vusbine حجم مواد زاید و ΣVmineral حجم مواد معدنی در دریاچه است. استفاده از فناوری های نوین به خصوص فناوری نانو در راستای کاهش اثرات سوء آلودگی هایزیست محیطی ، بعنوان یکی از راهکارهای مدیریتی مطرح می باشد و بالطبع ، یکی از مواردی که اینفناوری کاربرد خود را متبلور می نماید در ارتباط با منابع آبی است، که با در نظر گرفتن چالش هایپیش رو، ضرورت استفاده از آن را پر رنگ تر از قبل نموده است. فن آوری نانو با راهکارهای نوین وجدید خود اظهار می دارد که مواد با پایه نانو می توانند به فن آوری های تصفیه آب ارزان قیمت تر،بادوام تر و مؤثرتری منجر شوند، که با این وجود بخشی از نیازهای کشورهای در حال توسعه را میتوانند به نوعی برآورده سازند. با توجه به شتاب روز افزون جامعه جهانی برای رشد و توسعه فناوری نانو،لزوم مطالعات دانشگاهی و آزمایشگاهی و مدیریت کلان این فناوری به همراه ایجاد تسهیلات، رفعمشکلات ، و ایجاد زمینه های مناسب ، در این بخش بیش از بیش احساس می شود. در این مقاله مانشان دادیم که حجم باز مانده ها در دریاچه ارومیه از فرمول زیر قابل محاسبه است.

جواب تحقیق کنید صفحه ۱۲ کتاب کاربرد فناوری های نوین پایه یازدهم راه حل های پیش رو برای احیای دریاچه ارومیه چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش بقیه جوابو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
-1

تحقیق در مورد دریاچه ارومیه

ناشناس 2 سال قبل
1

خوبه

پوریا 2 سال قبل
-1

خوب

نویسنده 2 سال قبل
-1

لطفاً بقیه مطالب رو هم بفرستین

امیر 2 سال قبل
-1

نمیدونم کاشکی بدونم

نویسنده 2 سال قبل
0

لطفا بقیه مطالب رو بفرستین

خوبه 2 سال قبل
-1

سایت خوبیه

ناشناس 2 سال قبل
-2

لطفا جواب روبفرستید

نویسنده 2 سال قبل
7

فقدان دسترسی به آب تمیز و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه ، اولویت توسعه و استفاده از فنآوری جدید را بیش از پیش مطرح می کند. در این مقاله ما نشان دادیم که حجم آب دراچه ارومیه به صورت فرمول زیر محاسبه می گردد. (فرمول در متن مقاله اصلی) که در فرمول فوق Vus حجم کل آب دریاچه ارومیه بوده و Vusbine حجم مواد زاید و ΣVmineral حجم مواد معدنی در دریاچه است. استفاده از فناوری های نوین به خصوص فناوری نانو در راستای کاهش اثرات سوء آلودگی هایزیست محیطی ، بعنوان یکی از راهکارهای مدیریتی مطرح می باشد و بالطبع ، یکی از مواردی که اینفناوری کاربرد خود را متبلور می نماید در ارتباط با منابع آبی است، که با در نظر گرفتن چالش هایپیش رو، ضرورت استفاده از آن را پر رنگ تر از قبل نموده است. فن آوری نانو با راهکارهای نوین وجدید خود اظهار می دارد که مواد با پایه نانو می توانند به فن آوری های تصفیه آب ارزان قیمت تر،بادوام تر و مؤثرتری منجر شوند، که با این وجود بخشی از نیازهای کشورهای در حال توسعه را میتوانند به نوعی برآورده سازند. با توجه به شتاب روز افزون جامعه جهانی برای رشد و توسعه فناوری نانو،لزوم مطالعات دانشگاهی و آزمایشگاهی و مدیریت کلان این فناوری به همراه ایجاد تسهیلات، رفعمشکلات ، و ایجاد زمینه های مناسب ، در این بخش بیش از بیش احساس می شود. در این مقاله مانشان دادیم که حجم باز مانده ها در دریاچه ارومیه از فرمول زیر قابل محاسبه است.

نویسنده 2 سال قبل
0

.

. 2 سال قبل
-1

سلام

نویسنده 2 سال قبل
1

نمیدانم

برای پاسخ کلیک کنید