جواب درک و دریافت راز گل سرخ درس دوم صفحه 23 فارسی پنجم

راحیل

😁

Sa

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خوب بود ممنون

نویسنده

خود بین نباشیم

نویسنده

خیلی این درس نکات آموزنده داشت درس من تاثیر داشت 👁

نویسنده

درک مطلب

جواب درک و دریافت صفحه ۲۳ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم دبستان ابتدایی جواب درک و دریافت راز گل سرخ درس دوم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر :

۱ : با توجه به متن بگویید پروانه چه ویژگی هایی داشت ؟ آیا کار اورا می پسندید ؟ چرا ؟ به خاطر داشتن بال هایی زیبا ، مغرور و خودپسند بود و باعث شده بود پروانه های دیگر به او حسادت کنند ، که این کار مورد پسندی نیست .
۲ : به نظر شما چرا پروانه دیگر خود را در برکه تماشا نکرد و بال هایش را به نمایش نگذاشت ؟ زیرا فهمید که زیبایی خود و بال هایش همگی به خاطر لطف و بخشش خداوند است و خودش در وجود آن ها نقشی نداشته است .
۳ : چه چیز هایی باعث زیبایی و شادابی گل سرخ بودند ؟ به ترتیب بیان کنید . گلبرگ ها ، برگ ها ، ساقه ، ریشه ، زمین ، خورشید ، خداوند عزّ و جّل که آفریننده همه آنهاست و با نظرم و ترتیب برای هرکدام از آفریده های خود وظیفه ای تعیین کرده است .، بگویید پروانه چه ویژگی‌هایی داشت؟ آیا کار او را می پسندید؟ چرا؟
2. به نظر شما چرا پروانه دیگر خود را در برکه تماشا نکرد و بال‌هایش را به نمایش نگذاشت؟
3. چه چیزهایی باعث زیبایی و شادابی گل سرخ بودند؟ به ترتیب بیان کنید.

 

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
... 2 سال قبل
-1

بسیار بسیار عااااااااااااالی

نویسنده 2 سال قبل
2

راز گل سرخ

نویسنده 2 سال قبل
0

rtunuvyw to come in and see you then thanks again so much and I am looking for a few days ago to ببینم مطالب تون کامل شد یا بازم یه چیزی بگم که مطالب تون کامل تر بشه هه هه هه

نویسنده 2 سال قبل
-2

9تا

نویسنده 2 سال قبل
1

عالی

نویسنده 2 سال قبل
1

نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
-1

چیزی نمی دانم

نویسنده 2 سال قبل
0

پروانه مغرور بود و فکر می کرد که فقط خودش زیباست*

نویسنده 2 سال قبل
0

نتیجه شو می خوام

ناشناس 2 سال قبل
0

عااااالی بود .💖💖💖واقعا .🏵️خیلی ممنون.❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

ناشناس 2 سال قبل
2

پروانه خیلی زیبا بود اما کار او درست نبود

نویسنده 2 سال قبل
1

خر بود و نباید این کار را می کرد

نویسنده 2 سال قبل
1

عالی بود واقعا جواب ها خیلی واضح بود مرسی عالی🌹👌

نویسنده 2 سال قبل
-1

جواب صفحه ۲۴ کتاب فارسی پنجم

نویسنده 2 سال قبل
1

للگو دگگ رم ن ن نیتببمچ

نویسنده 2 سال قبل
-1

،،، عالييي

نویسنده 2 سال قبل
-2

هیچی

نویسنده 2 سال قبل
-1

من علی رضا عارپان هستم تمام

نویسنده 2 سال قبل
0

ین از مهم ترین درس های فارسی استجخلاقامتخان۵

هر خودتی🤨🤨🤨🤨🤨🤨🧐🧐🧐 2 سال قبل
-1

۳ تا سونیم فردا بیشتر نه باشه مامانم هارو درست کردم قاسم سلیمانی و آفتابگردان عاشق شدن به معنی شعر خدا در رنگ و افتابگردان چه کسی است که اسیر شب یلدا شده ام من از خورشید ۶تا نکند و آفتابگردان عاشق شدن به معنی شعر خدا درس دوازده چهارم کتاب فارسی صقحه می کنی که در رنگ

