جلوه هایی از زیبایی منطقه و محل زندگی خود صفحه 14 فارسی نهم

جواب گفت و گو صفحه ۱۴ کتاب فارسی پایه نهم جلوه هایی از زیبایی منطقه و محل زندگی خود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : خودارزیابی :
۱: چند نمونه از جلوه های زیبایی آفرینش و نعمت های خدا را در درس ، بیابید و بیان کنید . خوشه زرین عنب ، حقه یاقوت انار ، خورشید ، لیل و نهار ، گل صدبرگ و …
۲ : مفهوم آیه ۴۴ سوره اسرا «آسمان های هفتگانه و زمین و هر موجودی که در آنهاست ، او را می ستاید » با کدام بیت درس تناسب دارد؟ کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند همه مستمعی فهم کند این اسرار
۳ : پیام بیت پایانی درس را توضیح دهید . راست گویی و درست گویی باعث سعادت و خوشبختی انسان می شود و دروغ و رفتار نادرست باعث شکست و ناکامی انسان میشود.
نوشتن :
۱ : ده واژه ای که ارزش املایی دارند از متن درس بیایید و بنویسید . صله رحم ، قاتل ، مصیبت ، مفضل ، جراحت ، تضرع ، تامل ، تعالی ، معصیت .
۲ : در بیت های زیر از کدام عناصر زیبایی سخن استفاده شده است ؟
خبرت هست که مرغان سحر می گویند‌ آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار ؟ تشخیص:حرف زدن مرغ سحر
تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش؟ حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار تشبیه: انسان،مخاطب(در این مصرع غایب است) تضاد:خواب و بیدار
۳: بیت دوم درس را در یک بند توضیح دهید .
آفریده های خداوند بسیار زیاد و گونان هستند که با نظم و چینش خاصی آفریده شده و انسان با تفکر در این آفریده های به عظمت خداوند پی میبرد‌، ینی آفریده های خداوند باعث آگاه شدن انسان از جهان هستی می شود .

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
یاسمین قاسمی 7 ماه قبل
0

پاییز به درختان آزادی میدهد تا رنگ لباس خود را به شادی آراسته کنند

نویسنده 7 ماه قبل
0

نمیدانم

سجاد فرحانی 7 ماه قبل
0

نمیدانم

نویسنده 7 ماه قبل
0

ابراهیم اباد و حسن زندیه

برای پاسخ کلیک کنید