تصویر نویسی انشای آزاد صفحه 55 و 56 کتاب نگارش هفتم

..

تصویر اول مربوط به فصل پاییز است.

Amir

😮😮😮😮😮😮😮😮😮😐😐😮😐😮😐😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮خیلی طولانی است

نویسنده

مردم شهر دریک شهر خوب وباصفا درحال زندگی کردن هستن به بازار یا به سر کار می روند تا کاری را که دارند انجام دهند مردم این شهر خیلی باهم دیگر خوب ومهربان هستن بچه ها درحال بازی هستن وبعضی بچه ها رفتن تا از اقای بادکنک فروش بادکنک می خرند ماهی ها واردک ها درحال شنا در حوض هستن

.....

خب من باورم نمیشه ولی یه چیزی نوشتم امید وارم به دردتون بخوره😐 خب بگزریم کوتاهه ولی خب خودتون میتونید از مَزغ تون استفاده کنید و ادامش بدین 😐😙 تصویر اول = در تصویر اول مشاهده میکنیم که هوا پاییزی است در انجاحوض کوچکی پر از اب میبینیم که در ان چند اردک در حال شنا هستند و خانمی در حال غذا دادن به آنها است،باد پاییزی را میتوان در تصویر دید که برگ ها را به پرواز در آورده اند و هوا را سرد کرده اند… خیابان ها شلوغ است و هر فردی مشغول انجام کاری است برای مثال بچه ها را میبینیم که از باد پاییزی لذت می برند و در حال بازی با باد بادک های خودشان هستند …. امید وارم خوب باشه😍😍😍

صبا

مقدمه نداشت

جواب انشا آزاد صفحه ۵۵ و ۵۶ کتاب نگارش پایه کلاس هفتم درس چهارم تفاوت دو تصویر نویسی پاسخ در دو بخش توصیف عکس از سایت نکس لود دریافت کنید.

تصویر نویسی انشای آزاد صفحه 55

متن تصویر نویسی صفحه ۵۵ نگارش هفتم

به دو تصویر زیر با دقّت نگاه كنید؛ دربارۀ تفاوت آنها بیندیشید و هر یك را در نوشته ای جداگانه توصیف كنید. معیار سنجش نوشته های شما تشخیص دوستانتان است. یعنی زمانی كه نوشته هایتان را در كلاس می خوانید، آنها باید تشخیص دهند؛ هر نوشته مربوط به كدام تصویر است.

تصویر نویسی نگارش هفتم زمان قدیم و جدید

تصویر شماره یک : تصویر شهری شلوغ را در یک روز بهاری نشان میدهد شاید اگر میتوانستیم از یکی ازافرادی که در تصویر هستند جویای ساعت شویم ۱۰ صبح را در پاسخ بشنویم…
در بالای تصویر با ضخامتی اندک آسمان آبی خودنمایی میکند و در دوردست دهکده ای کوچک با درختان کوچک و بزرگ و خانه هایی که که به سبک قدیم ساخته شده اند با سقف های شیروانی دیده میشود. میتوان حدس زد که غروب های این دهکده بسیار تماشایی است و رودخانه ای که در مجاور آن قراردارد و سه قایق بر روی امواجش بازی میکنند منظره غروب خورشید را زیباتر میکند.و بر روی رودخانه پلی چون سی و سه پل دیده میشود و دو ماشین درحال عبور از روی پل هستند.
در ساحل جنوب غربی رودخانه زمینی که گویی از چمن های سبز مغزپسته ای پوشیده شده دیده میشود و در سمت راست این زمین ٬ به ترتیب دو زمین دیگر به رنگ کرمی و سبز روشن دیده میشود و در مرز آنها به نظر میرسد تراکتوری در حال شخم زدن میباشد.و در مجاورت این زمین چمن زار سبز رنگ دیگری چشم نوازی میکند.

درسمت چپ تصویر یک فضای سبز با دو صندلی در طرفین دیده میشود که روی یکی مردی با لباس زرد و شلوار مشکی و روی صندلی دیگر زنی با مانتوی صورتی همراه پسری کوچک دیده میشود و در وسط این فضای سبزحوضی پرآب که چنداردک سفید وخاکستری در آن درحال شنا هستند دیده میشود.اطراف این فضای سبز راه پنج درخت بلنداحاطه کرده اند و درسمت راست این فضای سبز خانه ای با دیوارهای سفید و سقف قرمز شیروانی با چهار پنجره دیده میشود.و درسمت راست این خانه دو خانه با دیوار های سفیپ و سقف های شیروانی آبی هریک با هشت پنجره دیده میشود.