⭐🌟⭐ 2 سال قبل
-2

ممنونم از شما 💕عالی بود 👌🏻

-1
fatemeh 2 سال قبل

موافقم😜

نویسنده 2 سال قبل
0

چون فهمید که نباید مغرور به زیبایی خود بود چون زیبا تر از او هم هست

نویسنده 2 سال قبل
0

کاری که پروانه کرد درست نبود

نویسنده 2 سال قبل
0

چون زیرا

نویسنده 2 سال قبل
-1

سوال ۳ جواب خداوند

-1
نویسنده 2 سال قبل

سلام سوال ۳ جواب میشه خداوند گل سرخ زیبا کرده بود من مهشید خلفی هستم کلاس پنجم سال ۱۴۰۰

ناشناس 2 سال قبل
0

عالی

نویسنده 2 سال قبل
0

قلطه

نویسنده 2 سال قبل
-1

ژپیپدییپپی

نویسنده 2 سال قبل
-1

تمیایمو بیلدا

نویسنده 2 سال قبل
-1

خیلی خوب است

نویسنده 2 سال قبل
-1

خیلی کار های لیترنت خوبه ده قبر پیر شما ریدن موچوسگا

نویسنده 2 سال قبل
1

خدا بسیار مهربان است

نویسنده 2 سال قبل
-2

ل

اتنا سلیمانی 2 سال قبل
-1

عالی بود خیلی بهم کمک کرد

نویسنده 2 سال قبل
1

ببینید لطفا دقیق تر بنویسید تا بهتر بفهمیم بهاره اصغری

نویسنده 2 سال قبل
0

ممنون از کار های خوبتو ریحانه سنجری

ناشناس 2 سال قبل
-1

بسیار ممنون خیلی کمک کرد🤝⁦❤️⁩

نویسنده 2 سال قبل
-2

ددزخعطعسی

نمدونم 2 سال قبل
0

عالییییییی

نویسنده 2 سال قبل
0

چه باعث شد که پروانه دیگر خودش را در برکه نبیند؟

نویسنده 2 سال قبل
0

بدبود

نویسنده 2 سال قبل
0

خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
0

چه چیز هایی باعث زیبایی شادابی گل می شود به ترتیب بیان کنید ؟ گل سرخ گلبرگ ها برگ ها ساقه ریشه زمین خورشید

نویسنده 2 سال قبل
0

اونجا نوشتید باعص باید بنویسید باعث

نویسنده 2 سال قبل
0

3- گلبرگ ها برگ ها ساقه ریشه زمین خورشید که مورد لول من خوم کس را ترجیح میدهم

نویسنده 2 سال قبل
0

سلام عالی بهترین متن بود خانم معلم من بهم یه کارت ۱۰ امتیازی داد مرسی پریچهر 😋😋

0
ملیسا 2 سال قبل

ملیسا

نویسنده 2 سال قبل
0

گلبرگ برگ ساقه ریشه زمین خداوند مهربان

نویسنده 2 سال قبل
-1

با توجه به متن بگویید پروانه چه ویژگی هایی رو داشت ؟پروانه مغرور بود و فکر میکرد که از همه ی جهان زیبا تر استآیا کار او را می پسندید ؟خیر پروانه خودخواه و مغرور بود که رفتار شایسته ای نیست

چی ؟ 2 سال قبل
0

خیلی تثیر گذار بود

نویسنده 2 سال قبل
-2

،تزنرزهژتژژننژ

نویسنده 2 سال قبل
-2

سلام من ساره هستم من هم یکی از شما

نویسنده 2 سال قبل
-2

تردادا

تمنا 2 سال قبل
-1

سوا اخر ميشه جوابشرو بزاريد

نویسنده 2 سال قبل
-1

راز گل سرخ این بود مغرور نبود

نویسنده 2 سال قبل
0

نويسنده رازگل سرخ از مهدی مراد حاصل

نویسنده 2 سال قبل
0

با توجه به متن،بگویید پروانه چه ویژگی هایی داشت؟آیا کار او را می پسندید؟چرا؟

نویسنده 2 سال قبل
1

ننتو گاییدم

نویسنده 2 سال قبل
0

جواب هایتان اشتباه است

نویسنده 2 سال قبل
0

خوبه

نویسنده 2 سال قبل
0

عااالی

نویسنده 2 سال قبل
0

۸

ناشناس 2 سال قبل
-1

سلام درسته از جوابی که دادید ممنونم🌹🦋

نویسنده 2 سال قبل
-1

به نظر شما چرا پروانه دیگر خود را در برکه تماشا نکرد و بال هایش را به نمایش نگذاشت

