جواب درک و دریافت راز گل سرخ درس دوم صفحه 23 فارسی پنجم

Sa

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خوب بود ممنون

راحیل

😁

نویسنده

خود بین نباشیم

نویسنده

درک مطلب

نویسنده

عالییی

جواب درک و دریافت صفحه ۲۳ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم دبستان ابتدایی جواب درک و دریافت راز گل سرخ درس دوم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر :

۱ : با توجه به متن بگویید پروانه چه ویژگی هایی داشت ؟ آیا کار اورا می پسندید ؟ چرا ؟ به خاطر داشتن بال هایی زیبا ، مغرور و خودپسند بود و باعث شده بود پروانه های دیگر به او حسادت کنند ، که این کار مورد پسندی نیست .
۲ : به نظر شما چرا پروانه دیگر خود را در برکه تماشا نکرد و بال هایش را به نمایش نگذاشت ؟ زیرا فهمید که زیبایی خود و بال هایش همگی به خاطر لطف و بخشش خداوند است و خودش در وجود آن ها نقشی نداشته است .
۳ : چه چیز هایی باعث زیبایی و شادابی گل سرخ بودند ؟ به ترتیب بیان کنید . گلبرگ ها ، برگ ها ، ساقه ، ریشه ، زمین ، خورشید ، خداوند عزّ و جّل که آفریننده همه آنهاست و با نظرم و ترتیب برای هرکدام از آفریده های خود وظیفه ای تعیین کرده است .، بگویید پروانه چه ویژگی‌هایی داشت؟ آیا کار او را می پسندید؟ چرا؟
2. به نظر شما چرا پروانه دیگر خود را در برکه تماشا نکرد و بال‌هایش را به نمایش نگذاشت؟
3. چه چیزهایی باعث زیبایی و شادابی گل سرخ بودند؟ به ترتیب بیان کنید.

 

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 4 روز قبل
6

راز گل سرخ

نویسنده 4 روز قبل
1

rtunuvyw to come in and see you then thanks again so much and I am looking for a few days ago to ببینم مطالب تون کامل شد یا بازم یه چیزی بگم که مطالب تون کامل تر بشه هه هه هه

نویسنده 4 روز قبل
0

عااااااالی بوووووود😇😊🤩😍🤗

نویسنده 4 روز قبل
0

س

نویسنده 4 روز قبل
0

دلیر ل ر

نویسنده 4 روز قبل
0

کون

نویسنده 4 روز قبل
1

9تا

ABOLFAZL 4 روز قبل
0

عالی بود

نویسنده 4 روز قبل
0

عالی

نویسنده 4 روز قبل
-1

عالییییییییییییییییییییی

نویسنده 4 روز قبل
-1

۳ خداوند بزرگ که همه ی ما است برای ما یه وظیفه ای تعیین کرده استامیر محدی محمدی

نویسنده 4 روز قبل
0

نمیدونم

نویسنده 4 روز قبل
0

چیزی نمی دانم

نویسنده 4 روز قبل
-1

عالی بود ممنوننم

ناشناس 4 روز قبل
0

خیلی برای من خوب بود👍👍👍

نویسنده 4 روز قبل
0

صفحه ۲۴

نویسنده 4 روز قبل
0

پروانه مغرور بود و فکر می کرد که فقط خودش زیباست*

مری 4 روز قبل
0

عالی بود ولی زیاد بود

هستی کلانتر زاده 4 روز قبل
0

به خاطر داشتن بال هایی زیبا مغرور خود پسند بود

نویسنده 4 روز قبل
0

نتیجه شو می خوام

ا 4 روز قبل
0

خنگ

نویسنده 4 روز قبل
0

سید سام سلطانی

ناشناس 4 روز قبل
1

عااااالی بود .💖💖💖واقعا .🏵️خیلی ممنون.❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