در گوشه سمت چپ پایین تصویر یه دکه روزنامه فروشی دیده میشود که درمقابل آن دو مرد ایستاده اند.
در سمت راست تصویر خانه ای بزرگ با سقف شیروانی قرمز و دیوارهای سفید دیده میشود که دارای بالکن و دو پنجره است که از هر پنجره یک خانم در حال تماشای افق است و پسر بچه ای دربالکن ایستاده است.

در طبقه اول این خانه مغازه هایی دیده می شود که توجه رهگذران را به خود جلب می کند در مقابل این خانه افراد زیادی در حال عبور هستند چند کودک در حال لی لی بازی کردن هستند و دو پلیس در حال عبور هستند وزیر در حال فروختن بادکنک به یک پسر بچه است و یک دستفروش در گوشه ای نشسته و به چراغ راهنمایی و رانندگی تکیه داده است.

در حد حائل میان توصیفات پاراگراف آخر و فضای سبز خیابانی وجود دارد که یک خانم در حال عبور از روی خطوط عابر پیاده است و این در حالی است که دارد یک خانم دیگر را که بر روی ویلچر نشسته است را همراهی می‌کند و پسر دوچرخه سوار در حال عبور از کنار خیابان است و ماشینی آبی رنگ از دور دیده می‌شود تماشای شهری شلوغ شاید برای بعضی ها حاصل آرامش و برای برخی حاصل دگرگونی باشد در آسمان پرنده ها در حال پرواز است و چیزی که واضح و مبرهن است این است که تماشای طبیعت برای اکثریت مردم دلپذیر است.

تصویر شماره دو : تصویر شهری شلوغ را در یک روز پاییزی نشان میدهد شاید اگر میتوانستیم از یکی ازافرادی که در تصویر هستند جویای ساعت شویم ۱۰ صبح را در پاسخ بشنویم…
در بالای تصویر با ضخامتی اندک آسمان آبی خودنمایی میکند و در دوردست دهکده ای کوچک با درختان کوچک و بزرگ و خانه هایی که که به سبک قدیم ساخته شده اند با سقف های شیروانی دیده میشود. میتوان حدس زد که غروب های این دهکده بسیار تماشایی است و رودخانه ای که در مجاور آن قراردارد و دو قایق بر روی امواجش بازی میکنند منظره غروب خورشید را زیباتر میکند.و بر روی رودخانه پلی چون سی و سه پل دیده میشود و یک ماشین درحال عبور از روی پل است.
در ساحل جنوب غربی رودخانه زمینی که گویی از چمن های سبز مغزپسته ای پوشیده شده دیده میشود و در سمت راست این زمین ٬ به ترتیب دو زمین دیگر به رنگ کرمی و سبز روشن دیده میشود و در مرز آنها به نظر میرسد تراکتوری در حال شخم زدن میباشد.و در مجاورت این زمین چمن زار سبز رنگ دیگری چشم نوازی میکند.

درسمت چپ تصویر یک فضای سبز با دو صندلی در طرفین دیده میشود و در وسط این فضای سبزحوضی پرآب که چنداردک سفید وخاکستری در آن درحال شنا هستند دیده میشود.اطراف این فضای سبز راه سه درخت بلند زرد و سبز ونارنجی احاطه کرده اند و درسمت راست این فضای سبز دو خانه با دیوار های سفید و سقف های شیروانی آبی هریک با هشت پنجره دیده میشود.

در گوشه سمت چپ پایین تصویر یه دکه روزنامه فروشی دیده میشود.
در سمت راست تصویر خانه ای بزرگ با سقف شیروانی قرمز و دیوارهای سفید دیده میشود که دارای بالکن و دو پنجره است و دختر بچه ای دربالکن ایستاده است
در فاصله بین این خانه و فضای سبز خیابانی است که یک ماشین یک کالسکه و یک پسر بچه و یک موتوری درحال عبور هستند و در روبه روی این خانه مردم درحال عبور هستندو چند دوره گرد درحال کسب در آمد میباشند.

تصویر نویسی صفحه 55 کتاب نگارش هفتم

تصویر اول : در تصویر شماره اول حدود 20 سال پیش را نمایانگر است و مردم در حالت عادی و بدون کوچکترین تکنولوژی در حال زندگی کردن هستند کودکان در حال بازی با یکدیگر و بزرگتر ها نیز مراقب آنها هستند آنها برای خانه خود خریدهایی را انجام میدهند در گوشه تصویر سربازی را مشاهده می کنید که فکر کنم از سربازی برگشته است و به سمت خانه خود در حال حرکت است.