عارف شجاعی 2 سال قبل
-1

خدا بزرگع

نویسنده 2 سال قبل
-1

بسیار عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
-1

خیلی خوبه

نویسنده 2 سال قبل
0

خیلی. داستان قشنگ بود

نویسنده 2 سال قبل
0

عاا

نویسنده 2 سال قبل
0

جواب سوال ۳ ی درک ودریافت صفحه ی۲۳

نویسنده 2 سال قبل
0

رکبلترذ الزین روحش شادیادش ها را می خواماللنمحخ

نویسنده 2 سال قبل
0

درک

عالی 2 سال قبل
0

عالی هستش

نویسنده 2 سال قبل
1

آزاده سعیدی

نویسنده 2 سال قبل
0

عالی ازش یاد گرفتم😍😍😗😗😗😘😘😇🤗😚😙

نویسنده 2 سال قبل
0

سوال 1 چون بسیار مغرور بود

نویسنده 2 سال قبل
0

عالی بود خیلی کمک کرد واقعا 1 میلیون ستاره هم کمه 🎉🎉🎉🎉

نویسنده 2 سال قبل
0

۳بیال

نویسنده 2 سال قبل
0

عالی عالیییییییییییی بود ❤️ ❤️

عالی عالیییییییییییی بود ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ 2 سال قبل
0

هستی معامله گر مقدم تربیتی در مدرسه شهید خدامی ناحیه 7 مشهد دخترانه

نویسنده 2 سال قبل
-1

جوابش

نویسنده 2 سال قبل
0

دذدذ

نویسنده 2 سال قبل
0

1_پروانه مغرور بود ولی زیباخیر اصلا نمی پسندماون باعث حسادت پروانه های دیگر برگ شد ، آنها را بخاطر زیبایی خود ناراحتم کرد 🙂

نویسنده 2 سال قبل
1

دبپدبمب بدبپبیذیپوبزاذیپپب

نویسنده 2 سال قبل
0

هنوز

شط 2 سال قبل
0

هیچی 😆😐😂😂😹

0
سیلام 2 سال قبل

جررررر 😂🤣

زیلان خانم 2 سال قبل
0

۲ _چون که با گوش دادن به گفتگو پروانه ها و گل سرخ دانست که خداوند متعال به او زیبایی را داده است و دیگر بال هایش را با غرور نشان نمی داد .😊😊😊🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗😏😏

نویسنده 2 سال قبل
0

بال هایی زیبا .مغرور .خودپسند باعث شده بود پروانه ها به او حسادت کنند و این کار مورد پسندی نیست زهراالماسی

نویسنده 2 سال قبل
-2

سلا عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
0

نذژرطلژای

نویسنده 2 سال قبل
0

هههه

نویسنده 2 سال قبل
0

درک و دریافت

نویسنده 2 سال قبل
0

ها خو

نویسنده 2 سال قبل
0

دمتون بملا😔💕

ناشناس 2 سال قبل
0

مرسی که 💜

نویسنده 2 سال قبل
0

بی نذاکت

نویسنده 2 سال قبل
0

ممنون

نویسنده 2 سال قبل
0

باتوجه

گاو 2 سال قبل
1

گاو هستین ببخشید

نویسنده 2 سال قبل
-1

چونکه گل خوبیه

نویسنده 2 سال قبل
0

لتزدپنذدزویوپب

نویسنده 2 سال قبل
0

پرهایش افتاب رفتن پروانه روی انها

نویسنده 2 سال قبل
0

کلمه ی سخت تو پیدا کنید و با ان بند بنویسید

نویسنده 2 سال قبل
0

پروانه میخواست به همه بگوید که چه خوش رنگ است به همین دلیل خودش را در برکه تماشا می کرد

نویسنده 2 سال قبل
0

عالی👍👍🌹

نویسنده 2 سال قبل
0

درسته که همه

یلدا 2 سال قبل
0

این سایت خیلی خوبی 😍😍😍😍😍

یلدا و ایلدا 2 سال قبل
0

این سایت خیلی خوبه 👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻

نویسنده 2 سال قبل
0

من نمی دانم😂😂

نویسنده 2 سال قبل
0

ریاضی پنجم صفحه 11

نویسنده 2 سال قبل
0

من از شما خوشم نمیاد بریدن بینیم بابا

اتتفاغااباباباببتببب 2 سال قبل
0

برو ببینم بچه چخه

نویسنده 2 سال قبل
0

شما خیلی آشغال و عوضی هستین

ناشناس 2 سال قبل
0

عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
1

عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
0

بنویسید بخاطر داشتن بال هی زیبا ومغرور خود پسند بود پروانه های دیگری به او حسادت کنند که این کار مورد پسندی نیست نرجس

عالیه 2 سال قبل
0

عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
0

۲ : چون موج های کوچکی مانع دیدن او در برکه شدند و او از دست برکه ناراحت شد.۳:گلبرگ ها- برگ ها- ساقه- ریشه- زمین- خورشید و خدایی که آنها راآفریده است.

