جواب درک و دریافت راز گل سرخ درس دوم صفحه 23 فارسی پنجم

راحیل

😁

نویسنده

خود بین نباشیم

Sa

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خوب بود ممنون

نویسنده

درک مطلب

نویسنده

عالییی

جواب درک و دریافت صفحه ۲۳ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم دبستان ابتدایی جواب درک و دریافت راز گل سرخ درس دوم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر :

۱ : با توجه به متن بگویید پروانه چه ویژگی هایی داشت ؟ آیا کار اورا می پسندید ؟ چرا ؟ به خاطر داشتن بال هایی زیبا ، مغرور و خودپسند بود و باعث شده بود پروانه های دیگر به او حسادت کنند ، که این کار مورد پسندی نیست .
۲ : به نظر شما چرا پروانه دیگر خود را در برکه تماشا نکرد و بال هایش را به نمایش نگذاشت ؟ زیرا فهمید که زیبایی خود و بال هایش همگی به خاطر لطف و بخشش خداوند است و خودش در وجود آن ها نقشی نداشته است .
۳ : چه چیز هایی باعث زیبایی و شادابی گل سرخ بودند ؟ به ترتیب بیان کنید . گلبرگ ها ، برگ ها ، ساقه ، ریشه ، زمین ، خورشید ، خداوند عزّ و جّل که آفریننده همه آنهاست و با نظرم و ترتیب برای هرکدام از آفریده های خود وظیفه ای تعیین کرده است .، بگویید پروانه چه ویژگی‌هایی داشت؟ آیا کار او را می پسندید؟ چرا؟
2. به نظر شما چرا پروانه دیگر خود را در برکه تماشا نکرد و بال‌هایش را به نمایش نگذاشت؟
3. چه چیزهایی باعث زیبایی و شادابی گل سرخ بودند؟ به ترتیب بیان کنید.

 

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ححح 15 روز قبل
1

خیلیییییییییییییییییییییییییییییییی ییییییی

ناشناس 30 روز قبل
1

خیلی ممنون از لطف شما

معصومه رضائی 30 روز قبل
1

خیلی ممنون از لطف شما

نویسنده 1 ماه قبل
3

سوال اول او خیلی زیبا بود نه برای اینکه خداهمه او زیبایی را به او افریده واو نباید سو استفاده کند

ناشناس 1 ماه قبل
1

عالی

... 1 ماه قبل
1

بسیار بسیار عااااااااااااالی

ناشناس 1 ماه قبل
1

عالی

تینا 1 ماه قبل
1

عالی

جعفر 1 ماه قبل
1

فروش انواع میوه

Negar 7 ماه قبل
0

عالی بود

ممنون

ناشناس 10 ماه قبل
0

گلدان خالی

ناشناس 10 ماه قبل
0

خخ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خخ خ خ خ خ خ خخ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خخ خخ خ خخ خ

سلنا 10 ماه قبل
0

بد بود

0
fatemeh 9 ماه قبل

چرا خیلی مطالب کاملی داشت واقعا من ازشون متشکرم که این همه مطالب زیبا را برای ما گزاشتند

ناشناس 10 ماه قبل
0

خوبه ممنون

نویسنده 10 ماه قبل
2

راز گل سرخ

نویسنده 10 ماه قبل
2

rtunuvyw to come in and see you then thanks again so much and I am looking for a few days ago to ببینم مطالب تون کامل شد یا بازم یه چیزی بگم که مطالب تون کامل تر بشه هه هه هه