تصویر دوم : اما در تصویر دوم به جای ماشین پراید ماشین پیکان در حال حرکت است مردم بازم در حال خرید و فروش است اما دیگر کودکان تقریبا با یکدیگر بازی نمی کنند یک مرد دستفروش دارد بادکنک هایی را که باد کرده است میفروشد و تمامی بچه ها دارند بادکنک و بادبادک می‌خرند تصویر شماره ۱ بیانگر پاییز است تصویر شماره ۲ تابستان است در تصویر اول لباس های زمستانی به فروش می رسد ولی در تصویر دوم این لباس ها وجود ندارند هر دو تصویر بسیار زیبا و عالی است.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : تصویر اول : خیابان ها از آدم پُر و خیابان انسان هارا در آغوش گرفته است ، هر کس مشغول کاری بوده و یکی در حال میوه خریدن و دیگری مغازه های پر تجمل را نگاه میکند . ماشین ها ، در خیابان بوده و خط عابر ، برای کودکان بهترین جا برای گذر است ، شهر زرد پوش و خداوند زلف درختان را به رنگ زرد آغشته کرده است .

پریچهر : تصویر دوم : بهار فرا رسیده و حس شادابی و نو بودن ، شهر را در آغوش گرفته است ، همه چیز عطر و بویی دیگر داشته و خیابان ها پر است از آدم هایی که برای کاری به آنجا پناه برده اند ، ماشین و گاری و دوچرخه فرقی نمیکنند ، هردو سه در خیابان بوده و گذر میکنند و کودکان ، در جای جای شهر مشغول لِی لِی و بازی کردن هستند .

مهدی : توصیف تصویر فوقانی : تصویر یادشده شهر ساحلی زیبایی را نشان میدهد. زرد شدن درختان پارک این شهر ساحلی نوید رسیدن فصل پاییز را دارد کشاورزان را می بینی که در اراضی خود مشغول برداشت دسترنج خویش هستند در کنار خیابان درست مقابل زمین خاکی که در اطراف آن با نرده چوبی محصور شده گاری اسبی حامل بار و کمی جلوتر یک دستگاه خودرو سواری در کنار آن موتور سواری دیده می شود خودنمایی میکند آقای را می بینید که در حال عبور از خط عابر پیاده است موتور سواری نیز در کنار چراغ راهنما ایستاده است در پیاده رو نیز مردمانی را می بینید که هر کدام به کاری مشغولند و غایی زنبیل به دست با کلاه شاپو در حال خرید میوه از یک دستفروش میباشد و چند قدم پایین تر کارگری را می بینید که نردبانی بر دوش گرفته و در حال عبور از پیاده رو می باشد.

مهدی : توصیف تصویر تحتانی : در منتها الیه این شهر ساحلی نیلگون چشم نوازی می کنند. در این ساحل ماهیگیران سوار بر قایق در حال ماهیگیری هستند. بعضی ها نیز سوار بر کشتی و به سیر و سفر یا تجارت و گروهی نیز سرگرمی تفریح هستند. بر روی پلی که دو طرف ساحل را به یکدیگر متصل می‌کند اتومبیل های درحال تردد می باشد. در دشت حاصلخیز آن کشاورزان با تراکتور درحال شخم زدن زمین کشاورزی می باشد. در اطراف شهر خیابانی را می بینید که یک طرف آن ساختمان زیبایی با سقفی قرمزرنگ و آن طرف خیابان ساختمان تجاری خودنمایی می‌کند پارک شهر نیز با درختان سرسبز محلی برای تفریح مردم شده است یک دستگاه اتومبیل آبی رنگ که فاصله کمی با دوچرخه سوار دارد در خیابان دیده میشود در پیاده رو بادکنک فروشی را می بینید که در حال فروش بادکنک به پسربچه می‌باشند همچنین دو نفر در مقابل دکه روزنامه فروشی در حال مطالعه تیترهای روزنامه می باشد.

آیناز : در تصویر اول که نمایانگر فصل پاییز است خانه ای در کنار پارک وجود ندارد ولی در تصویر دوم که نمایانگر فصلتابستان است خانهای ساخته شده است.

موید ساکی : پاییز فصلی است که برگ های درختان به سه رنگ زرد قرمز نارنجی تبدیل می شود.

نویسنده : در تصویر یک تراکتور و و بادبادک های بچه هها دیده می ود اما در تصویر دو هیچ یک از این دو موارد نیست.