دقیقا درسته مغرور و خودپسند بود 2 سال قبل
0

پروانه مغرور و خودپسند بود و زیبایی خود را به پروانه ها نشان میداد و باعث حسادت پروانه ها به اومی شد.

نویسنده 2 سال قبل
0

خداوند مهربان است ، پریا قاسم زاده

نویسنده 2 سال قبل
1

ممنون خیلی خوب بود و دقیق بود 🥰🥰

نویسنده 2 سال قبل
0

جواب کوتاه

نویسنده 2 سال قبل
0

خدا چون سر زمینو افریده

نویسنده 2 سال قبل
0

بیلکستعسناززنلط

نویسنده 2 سال قبل
0

___\/____\/__♡__\/___\/____

نویسنده 2 سال قبل
0

اقا چه پرو ما زدیم پیدا کنیم شما میگی ما به تو کمک کنیم

نویسنده 2 سال قبل
-2

ا با اهل لت لدتتلنررننتاتاتخلختارااتختاااتراتاحیَبذر

نویسنده 2 سال قبل
0

حکایتی که خواندید با مفهوم کدام یک از مثل های زیر ارتباط دارد

نویسنده 2 سال قبل
0

مفهومش

غزل 2 سال قبل
0

گل سرخ چند فصل دارد

نویسنده 2 سال قبل
0

برگ های سرخ اونام: نجمه کرمی نژاد

ناشناس 2 سال قبل
-1

بد نبود خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
-1

سلام سلام سلام سلام سلام

نویسنده 2 سال قبل
-1

آیا گل سرخ دوستاد

نویسنده 2 سال قبل
-1

آیا گل سرخ دوست دارد بال داشته باشد

نگار 2 سال قبل
-1

خوبه عالیه من همه رو یاد گرفتم

هستی🥺 2 سال قبل
-2

ممنون

نویسنده 2 سال قبل
-1

عالیه ولی جواب سوال ۳ خوشم نیومد

نویسنده 2 سال قبل
-2

سوال۱-با توجه به متن بگوید پروانه چه ویژگی های داشت؟آیا کار او را می پسندید؟ چرا؟جواب۱-بالهای زیبایی داشت-قشنگ بود-همه ی پروانه ها درمورد زیبایی او می گفتندو…..خیر-چون مغرور و خود بین بود می گفت من از همه پروانه ها زیبا تر هستم.

0
لیلا 2 سال قبل

خیلی خوب بود👍👍

السانا😍🥰😘 2 سال قبل
-1

عالی 😊👌

هستی 2 سال قبل
-1

بله دفیقا

..... 2 سال قبل
-2

عالیه ههههه

نویسنده 2 سال قبل
-2

جواب سوال (۳) آب باران

نویسنده 2 سال قبل
-2

خانم خودت

نویسنده 2 سال قبل
-1

کردن

نویسنده 2 سال قبل
-1

پروانه مغرور و خودخواهارمیس

❤️❤️ 2 سال قبل
3

عالی خیلی به من کمک کرد دمتون گرم.👌👌👌👌من تحت تاثیر قرار گرفتم.

نویسنده 2 سال قبل
0

سوال ۱ با توجه به متن بگویید پروانه چه ویژگی هایی داشت ؟ خودخواه و مغرور ولی زیبا آیا کار او را می پسندید. چرا؟ خیر زیرا فقط به خودش فکر می کرد و خود پسند بود

سارینا صالح کندزی 2 سال قبل
4

خوب و عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
0

سلام من مریم هستم خیلی خوب بود دست سازنده ی گوگل پلی دستش واقعا درد نکنه

مرینت 2 سال قبل
2

عالی

0
ب ت چ 2 سال قبل

برو گمشو بابا مرینت انگار ۲ سالشه خخخخ

نویسنده 2 سال قبل
6

عالییی

نویسنده 2 سال قبل
6

درک مطلب

4
پنجه طلا 2 سال قبل

عالی بود♥خیلی کمکم کرد♥♥♥

نویسنده 2 سال قبل
0

من خیلی ازش خوشم اومد

نویسنده 2 سال قبل
0

مسیحا یوسفی

نویسنده 2 سال قبل
4

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خوب بود

مسیحا یوسفی 2 سال قبل
2

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خوب بود

مسیحا یوسفی 2 سال قبل
3

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی عالی بود لطفاً سؤال هارا کوتاه تر بکنید