نویسنده 4 روز قبل
0

زهرا

نویسنده 4 روز قبل
1

سلام

ناشناس 4 روز قبل
0

پروانه خیلی زیبا بود اما کار او درست نبود

نویسنده 4 روز قبل
1

خر بود و نباید این کار را می کرد

نویسنده 4 روز قبل
0

عالی بود واقعا جواب ها خیلی واضح بود مرسی عالی🌹👌

نویسنده 4 روز قبل
0

جواب صفحه ۲۴ کتاب فارسی پنجم

نویسنده 4 روز قبل
1

للگو دگگ رم ن ن نیتببمچ

نویسنده 4 روز قبل
0

،،، عالييي

نویسنده 4 روز قبل
0

هیچی

نویسنده 4 روز قبل
0

جواب درک و دریافت

نویسنده 4 روز قبل
0

من علی رضا عارپان هستم تمام

نویسنده 4 روز قبل
0

ین از مهم ترین درس های فارسی استجخلاقامتخان۵

هر خودتی🤨🤨🤨🤨🤨🤨🧐🧐🧐 4 روز قبل
0

۳ تا سونیم فردا بیشتر نه باشه مامانم هارو درست کردم قاسم سلیمانی و آفتابگردان عاشق شدن به معنی شعر خدا در رنگ و افتابگردان چه کسی است که اسیر شب یلدا شده ام من از خورشید ۶تا نکند و آفتابگردان عاشق شدن به معنی شعر خدا درس دوازده چهارم کتاب فارسی صقحه می کنی که در رنگ

⭐🌟⭐ 4 روز قبل
0

ممنونم از شما 💕عالی بود 👌🏻

نویسنده 4 روز قبل
0

چون فهمید که نباید مغرور به زیبایی خود بود چون زیبا تر از او هم هست

نویسنده 4 روز قبل
0

کاری که پروانه کرد درست نبود

نویسنده 4 روز قبل
0

چون زیرا

نویسنده 4 روز قبل
0

سوال ۳ جواب خداوند

0
نویسنده 4 روز قبل

سلام سوال ۳ جواب میشه خداوند گل سرخ زیبا کرده بود من مهشید خلفی هستم کلاس پنجم سال ۱۴۰۰

ناشناس 4 روز قبل
0

عالی

نویسنده 4 روز قبل
0

قلطه

نویسنده 4 روز قبل
0

ژپیپدییپپی

نویسنده 4 روز قبل
0

تمیایمو بیلدا

نویسنده 4 روز قبل
0

خیلی خوب است

نویسنده 4 روز قبل
0

خیلی کار های لیترنت خوبه ده قبر پیر شما ریدن موچوسگا

نویسنده 4 روز قبل
0

خدا بسیار مهربان است

نویسنده 4 روز قبل
0

ل

اتنا سلیمانی 4 روز قبل
0

عالی بود خیلی بهم کمک کرد

نویسنده 4 روز قبل
0

ببینید لطفا دقیق تر بنویسید تا بهتر بفهمیم بهاره اصغری

نویسنده 4 روز قبل
0

ممنون از کار های خوبتو ریحانه سنجری

ناشناس 4 روز قبل
0

بسیار ممنون خیلی کمک کرد🤝⁦❤️⁩

نویسنده 4 روز قبل
0

ددزخعطعسی

نمدونم 4 روز قبل
0

عالییییییی

نویسنده 4 روز قبل
0

چه باعث شد که پروانه دیگر خودش را در برکه نبیند؟

نویسنده 4 روز قبل
0

بدبود

نویسنده 4 روز قبل
0

خوب بود

نویسنده 4 روز قبل
0

چه چیز هایی باعث زیبایی شادابی گل می شود به ترتیب بیان کنید ؟ گل سرخ گلبرگ ها برگ ها ساقه ریشه زمین خورشید