دینا : در تصویر یک یک زوج با هم راه میروند اما در تصویر دو یک زن با یک کیف زرد وجود دارد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
🙃Raham🙃 3 ماه قبل
1

نکته*1*: در تصویر نویسی اگر نوشته‌ی ما بخش آغازین (مقدمه) و بخش پایانی ( نتیجه گیری) نداشته باشد اشکالی ندارد ولی حتما باید موضوع داشته باشد.

نکته *2*: برای تصویر نویسی اگر تعداد بندها را تعیین نکرده بود سعی کنید حداقل دوبند در مورد تصویر توضیح دهید. ( هر بند حدود 3 خط است.)

🙃Raham🙃 3 ماه قبل
1

تصویر اول: خیابان های شهر در پاییز

خیابان های شهر شلوغ و پر از آدم است. مردم هر یک مشغول کاری هستند. یکی در پارک مشغول هوا خوری است. یکی دوچرخه بازی می‌کند. یکی با گاری باری را به جایی می برد. یکی میوه می خرد و برخی نیز در حال تماشای مغازه‌ها و خیابان هستند. کشاورزی زمین کشاورزی‌اش را شخم می زند و یک کشتی روی رودخانه‌ی بین شهر و دهکده شناور است. درختان جامه‌ی زرد و قرمز و نارنجی پوشیده‌اند و این برگ های پاییزی چهره‌ی شهر را زیبا کرده‌اند. آسمان آبی و هوا صاف و دلنشین است.

مصطفی 4 ماه قبل
0

عالی

ممد 4 ماه قبل
0

جواد جوادی

ناشناس 4 ماه قبل
3

خیلی طولانی

ناشناس 4 ماه قبل
0

56نگارش هفتم

ناشناس 4 ماه قبل
0

صفحیه ۵۶

ناشناس 4 ماه قبل
0

از باز نویسی دوم خوشم اومد نه زیاد بود نه بد که حوصلمون سر بره عالی بودی🥰🥰🥰🥰🥰

نمیدونم 4 ماه قبل
0

بیاه

ساناز 4 ماه قبل
2

خیلی طولانیه😯😯😯😯😯☹

میلاد 5 ماه قبل
1

خیلی طولانیهههههههههههههه یکم کمممم خواهشاً

لاله سفارمنش 5 ماه قبل
0

هبی تع نچه با ولی خیلی با

آتوسا محمدی 5 ماه قبل
0

عالی بود ولی بعضی از متن ها زیاد بود و طولانی باز ممنون♡

ناشناس 5 ماه قبل
-1

.

0
متین خلیلی 5 ماه قبل

..........‌‌.............

سیاوش 5 ماه قبل
-2

خیلی خوب است

مهدی 5 ماه قبل
-1

مهدی

ناشناس 5 ماه قبل
-1

خیلی

عالی‌بود👌

ناشناس 5 ماه قبل
-1

خیلی

عالی‌بود👌

ناشناس 5 ماه قبل
1

خیلی بد

رضا شرفی 5 ماه قبل
-1

آشغال بود اصلا جالب نبود و دبیر نگارش بهم ۱۶داد😡

ناشناس 6 ماه قبل
0

خححححخخخخخخختغغغغغففففف۷۸۸۸۸۷۸۸۷۸8۸۷۷۷۷۷۷

یامور 6 ماه قبل
-2

ممنونم از متن های زیبایتان خیلی خوب بود🌼

رایا 6 ماه قبل
3

خیلی طولانی

........... 6 ماه قبل
1

جدی خیلی بد نه مقدمه داشت خیلی هم زیاد بود چه خبره فقط ی کم جاهه😐

0
🙃Raham🙃 3 ماه قبل

آره خب زیاده ولی تو تصویر نویسی اگه مقدمه و نتیجه گیری نداشته باشه اشکال نداره...

-2
........... 6 ماه قبل

اره

𝒚𝒂𝒔𝒊 6 ماه قبل
0

𝑮𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒅

ناشناس 6 ماه قبل
2

به درد نخورد . وقتم هیف شد . خودم می نوشتم بهتر بود .😔😔😔

خیلی عالی بود 6 ماه قبل
-2

خیلی عالی بود

𝓐𝔂𝓭𝓪㋡❥ 6 ماه قبل
-1

چق مزخرف😕

ناشناس 7 ماه قبل
1

چرا اینقدر طولانیه

1
ناشناس 7 ماه قبل

خیلیییییی طولانیه

فاطمه 7 ماه قبل
1

خیلی خوبه

0
منتها ن منم مممممم 6 ماه قبل

خوب بود

کیم هایا (اسم کره ایم هس 😉) 7 ماه قبل
8

تصویر 1: این تصویر نشان دهنده فصل پاییز است که درختان رنگ های مختلفی به خود گرفته اند و باد ملایم پاییزی می وزد . میوه فروشی کنار خیابان مشغول فروش میوه های مختلف فصل است و کمی انطرف تر یک فرد گل فروش مشغول فروش گل های خود است که یک خانم جوان مشغول خرید گل است .