نویسنده 2 سال قبل
1

کس کش

راحیل 2 سال قبل
8

😁

-1
خوب بود ولی من تالا نفرست دادم 2 سال قبل

خوب بود ولی من تالا نفرست دادمولی نمره صد میدام

2
نویسنده 2 سال قبل

پروانه چه ویژگی عایی داشت؟ جوابشو دارید بگید

Tara 2 سال قبل
5

عالی بود ♥^-^♥

نویسنده 2 سال قبل
4

(◉‿◉)

1
Kiana 2 سال قبل

عالی است

ناشناس 2 سال قبل
0

عالی

-1
فاطمه 2 سال قبل

خوب بود

❤️یکتا ❤️ 2 سال قبل
3

خیلی عالی بود من که خوشم اومد ، دست سازنده گوگل پلی درد نکنه🌹

منو درسام 2 سال قبل
1

خیلی خوبببببب

نویسنده 2 سال قبل
0

گاو بیار

نویسنده 2 سال قبل
2

ترد

نویسنده 2 سال قبل
1

خب

نویسنده 2 سال قبل
1

عالی ممنون

نویسنده 2 سال قبل
0

من

0
عالی خوب میشه تقلب کرد خخ 2 سال قبل

عالی بود خوب میشه تقلب کرت خخخ

محنا 2 سال قبل
0

سلام

نویسنده 2 سال قبل
6

خیلی این درس نکات آموزنده داشت درس من تاثیر داشت 👁

نویسنده 2 سال قبل
2

خیلی خیلیییییییییییییییییییییییییییییی عالی علییییییییییییییییییییییییییییییییییی🤗

نویسنده 2 سال قبل
2

اتتندات

مژده 2 سال قبل
2

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
0

بله

Sa 2 سال قبل
7

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خوب بود ممنون

-1
رضا بيت سياح 2 سال قبل

خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي بود

نویسنده 2 سال قبل
-1

راعع

ناشناس 2 سال قبل
-1

یکی ک گفته خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخیلی بی ادب

نویسنده 2 سال قبل
-1

لتنیایکینثمتقوتثنثمثوتثنثت

شکریه اعلمی 2 سال قبل
0

خیلی خوب بود ممنون🌺

شکریه اعلمی 2 سال قبل
0

خوب بود ممنون🌺

نویسنده 2 سال قبل
0

خ

نویسنده 2 سال قبل
-1

به نظر شما چرا پروانه دیگر خود را در برکه تماشا نکرد و بالهایش را به نمایش نگذاشت ؟

نویسنده 2 سال قبل
-1

خلاصه بخوان و بیندش فاطمه

فاطمه 2 سال قبل
-1

خلاصه بخوان و بیندش فاطمه

نیلوفر تاجی 2 سال قبل
1

عالی بود

نیلوفر تاجی 2 سال قبل
1

عالی بود خیلی ممنون از نویسنده

نویسنده 2 سال قبل
0

جواب سوال ۱-ان پروانه بسیار زیبا بود بال های خوش رنگ نگاری داشت بعضی از پروانه ها زیبای بال او حسرت می خو دند این پروانه بسیار زیبا ولی خیلی مغرور

نویسنده 2 سال قبل
0

خوب و دقیق بود ولی کاش صفحه 24 هم بود

نویسنده 2 سال قبل
1

فاطمه حسینیسوال۱:به خاطر داشتن بال هایی زیبا،مغروروخود پسند بود💜💜

نویسنده 2 سال قبل
-1

دست نوشتش درد نکنه

نویسنده 2 سال قبل
0

به خاطر داشتن بال هایی زیبا مغرور و خود پسند بود و باعث شده بود پروانه های دیگر به او حسادت کنند که این کار مورد پسندی نیست من هستی منوری هستم

نویسنده 2 سال قبل
-1

زززببز

نویسنده 2 سال قبل
-1

درست و نادرستی رازی و ساخت بیمارستان کلاس پنجم

نویسنده 2 سال قبل
6

خود بین نباشیم

برای پاسخ کلیک کنید