نویسنده 4 روز قبل
0

اونجا نوشتید باعص باید بنویسید باعث

نویسنده 4 روز قبل
0

3- گلبرگ ها برگ ها ساقه ریشه زمین خورشید که مورد لول من خوم کس را ترجیح میدهم

نویسنده 4 روز قبل
0

سلام عالی بهترین متن بود خانم معلم من بهم یه کارت ۱۰ امتیازی داد مرسی پریچهر 😋😋

0
ملیسا 4 روز قبل

ملیسا

نویسنده 4 روز قبل
0

گلبرگ برگ ساقه ریشه زمین خداوند مهربان

نویسنده 4 روز قبل
-1

با توجه به متن بگویید پروانه چه ویژگی هایی رو داشت ؟پروانه مغرور بود و فکر میکرد که از همه ی جهان زیبا تر استآیا کار او را می پسندید ؟خیر پروانه خودخواه و مغرور بود که رفتار شایسته ای نیست

چی ؟ 4 روز قبل
0

خیلی تثیر گذار بود

نویسنده 4 روز قبل
-1

،تزنرزهژتژژننژ

نویسنده 4 روز قبل
-1

سلام من ساره هستم من هم یکی از شما

نویسنده 4 روز قبل
-1

تردادا

تمنا 4 روز قبل
-1

سوا اخر ميشه جوابشرو بزاريد

نویسنده 4 روز قبل
-1

راز گل سرخ این بود مغرور نبود

نویسنده 4 روز قبل
0

نويسنده رازگل سرخ از مهدی مراد حاصل

نویسنده 4 روز قبل
0

با توجه به متن،بگویید پروانه چه ویژگی هایی داشت؟آیا کار او را می پسندید؟چرا؟

نویسنده 4 روز قبل
0

ننتو گاییدم

نویسنده 4 روز قبل
0

جواب هایتان اشتباه است

نویسنده 4 روز قبل
0

خوبه

نویسنده 4 روز قبل
0

عااالی

نویسنده 4 روز قبل
0

۸

ناشناس 4 روز قبل
0

سلام درسته از جوابی که دادید ممنونم🌹🦋

نویسنده 4 روز قبل
0

به نظر شما چرا پروانه دیگر خود را در برکه تماشا نکرد و بال هایش را به نمایش نگذاشت

عارف شجاعی 4 روز قبل
0

خدا بزرگع

نویسنده 4 روز قبل
0

بسیار عالی بود

نویسنده 4 روز قبل
0

خیلی خوبه

نویسنده 4 روز قبل
1

خیلی. داستان قشنگ بود

نویسنده 4 روز قبل
0

عاا

نویسنده 4 روز قبل
0

جواب سوال ۳ ی درک ودریافت صفحه ی۲۳

نویسنده 4 روز قبل
0

رکبلترذ الزین روحش شادیادش ها را می خواماللنمحخ

نویسنده 4 روز قبل
0

درک

عالی 4 روز قبل
0

عالی هستش

نویسنده 4 روز قبل
0

آزاده سعیدی

نویسنده 4 روز قبل
0

عالی ازش یاد گرفتم😍😍😗😗😗😘😘😇🤗😚😙

نویسنده 4 روز قبل
0

سوال 1 چون بسیار مغرور بود

نویسنده 4 روز قبل
0

عالی بود خیلی کمک کرد واقعا 1 میلیون ستاره هم کمه 🎉🎉🎉🎉

نویسنده 4 روز قبل
0

۳بیال

نویسنده 4 روز قبل
0

عالی عالیییییییییییی بود ❤️ ❤️

عالی عالیییییییییییی بود ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ 4 روز قبل
0

هستی معامله گر مقدم تربیتی در مدرسه شهید خدامی ناحیه 7 مشهد دخترانه

نویسنده 4 روز قبل
0

جوابش

نویسنده 4 روز قبل
0

دذدذ

نویسنده 4 روز قبل
0

1_پروانه مغرور بود ولی زیباخیر اصلا نمی پسندماون باعث حسادت پروانه های دیگر برگ شد ، آنها را بخاطر زیبایی خود ناراحتم کرد 🙂

نویسنده 4 روز قبل
1

دبپدبمب بدبپبیذیپوبزاذیپپب

نویسنده 4 روز قبل
0

هنوز

شط 4 روز قبل
0

هیچی 😆😐😂😂😹

0
سیلام 4 روز قبل

جررررر 😂🤣

زیلان خانم 4 روز قبل
0

۲ _چون که با گوش دادن به گفتگو پروانه ها و گل سرخ دانست که خداوند متعال به او زیبایی را داده است و دیگر بال هایش را با غرور نشان نمی داد .😊😊😊🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗😏😏