نویسنده 10 ماه قبل
-1

س

نویسنده 10 ماه قبل
3

دلیر ل ر

نویسنده 10 ماه قبل
1

کون

نویسنده 10 ماه قبل
2

9تا

ABOLFAZL 10 ماه قبل
1

عالی بود

نویسنده 10 ماه قبل
2

عالی

نویسنده 10 ماه قبل
-1

۳ خداوند بزرگ که همه ی ما است برای ما یه وظیفه ای تعیین کرده استامیر محدی محمدی

نویسنده 10 ماه قبل
-1

نمیدونم

نویسنده 10 ماه قبل
-1

چیزی نمی دانم

نویسنده 10 ماه قبل
-1

عالی بود ممنوننم

ناشناس 10 ماه قبل
0

خیلی برای من خوب بود👍👍👍

نویسنده 10 ماه قبل
-1

صفحه ۲۴

نویسنده 10 ماه قبل
0

پروانه مغرور بود و فکر می کرد که فقط خودش زیباست*

مری 10 ماه قبل
-1

عالی بود ولی زیاد بود

نویسنده 10 ماه قبل
-1

نتیجه شو می خوام

ا 10 ماه قبل
-1

خنگ

نویسنده 10 ماه قبل
-1

سید سام سلطانی

ناشناس 10 ماه قبل
2

عااااالی بود .💖💖💖واقعا .🏵️خیلی ممنون.❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

نویسنده 10 ماه قبل
-1

سلام

ناشناس 10 ماه قبل
0

پروانه خیلی زیبا بود اما کار او درست نبود

نویسنده 10 ماه قبل
0

خر بود و نباید این کار را می کرد

نویسنده 10 ماه قبل
1

عالی بود واقعا جواب ها خیلی واضح بود مرسی عالی🌹👌

نویسنده 10 ماه قبل
-1

جواب صفحه ۲۴ کتاب فارسی پنجم

نویسنده 10 ماه قبل
1

للگو دگگ رم ن ن نیتببمچ

نویسنده 10 ماه قبل
-1

،،، عالييي

نویسنده 10 ماه قبل
0

هیچی

نویسنده 10 ماه قبل
0

جواب درک و دریافت

نویسنده 10 ماه قبل
0

من علی رضا عارپان هستم تمام

نویسنده 10 ماه قبل
0

ین از مهم ترین درس های فارسی استجخلاقامتخان۵

هر خودتی🤨🤨🤨🤨🤨🤨🧐🧐🧐 10 ماه قبل
1

۳ تا سونیم فردا بیشتر نه باشه مامانم هارو درست کردم قاسم سلیمانی و آفتابگردان عاشق شدن به معنی شعر خدا در رنگ و افتابگردان چه کسی است که اسیر شب یلدا شده ام من از خورشید ۶تا نکند و آفتابگردان عاشق شدن به معنی شعر خدا درس دوازده چهارم کتاب فارسی صقحه می کنی که در رنگ

⭐🌟⭐ 10 ماه قبل
0

ممنونم از شما 💕عالی بود 👌🏻

0
fatemeh 9 ماه قبل

موافقم😜

نویسنده 10 ماه قبل
0

چون فهمید که نباید مغرور به زیبایی خود بود چون زیبا تر از او هم هست

نویسنده 10 ماه قبل
0

کاری که پروانه کرد درست نبود

نویسنده 10 ماه قبل
0

چون زیرا

نویسنده 10 ماه قبل
0

سوال ۳ جواب خداوند

0
نویسنده 10 ماه قبل

سلام سوال ۳ جواب میشه خداوند گل سرخ زیبا کرده بود من مهشید خلفی هستم کلاس پنجم سال ۱۴۰۰

ناشناس 10 ماه قبل
0

عالی

نویسنده 10 ماه قبل
0

قلطه

نویسنده 10 ماه قبل
0

ژپیپدییپپی

نویسنده 10 ماه قبل
0

تمیایمو بیلدا

نویسنده 10 ماه قبل
0

خیلی خوب است

نویسنده 10 ماه قبل
0

خیلی کار های لیترنت خوبه ده قبر پیر شما ریدن موچوسگا

نویسنده 10 ماه قبل
0

خدا بسیار مهربان است

نویسنده 10 ماه قبل
0

ل

اتنا سلیمانی 10 ماه قبل
0

عالی بود خیلی بهم کمک کرد

نویسنده 10 ماه قبل
0

ببینید لطفا دقیق تر بنویسید تا بهتر بفهمیم بهاره اصغری

نویسنده 10 ماه قبل
0

ممنون از کار های خوبتو ریحانه سنجری

ناشناس 10 ماه قبل
0

بسیار ممنون خیلی کمک کرد🤝⁦❤️⁩

نویسنده 10 ماه قبل
0

ددزخعطعسی

نمدونم 10 ماه قبل
0

عالییییییی

نویسنده 10 ماه قبل
0

چه باعث شد که پروانه دیگر خودش را در برکه نبیند؟

نویسنده 10 ماه قبل
0

بدبود

نویسنده 10 ماه قبل
0

خوب بود

نویسنده 10 ماه قبل
0

چه چیز هایی باعث زیبایی شادابی گل می شود به ترتیب بیان کنید ؟ گل سرخ گلبرگ ها برگ ها ساقه ریشه زمین خورشید

