جمله سازی با کلمات انگلیسی صفحه 67 کتاب زبان دوازدهم

ناشناس

بامعنی فارسی

صفحه ۶۷ زبان انگلیسی دوازدهم کلمات sport writing forest smoking firefighters Avicenna clean energy Persian Gulf جمله بسازید از سایت نکس لود دریافت کنید.

 صفحه 67 کتاب زبان دوازدهم

جواب جمله سازی صفحه ۶۷ زبان پایه دوازدهم

با سلام خدمت شما دوستان عزیز در این مطلب قرار است که جواب صفحه ۶۷ کتاب زبان انگلیسی پایه دوازدهم برای شما عزیزان قرار بدهیم در این تمرین خواسته شده است که با کلماتی که داده شده از جمله بنویسید با جواب این بخش را در همین پایین می نویسیم.

Write a topic sentence for the following items.

1) sport > play sports is one of ways that we can keep our body in health
2) writing > we writing messages every day in telegram
3) forest > we should be careful in forest because lost in there is very easy
4) smoking > smoking just help us to die soon
5) firefighters > Waiting on the ground were police officers and firefighters as well as ambulance crews.
6) Avicenna > Avicenna philosophical system was the major influence on the development of scholasticism.
7) clean energy > clean energy helps to have healthy air
8) Persian Gulf > Persian Gulf is Iranians history and culture

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
13

بامعنی فارسی

برای پاسخ کلیک کنید