نویسنده 4 روز قبل
0

بال هایی زیبا .مغرور .خودپسند باعث شده بود پروانه ها به او حسادت کنند و این کار مورد پسندی نیست زهراالماسی

نویسنده 4 روز قبل
-2

سلا عالی بود

نویسنده 4 روز قبل
0

نذژرطلژای

نویسنده 4 روز قبل
0

هههه

نویسنده 4 روز قبل
0

درک و دریافت

نویسنده 4 روز قبل
0

ها خو

نویسنده 4 روز قبل
0

دمتون بملا😔💕

ناشناس 4 روز قبل
0

مرسی که 💜

نویسنده 4 روز قبل
0

بی نذاکت

نویسنده 4 روز قبل
0

ممنون

نویسنده 4 روز قبل
0

باتوجه

گاو 4 روز قبل
1

گاو هستین ببخشید

نویسنده 4 روز قبل
0

چونکه گل خوبیه

نویسنده 4 روز قبل
0

لتزدپنذدزویوپب

نویسنده 4 روز قبل
0

پرهایش افتاب رفتن پروانه روی انها

نویسنده 4 روز قبل
0

کلمه ی سخت تو پیدا کنید و با ان بند بنویسید

نویسنده 4 روز قبل
0

پروانه میخواست به همه بگوید که چه خوش رنگ است به همین دلیل خودش را در برکه تماشا می کرد

نویسنده 4 روز قبل
0

عالی👍👍🌹

نویسنده 4 روز قبل
0

درسته که همه

یلدا 4 روز قبل
0

این سایت خیلی خوبی 😍😍😍😍😍

یلدا و ایلدا 4 روز قبل
0

این سایت خیلی خوبه 👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻

نویسنده 4 روز قبل
0

من نمی دانم😂😂

نویسنده 4 روز قبل
0

ریاضی پنجم صفحه 11

نویسنده 4 روز قبل
0

من از شما خوشم نمیاد بریدن بینیم بابا

اتتفاغااباباباببتببب 4 روز قبل
0

برو ببینم بچه چخه

نویسنده 4 روز قبل
0

شما خیلی آشغال و عوضی هستین

ناشناس 4 روز قبل
0

عالی بود

نویسنده 4 روز قبل
0

عالی بود

نویسنده 4 روز قبل
0

بنویسید بخاطر داشتن بال هی زیبا ومغرور خود پسند بود پروانه های دیگری به او حسادت کنند که این کار مورد پسندی نیست نرجس

عالیه 4 روز قبل
0

عالی بود

نویسنده 4 روز قبل
0

۲ : چون موج های کوچکی مانع دیدن او در برکه شدند و او از دست برکه ناراحت شد.۳:گلبرگ ها- برگ ها- ساقه- ریشه- زمین- خورشید و خدایی که آنها راآفریده است.

دقیقا درسته مغرور و خودپسند بود 4 روز قبل
0

پروانه مغرور و خودپسند بود و زیبایی خود را به پروانه ها نشان میداد و باعث حسادت پروانه ها به اومی شد.