این برای تصویر یک هست امیدوارم به دردتون بخوره 🤞🏻🖤😉

0
ناشناس 7 ماه قبل

مرسیییییی

وحیده 7 ماه قبل
0

متن تون جالب بود واقعا که یک دنیا متشکرم از متن های جالبتون

زهرا 7 ماه قبل
1

آره خیلی قشنگه🙂

نویسنده 7 ماه قبل
0

ممنونمممنونمموفق باشید

zahra 7 ماه قبل
-2

واقعا عالی است ممنونم از همه دست اندرکاران سپاسگزارم وابنکه چهل سالگی انقلاب به همه ی عزیزان مبارک باد

فاطمه 7 ماه قبل
-1

خیلی عالی بود هرچی بگم بازم کمه😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

3
ناشناس 7 ماه قبل

ودف خیلی طولانیه کجاش خوبه

Kiyánà 7 ماه قبل
7

عاللللییییی بود 👍👍مارو از دست این معلم گیرمون خلاص کرده ممنونم😘

0
سامباری کیمیه هایا 6 ماه قبل

درسته

نویسنده 7 ماه قبل
0

عالی عالی

Maryam.m 7 ماه قبل
1

عالی ❤❤❤❤❤❤❤❤

نویسنده 7 ماه قبل
1

دراین دوتصویردرس یک چیز خوب نمایان است تصویر بالای پراز اشغال است وتصویر پایینی هیچ اشغالی وجود نداررد ندابلوچی.

پریسا❤ 7 ماه قبل
9

خوب بود عالیههههلطفا برنامه مانند برنامه انشای من بسازید و انشاهای هفتم رو اونجا بزارین ممنوننننن💋❤

14
نازگل 7 ماه قبل

اره خیلی خوب میشه بعد نفران برتر که میان و این برنامه رو نصب کنن خوبه بتونیم ما هم انشا بنویسیمعالی میشه ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

مهرسانا 7 ماه قبل
9

سلام عالی بود ولی لطفا بند نویسی کنید انشا ها را ممنون از سایت خوبتون

3
𝒚𝒂𝒔𝒊 6 ماه قبل

جررررر خودش میگه خودشم جواب میده

0
مهرسانا 7 ماه قبل

افرین مهرسانا جان درست مگوید

سوفیا 7 ماه قبل
5

متن خوبی بود اما معلم ماگفته که نام نبرید تصویر پایین است یا بالا

زیبا 7 ماه قبل
5

ممنون خیلی خوب بود مارو از دست این معلم سخت گیر نجات دادین خیلی ممنون

آلما 7 ماه قبل
2

به نظر من باید قشنگ تربود

ستیا 7 ماه قبل
5

این انشا در تصویر اول و دوم خیلی شبیه به هم هستند مخصو صا بخش اول هر تصویر

صنم 7 ماه قبل
0

خوبه ولی خیلی طولانیه اولیش ولی خوب خودم خلاصش کردم ممنون

صبا 7 ماه قبل
20

مقدمه نداشت

1
آیلار 6 ماه قبل

مقدمه : باد می ورزد و ،.. هست دیگ

Fatemh 7 ماه قبل
7

مقدمه نداشت و این موضوع ازاولش رومخ بود

1
𝒚𝒂𝒔𝒊 6 ماه قبل

هوم اره

-1
من 6 ماه قبل

خیر

2
زهرا 7 ماه قبل

موافقم

نسرین 7 ماه قبل
-1

خخخخخخ

نویسنده 7 ماه قبل
9

مقدمه نداره

0
ناشناس 7 ماه قبل

خب همش مقدمه نداره

14
دقیقا همینشون منو کشته 7 ماه قبل

من نمی فهمم چرا هیچوقت انشا هاشون مقدمه نداره فکر می کنن ما هنوز دبستانی هستیم لطفا ساختمان نوشتن را جدی بگیرید