نویسنده 10 ماه قبل
0

اونجا نوشتید باعص باید بنویسید باعث

نویسنده 10 ماه قبل
0

3- گلبرگ ها برگ ها ساقه ریشه زمین خورشید که مورد لول من خوم کس را ترجیح میدهم

نویسنده 10 ماه قبل
0

سلام عالی بهترین متن بود خانم معلم من بهم یه کارت ۱۰ امتیازی داد مرسی پریچهر 😋😋

0
ملیسا 10 ماه قبل

ملیسا

نویسنده 10 ماه قبل
0

گلبرگ برگ ساقه ریشه زمین خداوند مهربان

نویسنده 10 ماه قبل
-1

با توجه به متن بگویید پروانه چه ویژگی هایی رو داشت ؟پروانه مغرور بود و فکر میکرد که از همه ی جهان زیبا تر استآیا کار او را می پسندید ؟خیر پروانه خودخواه و مغرور بود که رفتار شایسته ای نیست

چی ؟ 10 ماه قبل
0

خیلی تثیر گذار بود

نویسنده 10 ماه قبل
-1

،تزنرزهژتژژننژ

نویسنده 10 ماه قبل
-1

سلام من ساره هستم من هم یکی از شما

نویسنده 10 ماه قبل
-1

تردادا

تمنا 10 ماه قبل
-1

سوا اخر ميشه جوابشرو بزاريد

نویسنده 10 ماه قبل
-1

راز گل سرخ این بود مغرور نبود

نویسنده 10 ماه قبل
0

نويسنده رازگل سرخ از مهدی مراد حاصل

نویسنده 10 ماه قبل
0

با توجه به متن،بگویید پروانه چه ویژگی هایی داشت؟آیا کار او را می پسندید؟چرا؟

نویسنده 10 ماه قبل
0

ننتو گاییدم

نویسنده 10 ماه قبل
0

جواب هایتان اشتباه است

نویسنده 10 ماه قبل
0

خوبه

نویسنده 10 ماه قبل
0

عااالی

نویسنده 10 ماه قبل
0

۸

ناشناس 10 ماه قبل
-1

سلام درسته از جوابی که دادید ممنونم🌹🦋

نویسنده 10 ماه قبل
-1

به نظر شما چرا پروانه دیگر خود را در برکه تماشا نکرد و بال هایش را به نمایش نگذاشت

عارف شجاعی 10 ماه قبل
-1

خدا بزرگع

نویسنده 10 ماه قبل
-1

بسیار عالی بود

نویسنده 10 ماه قبل
-1

خیلی خوبه

نویسنده 10 ماه قبل
0

خیلی. داستان قشنگ بود

نویسنده 10 ماه قبل
0

عاا

نویسنده 10 ماه قبل
0

جواب سوال ۳ ی درک ودریافت صفحه ی۲۳

نویسنده 10 ماه قبل
0

رکبلترذ الزین روحش شادیادش ها را می خواماللنمحخ

نویسنده 10 ماه قبل
0

درک

عالی 10 ماه قبل
0

عالی هستش

نویسنده 10 ماه قبل
0

آزاده سعیدی

نویسنده 10 ماه قبل
0

عالی ازش یاد گرفتم😍😍😗😗😗😘😘😇🤗😚😙

نویسنده 10 ماه قبل
0

سوال 1 چون بسیار مغرور بود

نویسنده 10 ماه قبل
0

عالی بود خیلی کمک کرد واقعا 1 میلیون ستاره هم کمه 🎉🎉🎉🎉

نویسنده 10 ماه قبل
0

۳بیال

نویسنده 10 ماه قبل
0

عالی عالیییییییییییی بود ❤️ ❤️

عالی عالیییییییییییی بود ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ 10 ماه قبل
0