نویسنده 4 روز قبل
0

خداوند مهربان است ، پریا قاسم زاده

نویسنده 4 روز قبل
0

ممنون خیلی خوب بود و دقیق بود 🥰🥰

نویسنده 4 روز قبل
0

جواب کوتاه

نویسنده 4 روز قبل
0

خدا چون سر زمینو افریده

نویسنده 4 روز قبل
0

بیلکستعسناززنلط

نویسنده 4 روز قبل
0

___\/____\/__♡__\/___\/____

نویسنده 4 روز قبل
0

اقا چه پرو ما زدیم پیدا کنیم شما میگی ما به تو کمک کنیم

نویسنده 4 روز قبل
-2

ا با اهل لت لدتتلنررننتاتاتخلختارااتختاااتراتاحیَبذر

نویسنده 4 روز قبل
0

حکایتی که خواندید با مفهوم کدام یک از مثل های زیر ارتباط دارد

نویسنده 4 روز قبل
0

مفهومش

غزل 4 روز قبل
0

گل سرخ چند فصل دارد

نویسنده 4 روز قبل
0

برگ های سرخ اونام: نجمه کرمی نژاد

ناشناس 4 روز قبل
-1

بد نبود خوب بود

نویسنده 4 روز قبل
-1

سلام سلام سلام سلام سلام

نویسنده 4 روز قبل
-1

آیا گل سرخ دوستاد

نویسنده 4 روز قبل
-1

آیا گل سرخ دوست دارد بال داشته باشد

نگار 4 روز قبل
-1

خوبه عالیه من همه رو یاد گرفتم

هستی🥺 4 روز قبل
-2

ممنون

نویسنده 4 روز قبل
-1

عالیه ولی جواب سوال ۳ خوشم نیومد

نویسنده 4 روز قبل
-2

سوال۱-با توجه به متن بگوید پروانه چه ویژگی های داشت؟آیا کار او را می پسندید؟ چرا؟جواب۱-بالهای زیبایی داشت-قشنگ بود-همه ی پروانه ها درمورد زیبایی او می گفتندو…..خیر-چون مغرور و خود بین بود می گفت من از همه پروانه ها زیبا تر هستم.

0
لیلا 4 روز قبل

خیلی خوب بود👍👍

السانا😍🥰😘 4 روز قبل
-1

عالی 😊👌

هستی 4 روز قبل
-2

بله دفیقا

..... 4 روز قبل
-2

عالیه ههههه

نویسنده 4 روز قبل
-2

جواب سوال (۳) آب باران

نویسنده 4 روز قبل
-2

خانم خودت

نویسنده 4 روز قبل
-1

کردن

نویسنده 4 روز قبل
-1

پروانه مغرور و خودخواهارمیس

💫 4 روز قبل
-2

خیلی خوب بود ، واقعا عالییی بود ….

❤️❤️ 4 روز قبل
3

عالی خیلی به من کمک کرد دمتون گرم.👌👌👌👌من تحت تاثیر قرار گرفتم.

نویسنده 4 روز قبل
0

سوال ۱ با توجه به متن بگویید پروانه چه ویژگی هایی داشت ؟ خودخواه و مغرور ولی زیبا آیا کار او را می پسندید. چرا؟ خیر زیرا فقط به خودش فکر می کرد و خود پسند بود

سارینا صالح کندزی 4 روز قبل
4

خوب و عالی بود

نویسنده 4 روز قبل
0

سلام من مریم هستم خیلی خوب بود دست سازنده ی گوگل پلی دستش واقعا درد نکنه

مرینت 4 روز قبل
3

عالی

0
ب ت چ 4 روز قبل

برو گمشو بابا مرینت انگار ۲ سالشه خخخخ

نویسنده 4 روز قبل
6

عالییی

نویسنده 4 روز قبل
6

درک مطلب

3
پنجه طلا 4 روز قبل

عالی بود♥خیلی کمکم کرد♥♥♥

نویسنده 4 روز قبل
0

من خیلی ازش خوشم اومد

نویسنده 4 روز قبل
0

مسیحا یوسفی

نویسنده 4 روز قبل
4

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خوب بود

مسیحا یوسفی 4 روز قبل
2

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خوب بود

مسیحا یوسفی 4 روز قبل
3

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی عالی بود لطفاً سؤال هارا کوتاه تر بکنید

نویسنده 4 روز قبل
1

کس کش

راحیل 4 روز قبل
7

😁

0
محنا 4 روز قبل

سلام

0
خوب بود ولی من تالا نفرست دادم 4 روز قبل

خوب بود ولی من تالا نفرست دادمولی نمره صد میدام

1
نویسنده 4 روز قبل

پروانه چه ویژگی عایی داشت؟ جوابشو دارید بگید

Tara 4 روز قبل
4

عالی بود ♥^-^♥

نویسنده 4 روز قبل
3

(◉‿◉)

