توضیح دهید که جدول و نمودارها چه کمکی به بهتر فهمیدن مسئله میکند صفحخ 142 کتاب ریاضی دوم فرهنگ نوشتن

پانیسا زارعی

جداول و نمودار ها کمک میکنند تا درک بهتری از مسائل داسته باشیم.

نویسنده

جدول عددها را و نمودار بیشتر و کمتری هر چیزی را نشان میدهد و همین باعث میشود تا درک بهتری از مسئله داشته باشیم و سریع و راحت جواب دهیم

نویسنده

کمک جدول ها مقاله ها و ارزش های اطلاعات را می ✅💝فهمیم وردن آن اطلاعات در نمودار های تصویری یا ،ستونی یا دارد تصویر و در که بهتری از آنها به دست می آورید مثلا تعداد دانش آموزان هر که، را می توانیم در جدول یاوریم و سپس با کمک تصویر و نمودارهای کنیم تا در موقع نشان دادن اطلاعات بهتری داشته باشیم.✅💝

Peranses

بله این درست هس توضیح و کمک از این نظر شما میفهمیم نمودار چرا برای ما مسئله هارو آسون میکنه شما درست نوشتین خیلی ممنون

سودا حاصلی

بله

توضیح دهید که جدول و نمودارها چه کمکی به بهتر فهمیدن مسئله میکند صفحخ 142 کتاب ریاضی دوم فرهنگ نوشتن از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به کمک جدول ها مکان ها و ارزش های اطلاعات را می فهمیم و با آوردن آن اطلاعات در نمودارهای تصویری یا ستونی یا دایره ای ، تصویر و درک بهتری از آنها بدست می آوریم؛ مثلا تعداد دانش آموزان هر کلاس را می توانیم در جدول بیاوریم و سپس با کمک تصاویر و نمودار آنها را ترسیم کنیم تا در موقع نشان دادن اطلاعات دید بهتری داشته باشیم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
0

خیر

زتب 2 سال قبل
0

اب

ناشناس 2 سال قبل
0

سوم از

سودا حاصلی 2 سال قبل
3

بله

پانیسا زارعی 2 سال قبل
10

جداول و نمودار ها کمک میکنند تا درک بهتری از مسائل داسته باشیم.

ناشناس 2 سال قبل
0

خیلی خوبه

ناشناس 2 سال قبل
-2

😒😞😞

امید 2 سال قبل
0

خوبه

نویسنده 2 سال قبل
5

کمک جدول ها مقاله ها و ارزش های اطلاعات را می ✅💝فهمیم وردن آن اطلاعات در نمودار های تصویری یا ،ستونی یا دارد تصویر و در که بهتری از آنها به دست می آورید مثلا تعداد دانش آموزان هر که، را می توانیم در جدول یاوریم و سپس با کمک تصویر و نمودارهای کنیم تا در موقع نشان دادن اطلاعات بهتری داشته باشیم.✅💝

4
Peranses 2 سال قبل

بله این درست هس توضیح و کمک از این نظر شما میفهمیم نمودار چرا برای ما مسئله هارو آسون میکنه شما درست نوشتین خیلی ممنون

زهرا لشکر 2 سال قبل
2

عالی

حلی 2 سال قبل
-2

بد نبود 😐💦

ناشناس 2 سال قبل
1

من دوسش داشتم عالی بووووووووووود

شیدا شافعی 2 سال قبل
-1

من دوسش داشتم عالی بووووووووووود

Peranses 2 سال قبل
-1

بله درسته ولی کوتاه هس

نویسنده 2 سال قبل
7

جدول عددها را و نمودار بیشتر و کمتری هر چیزی را نشان میدهد و همین باعث میشود تا درک بهتری از مسئله داشته باشیم و سریع و راحت جواب دهیم

نویسنده 2 سال قبل
1

سوویویتتسازتزتستنسنزنطتطوزپزپیوزوزوزتتیتینینسنینینینسننینینیتیتیننیتینسنیکسنسم خر

نویسنده 2 سال قبل
-1

بله

نویسنده 2 سال قبل
-1

به دلیل اینکه مطالب رو طبقه بندی میکنه

برای پاسخ کلیک کنید