هستی معامله گر مقدم تربیتی در مدرسه شهید خدامی ناحیه 7 مشهد دخترانه

نویسنده 10 ماه قبل
0

جوابش

نویسنده 10 ماه قبل
0

دذدذ

نویسنده 10 ماه قبل
0

1_پروانه مغرور بود ولی زیباخیر اصلا نمی پسندماون باعث حسادت پروانه های دیگر برگ شد ، آنها را بخاطر زیبایی خود ناراحتم کرد 🙂

نویسنده 10 ماه قبل
1

دبپدبمب بدبپبیذیپوبزاذیپپب

نویسنده 10 ماه قبل
0

هنوز

شط 10 ماه قبل
0

هیچی 😆😐😂😂😹

0
سیلام 10 ماه قبل

جررررر 😂🤣

زیلان خانم 10 ماه قبل
0

۲ _چون که با گوش دادن به گفتگو پروانه ها و گل سرخ دانست که خداوند متعال به او زیبایی را داده است و دیگر بال هایش را با غرور نشان نمی داد .😊😊😊🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗😏😏

نویسنده 10 ماه قبل
0

بال هایی زیبا .مغرور .خودپسند باعث شده بود پروانه ها به او حسادت کنند و این کار مورد پسندی نیست زهراالماسی

نویسنده 10 ماه قبل
-2

سلا عالی بود

نویسنده 10 ماه قبل
0

نذژرطلژای

نویسنده 10 ماه قبل
0

هههه

نویسنده 10 ماه قبل
0

درک و دریافت

نویسنده 10 ماه قبل
0

ها خو

نویسنده 10 ماه قبل
0

دمتون بملا😔💕

ناشناس 10 ماه قبل
0

مرسی که 💜

نویسنده 10 ماه قبل
0

بی نذاکت

نویسنده 10 ماه قبل
0

ممنون

نویسنده 10 ماه قبل
0

باتوجه

گاو 10 ماه قبل
1

گاو هستین ببخشید

نویسنده 10 ماه قبل
0

چونکه گل خوبیه

نویسنده 10 ماه قبل
0

لتزدپنذدزویوپب

نویسنده 10 ماه قبل
0

پرهایش افتاب رفتن پروانه روی انها

نویسنده 10 ماه قبل
0

کلمه ی سخت تو پیدا کنید و با ان بند بنویسید

نویسنده 10 ماه قبل
0

پروانه میخواست به همه بگوید که چه خوش رنگ است به همین دلیل خودش را در برکه تماشا می کرد

نویسنده 10 ماه قبل
0

عالی👍👍🌹

نویسنده 10 ماه قبل
0

درسته که همه

یلدا 10 ماه قبل
0

این سایت خیلی خوبی 😍😍😍😍😍

یلدا و ایلدا 10 ماه قبل
0

این سایت خیلی خوبه 👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻

نویسنده 10 ماه قبل
0

من نمی دانم😂😂

نویسنده 10 ماه قبل
0

ریاضی پنجم صفحه 11

نویسنده 10 ماه قبل
0

من از شما خوشم نمیاد بریدن بینیم بابا

اتتفاغااباباباببتببب 10 ماه قبل
0

برو ببینم بچه چخه

نویسنده 10 ماه قبل
0

شما خیلی آشغال و عوضی هستین

ناشناس 10 ماه قبل
0

عالی بود

نویسنده 10 ماه قبل
0

عالی بود

نویسنده 10 ماه قبل
0

بنویسید بخاطر داشتن بال هی زیبا ومغرور خود پسند بود پروانه های دیگری به او حسادت کنند که این کار مورد پسندی نیست نرجس

عالیه 10 ماه قبل
0

عالی بود

نویسنده 10 ماه قبل
0

۲ : چون موج های کوچکی مانع دیدن او در برکه شدند و او از دست برکه ناراحت شد.۳:گلبرگ ها- برگ ها- ساقه- ریشه- زمین- خورشید و خدایی که آنها راآفریده است.

دقیقا درسته مغرور و خودپسند بود 10 ماه قبل
0

پروانه مغرور و خودپسند بود و زیبایی خود را به پروانه ها نشان میداد و باعث حسادت پروانه ها به اومی شد.