نویسنده 7 ماه قبل
1

خوبه

ㅎㅈㄹ¥~exo~ ¥ 7 ماه قبل
1

عالی بود واقعا به دردم خورد اوکی لاورز اکسو

نویسنده 7 ماه قبل
2

توی تصویر اول هوا پاییزی بازار هم داره

فاطمه 7 ماه قبل
4

دقیقا

ناشناس 7 ماه قبل
1

پیدا کردم و خوب بود نمیدونم اگ اینترنت نبود چکار میکردیم😅😅😅😅😅😅

علی 7 ماه قبل
-1

خیلی زیاده جا نمیشه

ناشناس 7 ماه قبل
-1

در تصویر شماره 2باد کنک های رنگی. لی لی. حوزچه ای کوچک. درختان سبز. کشتی. پرندگان کوچک. خانه های رنگی. دکه. پلیس. پنجره. دریل. چمن. سبد آهنی. هندوانه. میوه های پایزی. روز نامه. ویلچر.

نویسنده 7 ماه قبل
7

تصویر اول مربوط به فصل پاییز است.

5
ناشناس 7 ماه قبل

عالییی بود میشه مثل همین تصویر دوم هم توضیح بدین ممنون میشم

6
.. 7 ماه قبل

در تصویر دوم فصل تابستان آمده است

نویسنده 7 ماه قبل
8

سلام کاترین هستم میخواستم این انشاء رو ساده تر و کم تر بهتون بگم

نویسنده 7 ماه قبل
1

تصویر اول میتواند مربوط به چند سال پیش باشدولی در تصویر دوم میتوانیم زمان و ابزار حال را مشاهده نماییم

..... 7 ماه قبل
25

خب من باورم نمیشه ولی یه چیزی نوشتم امید وارم به دردتون بخوره😐 خب بگزریم کوتاهه ولی خب خودتون میتونید از مَزغ تون استفاده کنید و ادامش بدین 😐😙 تصویر اول = در تصویر اول مشاهده میکنیم که هوا پاییزی است در انجاحوض کوچکی پر از اب میبینیم که در ان چند اردک در حال شنا هستند و خانمی در حال غذا دادن به آنها است،باد پاییزی را میتوان در تصویر دید که برگ ها را به پرواز در آورده اند و هوا را سرد کرده اند… خیابان ها شلوغ است و هر فردی مشغول انجام کاری است برای مثال بچه ها را میبینیم که از باد پاییزی لذت می برند و در حال بازی با باد بادک های خودشان هستند …. امید وارم خوب باشه😍😍😍

5
الهه 7 ماه قبل

از نظرمن شما خوب عال نوشتین ولی بعضی زیاد و کوتاه بود

ناشناس 7 ماه قبل
1

عالی

Kimia 7 ماه قبل
1

خوب بود 👏👏👏

ناشناس 7 ماه قبل
-2

بنظرم کوتاه تر بود بهتر بود

رانیا عبیات 7 ماه قبل
5

واقعا بدردنخور کاشکی به خودتون زحمت نمی دادین

نویسنده 7 ماه قبل
5

در يک روز بهاری، در بالای شهر اسما ن آبی دیده می شود و در دوردست ها يک دهکده ی کوچک دیده میشود که درختان کوچک و بزرگ دارد و در کنار دهکده يک رود خانه ی زیبا وجود دارد که قایق ها در حال شنا هستند

0
رحیمی 7 ماه قبل

عالی

نویسنده 7 ماه قبل
11

تصویر اول مربوط به فصل پاییز است.

نویسنده 7 ماه قبل
1

ما اینجا میایم تا از شما کمک بگیریم و یک انشا بنویسیم بعد شما میگید : لطفا لطفا هرچی بلدید حتی اگر یک خط هم باشد برای ما بنویسید خب ما اگر بلد بودیم خودمون می نوشتیم این کارا یعنی چی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نویسنده 7 ماه قبل
5

در تصویر بالا ک روز پاییزی را نشان میدهد که برخی از مردم روستا بیرون امدند و دارند با هم حال میکنند و اگر کمی بیشتر به تصویر نگاه کنید میبینید که اب ریخته و به ان معنی است که تازه باران امده و اگر به اسمان نگاه کنید میبینید که چند برگ پرواز میکنند و این نشان دهنده ی ان است که باد در حال وزیدن هست و برخی درختان خشک شدن.