0
فاطمه 4 روز قبل

جوابشو درست بود خیلی عالیه

1
Kiana 4 روز قبل

عالی است

0
موژگان 4 روز قبل

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلیخیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی ممنون و ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنونم ازتوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواوووووو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

ناشناس 4 روز قبل
1

عالی

0
فاطمه 4 روز قبل

خوب بود

❤️یکتا ❤️ 4 روز قبل
4

خیلی عالی بود من که خوشم اومد ، دست سازنده گوگل پلی درد نکنه🌹

منو درسام 4 روز قبل
1

خیلی خوبببببب

نویسنده 4 روز قبل
0

گاو بیار

نویسنده 4 روز قبل
2

ترد

نویسنده 4 روز قبل
1

خب

نویسنده 4 روز قبل
1

عالی ممنون

نویسنده 4 روز قبل
0

من

0
عالی خوب میشه تقلب کرد خخ 4 روز قبل

عالی بود خوب میشه تقلب کرت خخخ

محنا 4 روز قبل
0

سلام

نویسنده 4 روز قبل
-2

هلیا علمدار

نویسنده 4 روز قبل
5

خیلی این درس نکات آموزنده داشت درس من تاثیر داشت 👁

نویسنده 4 روز قبل
1

خیلی خیلیییییییییییییییییییییییییییییی عالی علییییییییییییییییییییییییییییییییییی🤗

نویسنده 4 روز قبل
1

اتتندات

مژده 4 روز قبل
2

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خوب بود

نویسنده 4 روز قبل
0

بله

Sa 4 روز قبل
7

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خوب بود ممنون

0
رضا بيت سياح 4 روز قبل

خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي بود

نویسنده 4 روز قبل
-2

لیابتبحفنلوهه

نویسنده 4 روز قبل
-1

راعع

ناشناس 4 روز قبل
-1

یکی ک گفته خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخیلی بی ادب

نویسنده 4 روز قبل
-1

لتنیایکینثمتقوتثنثمثوتثنثت

شکریه اعلمی 4 روز قبل
0

خیلی خوب بود ممنون🌺

شکریه اعلمی 4 روز قبل
0

خوب بود ممنون🌺

نویسنده 4 روز قبل
0

خ

نویسنده 4 روز قبل
-1

به نظر شما چرا پروانه دیگر خود را در برکه تماشا نکرد و بالهایش را به نمایش نگذاشت ؟

نویسنده 4 روز قبل
-1

خلاصه بخوان و بیندش فاطمه

فاطمه 4 روز قبل
-1

خلاصه بخوان و بیندش فاطمه

نیلوفر تاجی 4 روز قبل
1

عالی بود

نیلوفر تاجی 4 روز قبل
1

عالی بود خیلی ممنون از نویسنده

نویسنده 4 روز قبل
0

جواب سوال ۱-ان پروانه بسیار زیبا بود بال های خوش رنگ نگاری داشت بعضی از پروانه ها زیبای بال او حسرت می خو دند این پروانه بسیار زیبا ولی خیلی مغرور

نویسنده 4 روز قبل
0

خوب و دقیق بود ولی کاش صفحه 24 هم بود

نویسنده 4 روز قبل
-2

ممنون که این اطلاعات رو در اختیار ما گذاشتید

نویسنده 4 روز قبل
1

فاطمه حسینیسوال۱:به خاطر داشتن بال هایی زیبا،مغروروخود پسند بود💜💜

نویسنده 4 روز قبل
-1

دست نوشتش درد نکنه

نویسنده 4 روز قبل
-1

به خاطر داشتن بال هایی زیبا مغرور و خود پسند بود و باعث شده بود پروانه های دیگر به او حسادت کنند که این کار مورد پسندی نیست من هستی منوری هستم

نویسنده 4 روز قبل
-1

زززببز

نویسنده 4 روز قبل
-1

درست و نادرستی رازی و ساخت بیمارستان کلاس پنجم

نویسنده 4 روز قبل
6

خود بین نباشیم

برای پاسخ کلیک کنید