نویسنده 10 ماه قبل
0

خداوند مهربان است ، پریا قاسم زاده

نویسنده 10 ماه قبل
0

ممنون خیلی خوب بود و دقیق بود 🥰🥰

نویسنده 10 ماه قبل
0

جواب کوتاه

نویسنده 10 ماه قبل
0

خدا چون سر زمینو افریده

نویسنده 10 ماه قبل
0

بیلکستعسناززنلط

نویسنده 10 ماه قبل
0

___\/____\/__♡__\/___\/____

نویسنده 10 ماه قبل
0

اقا چه پرو ما زدیم پیدا کنیم شما میگی ما به تو کمک کنیم

نویسنده 10 ماه قبل
-2

ا با اهل لت لدتتلنررننتاتاتخلختارااتختاااتراتاحیَبذر

نویسنده 10 ماه قبل
0

حکایتی که خواندید با مفهوم کدام یک از مثل های زیر ارتباط دارد

نویسنده 10 ماه قبل
0

مفهومش

غزل 10 ماه قبل
0

گل سرخ چند فصل دارد

نویسنده 10 ماه قبل
0

برگ های سرخ اونام: نجمه کرمی نژاد

ناشناس 10 ماه قبل
-1

بد نبود خوب بود

نویسنده 10 ماه قبل
-1

سلام سلام سلام سلام سلام

نویسنده 10 ماه قبل
-1

آیا گل سرخ دوستاد

نویسنده 10 ماه قبل
-1

آیا گل سرخ دوست دارد بال داشته باشد

نگار 10 ماه قبل
-1

خوبه عالیه من همه رو یاد گرفتم

هستی🥺 10 ماه قبل
-2

ممنون

نویسنده 10 ماه قبل
-1

عالیه ولی جواب سوال ۳ خوشم نیومد

نویسنده 10 ماه قبل
-2

سوال۱-با توجه به متن بگوید پروانه چه ویژگی های داشت؟آیا کار او را می پسندید؟ چرا؟جواب۱-بالهای زیبایی داشت-قشنگ بود-همه ی پروانه ها درمورد زیبایی او می گفتندو…..خیر-چون مغرور و خود بین بود می گفت من از همه پروانه ها زیبا تر هستم.

0
لیلا 10 ماه قبل

خیلی خوب بود👍👍

السانا😍🥰😘 10 ماه قبل
-1

عالی 😊👌

هستی 10 ماه قبل
-2

بله دفیقا

..... 10 ماه قبل
-2

عالیه ههههه

نویسنده 10 ماه قبل
-2

جواب سوال (۳) آب باران

نویسنده 10 ماه قبل
-2

خانم خودت

نویسنده 10 ماه قبل
-1

کردن

نویسنده 10 ماه قبل
-1

پروانه مغرور و خودخواهارمیس

❤️❤️ 10 ماه قبل
3

عالی خیلی به من کمک کرد دمتون گرم.👌👌👌👌من تحت تاثیر قرار گرفتم.

نویسنده 10 ماه قبل
0

سوال ۱ با توجه به متن بگویید پروانه چه ویژگی هایی داشت ؟ خودخواه و مغرور ولی زیبا آیا کار او را می پسندید. چرا؟ خیر زیرا فقط به خودش فکر می کرد و خود پسند بود

سارینا صالح کندزی 10 ماه قبل
4

خوب و عالی بود

نویسنده 10 ماه قبل
0

سلام من مریم هستم خیلی خوب بود دست سازنده ی گوگل پلی دستش واقعا درد نکنه

مرینت 10 ماه قبل
2

عالی

0
ب ت چ 10 ماه قبل

برو گمشو بابا مرینت انگار ۲ سالشه خخخخ

نویسنده 10 ماه قبل
6

عالییی

نویسنده 10 ماه قبل
6

درک مطلب

3
پنجه طلا 10 ماه قبل

عالی بود♥خیلی کمکم کرد♥♥♥

نویسنده 10 ماه قبل
0

من خیلی ازش خوشم اومد

نویسنده 10 ماه قبل
0

مسیحا یوسفی

نویسنده 10 ماه قبل
4

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خوب بود

مسیحا یوسفی 10 ماه قبل
2

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خوب بود

مسیحا یوسفی 10 ماه قبل
3

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی عالی بود لطفاً سؤال هارا کوتاه تر بکنید