3
H. R 7 ماه قبل

یادم رفت اسمم رو بنویسم H . R هستم

H. R 7 ماه قبل
1

خوب بود ولی ای کاش کوتاه تر بود

1
علی 7 ماه قبل

تو میتونی تیکه های خیلی خوبش رو بنویسی

ناشناس 7 ماه قبل
2

عالی بو ممنوناما کوتاه تر باشد بهتر است

ناشناس 7 ماه قبل
16

کتاب گفته تا 5 خط ولی اینجا یکم طولانی

9
💖Artmis💖 7 ماه قبل

بله به نظر منم متنش یکم طولانیه😊اگر یه ذره کوتاه تر بود بهتر میشد🍭

5
ناشناس 7 ماه قبل

تصویر اول :در تصویر اول پاییز است و برگ درختان می وزند و میوه فروش دارند و مردم میخرند کشاورزی میکنند و بعضی از بچه ها بازی میکنند و خانواده هایشان مراقب آنها هستند و سربازی تو شهر هست که میخواد بره به خانه اش و وستای خانه تو شهر است که میخواد خانه درست کند و از هوا در آنجا سرد است.

-1
. 7 ماه قبل

خوب وعالی نوشتید.♥دستتـــــون درد نکــــنـ🙏

علی رضا عالی 7 ماه قبل
10

عالی بود

نازنین زهرا 7 ماه قبل
14

هنوز ننوشتم و نفرستادم ولی به نظر من خیلی عالیه

amir 7 ماه قبل
9

خیلی خیلی خیللی عالی

ارزو 7 ماه قبل
13

عالی بود متنش عالی بود وهم مفید ممنونم از نویسنده هم متنش کم بود ومناسب بود مچکرم😊😊😙😙😚😚

نویسنده 7 ماه قبل
10

ممنون از همگی عالی بود فاطمه

نویسنده 7 ماه قبل
16

سلام خیلی ممنون از مطالب مفید و خوبتون🌷آوا

رستا 7 ماه قبل
16

عالی بود 👌👌👌👌

امیررضاعزیزی 7 ماه قبل
9

واقعا خیلی خوب است

-2
سونای 7 ماه قبل

من میخواهم امید دارم برسم

3
حسین 7 ماه قبل

خوب هست

امیررضاعزیزی 7 ماه قبل
8

واقعا خیلی عالی است

شبنم کریمی 7 ماه قبل
15

یه کمی کوتاه تر باشد خوب میشه اینا عالییه

نویسنده 7 ماه قبل
5

خیلی خوب بود . عالییییی

.. 7 ماه قبل
50

تصویر اول مربوط به فصل پاییز است.

1
........... 6 ماه قبل

فقط ی اسم گفت چتونه پ😐🤣

15
فاطمه رخشانی 7 ماه قبل

عالی نوشته ای 👏👏👏

4
فاطمه 7 ماه قبل

عالی بود

-2
عالی 7 ماه قبل

عالی و خوب

-1
hasty 7 ماه قبل

فوق العاده بود👌🏻👍🏻

j 7 ماه قبل
14

خیلییی طولانی بود ☹️

0
ناشناس 7 ماه قبل

دقیقاااا

-1
بی نام 7 ماه قبل

ار

ناشناس 7 ماه قبل
2

خیلللللییییی بددددد

النا 7 ماه قبل
-2

عالی واقعا ممنون❤️دوست داشتم همه خودمون جواب را بفهمیم همه خودمون با ذهن خودمون دکتر شیم👩‍🍳اما خب بازم ممنون از سایتتون 😘

نویسنده 7 ماه قبل
-2

ممنون من به نمیخام درس بخونم اخه منه مجبور میکنن خانم جمال آبادی علوم کلاس هفتم شما چرا سخت می گیرید# فاطمه شیروانی مدرسه راهنمایی بقیه الله الاعظم کلاس هفتم راهنویه😭

آتوسا 7 ماه قبل
-1

خیلی خوبه کاش خوب تر بود

0
درسا 7 ماه قبل

اره

سایتش کسشعره 7 ماه قبل
0

خب ادم کصخل اینا خودمون هم میتونیم بنویسیم تو باید انشا یک جوری بنویسی که انگار از رو تصویر ندیدی

فاطمه 7 ماه قبل
0

صفحه ی ۵۶

نویسنده 7 ماه قبل
-1

صفحه۵۳

ملیکا 7 ماه قبل
-1

خوبه بد نیست❤️

راحله 7 ماه قبل
0

خیلی خیلی خیلی 👍بود🌈😜🖖🏻

نویسنده 7 ماه قبل
-1

😕

منم هرچی میگردم انشایی نمی بینم🙁😒 7 ماه قبل
-2

اصلا خوب نبوددد😕🙁

Selin 7 ماه قبل
1

عالی واقعا عالی دستت درد نکنه واقعا ♥️

نویسنده 7 ماه قبل
0

سلام دوستان در تصویری اول که فصل پاییزهست دومرد در کنار جاده در حال فروختن سبزی میوه هستند وباد در حال وزیدن هست بچه ها در حال بازی باد کنکی هستند و درختان پژمرده برگ های آنها در حال ریختن هستند ویک مرد در حال برتاشت میوه هست و. در یک جا خانه نیست وزمین ها پژمرده هستند در پارک دختر بچه ی دارد به پرنده ها غذا میدهد یک زن مرد در پارک در حال قدم زدن هستند و یک سرباز در حال بر گشتن به خانه هست دوستان عزیز من میخاستم همش را به شما بگویم ولی خیلی کار دارم ببخشید

-2
محمد 7 ماه قبل

عالی است ولی کاش همش را میگفتی

امیر حسین 7 ماه قبل
-1

بنظرم خوب بودن

...... 7 ماه قبل
6

بد نیست ولی این دو تصویر بیشتر از اینا باید مقایسه کرد

کوثر 7 ماه قبل
3

عالی

کـــــــــــوثـــر 7 ماه قبل
7

عالی بود واقعا خوب بود ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نویسنده 7 ماه قبل
25

مردم شهر دریک شهر خوب وباصفا درحال زندگی کردن هستن به بازار یا به سر کار می روند تا کاری را که دارند انجام دهند مردم این شهر خیلی باهم دیگر خوب ومهربان هستن بچه ها درحال بازی هستن وبعضی بچه ها رفتن تا از اقای بادکنک فروش بادکنک می خرند ماهی ها واردک ها درحال شنا در حوض هستن

Amir 7 ماه قبل
26

😮😮😮😮😮😮😮😮😮😐😐😮😐😮😐😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮خیلی طولانی است

جواد 7 ماه قبل
7

خیلی زیاد است

نویسنده 7 ماه قبل
16

خیلی طولانیع 😐💔

M.y 7 ماه قبل
15

خیلی طولانیععععه😐💔

-2
ناشناس 7 ماه قبل

کونشاد

-1
Soogand 7 ماه قبل

اره خیلی طولانی🤕🤕

نویسنده 7 ماه قبل
0

خیلیییییییی زیادهههههه

نویسنده 7 ماه قبل
-2

ممتم

مرادی 7 ماه قبل
0

باسلام و عرض ادب و احترام و خداقوت خدمت شما عزیز بزرگوار . خیلی سپاسگزارم که وقتتون رو گزاشتید و این مطالب رو نوشتید خداخیرتون بده.

فاطی 7 ماه قبل
-1

چقد طولانیه کی میتونه بنویسه بابا

نویسنده 7 ماه قبل
-1

دالود 56نگارش هفتم

یه بنده خدا ! 7 ماه قبل
5

زیاد به دردم نخورد مال خودم بهتر بود!

ناشناس 7 ماه قبل
2

به اندازه هست ولی فکر کنم تصویر را قاطی کرده باشید

فاطی 7 ماه قبل
2

به اندازه هست ولی فکر کنم تصویر ها رو جابه جا کردید یعنی قاطی کردید

نویسنده 7 ماه قبل
2

سلام خوب بود اما زیاد بود

سحر 7 ماه قبل
6

چه خبره یه کم جاعه همش😐

ناشناس 7 ماه قبل
9

خیلی زیادهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

2
بله 7 ماه قبل

بله

نویسنده 7 ماه قبل
10

سلام نمی شد جواب رو کامل میدادید؟؟؟

نویسنده 7 ماه قبل
5

روزی از روزهای گرم تابستان در منطقه ای دلنشین مردم سرگرم کار بودند.زمین های کشاورزی سرسبز و درختان بلند که در این منظره وجود دارد خود نمایی میکند؛در پیاده رو بادکنک فروشی در حال فروش بادکنک به پسر بچه ای می باشد.در سمت راست یک ساختمان دیده میشودکه بچه ها در حال بازی لی لی هستند.در سمت چپ یک فضای سبز با حوضچه ای وجود دارد که آقایی از سایه درخت برای استراحت استفاده میکند.کنار این فضای سبز ساختمانی نوساز با سقفی شیروانی به رنگ قرمز وجود دارد(این ساختمان در تصویر بالا نیست،برای همین تازه ساخته شده).زمین های کشاورزی که پاییز برای کاشت محصول اماده می شدند،در تابستان انها را برداشت میکنند.

0
zaram😌 5 ماه قبل

این خیلی خوبه

برای پاسخ کلیک کنید