نویسنده 10 ماه قبل
0

کس کش

راحیل 10 ماه قبل
8

😁

-1
خوب بود ولی من تالا نفرست دادم 10 ماه قبل

خوب بود ولی من تالا نفرست دادمولی نمره صد میدام

2
نویسنده 10 ماه قبل

پروانه چه ویژگی عایی داشت؟ جوابشو دارید بگید

Tara 10 ماه قبل
5

عالی بود ♥^-^♥

نویسنده 10 ماه قبل
4

(◉‿◉)

1
Kiana 10 ماه قبل

عالی است

ناشناس 10 ماه قبل
0

عالی

-1
فاطمه 10 ماه قبل

خوب بود

❤️یکتا ❤️ 10 ماه قبل
3

خیلی عالی بود من که خوشم اومد ، دست سازنده گوگل پلی درد نکنه🌹

منو درسام 10 ماه قبل
1

خیلی خوبببببب

نویسنده 10 ماه قبل
0

گاو بیار

نویسنده 10 ماه قبل
2

ترد

نویسنده 10 ماه قبل
1

خب

نویسنده 10 ماه قبل
1

عالی ممنون

نویسنده 10 ماه قبل
0

من

0
عالی خوب میشه تقلب کرد خخ 10 ماه قبل

عالی بود خوب میشه تقلب کرت خخخ

محنا 10 ماه قبل
0

سلام

نویسنده 10 ماه قبل
5

خیلی این درس نکات آموزنده داشت درس من تاثیر داشت 👁

نویسنده 10 ماه قبل
1

خیلی خیلیییییییییییییییییییییییییییییی عالی علییییییییییییییییییییییییییییییییییی🤗

نویسنده 10 ماه قبل
1

اتتندات

مژده 10 ماه قبل
2

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خوب بود

نویسنده 10 ماه قبل
0

بله

Sa 10 ماه قبل
7

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خوب بود ممنون

-1
رضا بيت سياح 10 ماه قبل

خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي بود

نویسنده 10 ماه قبل
-1

راعع

ناشناس 10 ماه قبل
-1

یکی ک گفته خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخیلی بی ادب

نویسنده 10 ماه قبل
-1

لتنیایکینثمتقوتثنثمثوتثنثت

شکریه اعلمی 10 ماه قبل
0

خیلی خوب بود ممنون🌺

شکریه اعلمی 10 ماه قبل
0

خوب بود ممنون🌺

نویسنده 10 ماه قبل
0

خ

نویسنده 10 ماه قبل
-1

به نظر شما چرا پروانه دیگر خود را در برکه تماشا نکرد و بالهایش را به نمایش نگذاشت ؟

نویسنده 10 ماه قبل
-1

خلاصه بخوان و بیندش فاطمه

فاطمه 10 ماه قبل
-1

خلاصه بخوان و بیندش فاطمه

نیلوفر تاجی 10 ماه قبل
1

عالی بود

نیلوفر تاجی 10 ماه قبل
1

عالی بود خیلی ممنون از نویسنده

نویسنده 10 ماه قبل
0

جواب سوال ۱-ان پروانه بسیار زیبا بود بال های خوش رنگ نگاری داشت بعضی از پروانه ها زیبای بال او حسرت می خو دند این پروانه بسیار زیبا ولی خیلی مغرور

نویسنده 10 ماه قبل
0

خوب و دقیق بود ولی کاش صفحه 24 هم بود

نویسنده 10 ماه قبل
1

فاطمه حسینیسوال۱:به خاطر داشتن بال هایی زیبا،مغروروخود پسند بود💜💜

نویسنده 10 ماه قبل
-1

دست نوشتش درد نکنه

نویسنده 10 ماه قبل
0

به خاطر داشتن بال هایی زیبا مغرور و خود پسند بود و باعث شده بود پروانه های دیگر به او حسادت کنند که این کار مورد پسندی نیست من هستی منوری هستم

نویسنده 10 ماه قبل
-1

زززببز

نویسنده 10 ماه قبل
-1

درست و نادرستی رازی و ساخت بیمارستان کلاس پنجم

نویسنده 10 ماه قبل
7

خود بین نباشیم

برای پاسخ کلیک کنید