جواب درک و دریافت درس دوم صفحه 23 فارسی ششم

امیر

۱.باغ۲.هدهد زیبا و خوش صدا ولی کلاغ اینگونه نیست.۳.مهربان،زیرک،باهوش،با تجربه.۴.مغرور هستند۵.مغرور نباشیم و از خود تعریف نکنیم

عاطیران

جواب ها اگر کوتاه باشند خیلی خوب میشود و موقع نوشتن دستمان درد نمی گیرد کیا موافقاً

ناشناس

همه سوال هاتو غلت بود بجز سوال ۲😔

زهرا

عالی خیلی ممنون ;-)O:-)

ناشناس

عالی بود 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

جواب درک و دریافت صفحه ۲۳ کتاب فارسی پایه ششم جواب درک و دریافت درس دوم از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. پیرزن در کجا زندگی می کرد؟
2. تفاوت‌های کلاغ و هدهد را بیان کنید.
3. با توجّه به متن درس، پیرزن چه ویژگی‌هایی داشت؟
4. به نظر شما چرا بعضی از افراد، زود به دام می افتند؟
5. از این داستان چه فهمیدید؟

جواب

1. باغی در نزدیکی شهر.
بکشند و بخورند و اگر هم در دام بیفتد او را رها می کنند که برود. دام و تور و تله را همیشه برای مرغ های زیبا و خوش آواز یا حیواناتی می گذارند که گوشتشان خوراکی است
3. مهربان، زیرک و باهوش، دانا
4. همانطور که در داستان نیز گفته شد بعضی از افراد از روی غرور و تکبّر بیش از حد به دام می افتند.
5. همیشه سعی کنیم غرور و تکبر نداشته باشیم و تواضع را در رفتارمان بگنجانیم و همچنین گرفتاری های زندگی را روی قسمت نگذاریم چرا که اگر درست عمل کنیم موفّق خواهیم شد و اگر اشتباه عمل کنیم شکست خواهیم خورد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
0

خوب

ناشناس 1 سال قبل
3

سوال ۱ درباغ

سوال۲ هدهد باصدای قشنگش وهم زیبا بود ولی کلاغ سیاه است

ناشناس 1 سال قبل
1

صفحه ۲۳

فارسی ششم

مهرداد امیری 1 سال قبل
0

ممممممممممممپممنون😉

ناشناس 1 سال قبل
1

ممنونم مرسی

N 2 سال قبل
1

۱_هدهد صدا و آوازه بسیار دل انگیزی دارد اما کلاغ اینطور نیست کلاغ نماد خبر رسان خوبی ها و کلاغ نماد بد خبری می‌شود

ناشناس 2 سال قبل
-1

عالی بود😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

محدثه 2 سال قبل
5

بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد نبود 😂😅

.. 2 سال قبل
0

1 پیرزن در باغی در نزدیکی شهر

2 گوشت کلاغ خوردنی نیست ولی گوشت هدهد خوردنی است و هدهد اواز می خواند ولی کلاغ اواز نمی خواند

3باهوش زیرک دانا مهربان

4 بخاطر غرور بیش از حد شان

5باید سعی کنیم مغرور نباشیم و خوبی را در رفتارمان بگنجایم و گرفتاری هارا از روی قسمت نگذاریم چون اگر درست عمل کنیم موفق میشویم و اگر اشتباه کنیم شکست خواهیم خورد

آمریکا 2 سال قبل
-2

عالی 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

نویسنده 2 سال قبل
-1

خوب

-2
ارزو 2 سال قبل

خیلی عالی بود ممنون⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰😍😍😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘⁦✌️⁩⁦✌️⁩⁦✌️⁩

محمد 2 سال قبل
3

عالی🥰🥰🥰🥰🥰😘😘😘😘😘

0
مبینا ☝☝☝☝ 2 سال قبل

عاللللییی

نویسنده 2 سال قبل
7

تفاوت هد هد و کلاغ بود که هدهد صدای زیبایی دارد ولی کلاغ صدایی آزرده دهنده ای دارد✴ریحانه ✴

-2
ناشناس 2 سال قبل

به من که خیلی کمک کرد ممنون ازت ریحانه جان🌷❣️❣️

-1
ناشناس 2 سال قبل

منم موافقم

-1
ملیحا 2 سال قبل

واقعا عالیه❤️❤️❤️💜💜💜💙💙💙🖤🖤🖤😊😊😊

ریحانه قلندرآبادی 2 سال قبل
1

عالی بود بهم خیلی کمک کرد 💙💙👍

1
سارا 2 سال قبل

واقعا عالی🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🧜‍♀️🧜‍♀️🧜‍♀️🧜‍♀️🧜‍♀️🧜‍♀️🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠

نویسنده 2 سال قبل
1

تفاوت کلاغ و هدهد را بیان کنید

0
Z 2 سال قبل

هدهد صدا و آوازه بسیار دل انگیز‌ی دارد اما کلاغ اینطور نیست کلاغ نماد خبر رسان خوبی ها و کلاغ نماد بد خبری می باشد

1
دینا 2 سال قبل

خیلی خیلی عالی بود ممنونم ازتون🥰🥰🥰🥰🥰🥰😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌

نویسنده 2 سال قبل
-2

خیلی خوب بود عالی ۲۰بدیم کم دادیم

ناشناس 2 سال قبل
0

عالی بود⭐⭐⭐⭐⭐

نویسنده 2 سال قبل
10

بله عالی بود فقط تنها اشکالی که داشت این بود که جواب ها طولانی سوال ۲ شماره گذاری نشده بوددر هر حال مرسی

مهدیه 2 سال قبل
1

عاااالی

EMAAA 2 سال قبل
7

عالییییییه خیلی خوب بود. دستتون درد نکنه.

ستایش 2 سال قبل
1

عالییییییی من همیشه از این سایت جواب های این درک مطلب هارو مینویسم😍❤🤭

نویسنده 2 سال قبل
4

۱) باغ۲) کلاغ را رها می کنند ولی هدهد چون خوش آواز و زیبا است او را رها نمیکنند۳) مهربان زیرک و دانا۴) غرور بیش از حد

نویسنده 2 سال قبل
-2

عالی

نویسنده 2 سال قبل
1

سلام خیلی عالی بود واقعا سپاس گذارم

ناشناس 2 سال قبل
5

ممنون که به درس هامون کمک می کنید🌷🌷🌷🌷🌷🌷🙏🙏🙏🙏🙏

-1
عسل 2 سال قبل

چرا انقدر زیاد خودت می نویسیها

علی 2 سال قبل
8

ممنون که به درس هامون کمک می کنید

4
دوستان 2 سال قبل

ممنون از همه ی شما❤❤❤❤❤

عاطیران 2 سال قبل
18

جواب ها اگر کوتاه باشند خیلی خوب میشود و موقع نوشتن دستمان درد نمی گیرد کیا موافقاً

-2
نازنین 2 سال قبل

من با آیتک سلمانی موافقم

9
نگار مصطفوی 2 سال قبل

من کاملا موافقم

-2
ناشناس 2 سال قبل

من

-1
منم موافقم😁 2 سال قبل

منم موافقم 😁

-1
هیچی 2 سال قبل

منم موافقم

0
آیتک سلمانی 2 سال قبل

مابرای دستمان درد نکنه درس نمی خونیم ما درس می خونیم تا درس جدیدی یاد بگیریم

0
آیتک سلمانی 2 سال قبل

حا لا کیا با من موافق هستن

امیر 2 سال قبل
27

۱.باغ۲.هدهد زیبا و خوش صدا ولی کلاغ اینگونه نیست.۳.مهربان،زیرک،باهوش،با تجربه.۴.مغرور هستند۵.مغرور نباشیم و از خود تعریف نکنیم

9
امیر علی 2 سال قبل

بهترین نظر اینه اقامون ۲۰ داد هرکی نوشت ۲۰ هست

-1
خبه 2 سال قبل

خیلی ممنون 🌷🌷

-1
ماردین اختر 2 سال قبل

ممنون

-1
بی نام 2 سال قبل

تو گوه منو خوردی که آقاتون بیست داد من آقاتم امیر علی

-1
مریلا 2 سال قبل

خیلی کمه

Mahsa 2 سال قبل
-1

عالیه ✌

-1
ناشناس 2 سال قبل

عالی بود فقط اگر به سوال دو بهتر جواب می دادند عالی تر میشدممنون💐

مهتاب 2 سال قبل
0

عالی👌👌👌💖

نویسنده 2 سال قبل
1

کارگاه درس پژوهی

دینا 2 سال قبل
2

خیلی خیلی عالی بود ممنونم ازتون🥰🥰🥰🥰🥰🥰😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌

ناشناس 2 سال قبل
-1

عالییییییییی بود ممنون

-1
مریلا 2 سال قبل

بله

نویسنده 2 سال قبل
3

جوابش خیلی خوبه خوب جواب طولانی ننویسید یک خط باشه

نویسنده 2 سال قبل
6

باغ در نزدیکیه شهر

نویسنده 2 سال قبل
2

عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی

نویسنده 2 سال قبل
1

لطفا اگر چیزی میدانید بگویید

نویسنده 2 سال قبل
1

جواب5خلاصه

0
ناشناس 2 سال قبل

خیلی ممنون 🌷🌷

ریحان 2 سال قبل
11

سلام چون که مغرورند وبه خود تکبر دارند

زهرا 2 سال قبل
16

عالی خیلی ممنون ;-)O:-)

0
FA 2 سال قبل

عالی عالی عالی 👏👏👏👏👏👏

0
امیر علی دهقانی 2 سال قبل

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی

عالی 2 سال قبل
8

عالی عالی عالی

0
یاسین اسلامی 2 سال قبل

عالی عالی ۰۰۰ عالی

علی 2 سال قبل
9

خیلی عالی بود 😍❤️❤️😘😘😘🥰🥰

فاطمه فارسی 2 سال قبل
8

سلام من فاطمه فارسی هستم و خیلی خیلی خیلی خیلی راضی هستم💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

0
ناشناس 2 سال قبل

خیلی خیلی از زحمات شما عزیزان ممنونیم

-1
یه نفر 2 سال قبل

راضی😂😂😂🤙

ناشناس 2 سال قبل
7

عالی بود

0
رها پاسخ داده: 2 سال قبل

اگر میشد به صورت نیترنگ هم بزازید

0
2 سال قبل

بد نبود

ناشناس 2 سال قبل
11

عالی بود خیلی ممنون

-1
ناشناس 2 سال قبل

خیلی عالی بود

-1
ناشناس 2 سال قبل

عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بود

-1
رضا 2 سال قبل

عالی

-1
MK 2 سال قبل

بعدنیست

-1
ملیکا 2 سال قبل

ارع

ناشناس 2 سال قبل
12

خیلی ممنوننننننننننننننن واقعا عالی بود ممنون از شما❤️❤️❤️❤️❤️❤️

0
حمید 2 سال قبل

عالی بود

1
ستایش 2 سال قبل

خیلی عالی بود 🏆🏅🥇🥈🎾🎖🎫🎟🎁🎆🎇✨

0
خاطره 2 سال قبل

اره واقعا

-1
ستایش 2 سال قبل

خیلی خوب بود

ناشناس 2 سال قبل
14

سلام من رازی هستم

0
خاک توسری شماری دو کو 2 سال قبل

ماما

0
عاِی‌بود 2 سال قبل

عالی

0
صصصق 2 سال قبل

ذدذذ

1
آنیسا بیات 2 سال قبل

سلام وایسا با ماشین های مسابقه ای نی بریم

1
ناشناس 2 سال قبل

فقط سوال ۲ رو ننوشته

-1
پاکدل حبیبی 2 سال قبل

بدک نبود اما سوال دو نبود هرچه گشتم!!

2
یه نفر 2 سال قبل

راضی😂😂🤙🤙

ناشناس 2 سال قبل
16

همه سوال هاتو غلت بود بجز سوال ۲😔

-1
ن 2 سال قبل

نخیر اذگلالاغ

0
ع 2 سال قبل

همه ی متن

1
آرش 2 سال قبل

همه درست و کامل بود

1
پریا نورایمانی 2 سال قبل

خیلی هم عالی بود ممنون از سایت خوبتون💜💅

-1
پریا 2 سال قبل

بیخود نگو

-1
پروانه 2 سال قبل

خوبــــــهولـــــی شماره ی ۲ نیست😡

2
آریا نظریان 2 سال قبل

خیلی خوبه عالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللی

1
🤍🤍🤍🤍 2 سال قبل

خیلی عاااااالی ممنون🌸🤍

1
آرمین 2 سال قبل

عالی بود هیچ غلطی هم نداشت

2
نغمه 2 سال قبل

فاکیو بشی سر جات

0
واقعاً خیلی بد بود 2 سال قبل

واقعاً خیلی بد بود

3
نه درست بودن 2 سال قبل

خیلی خوب بود

ناشناش 2 سال قبل
0

عالی واقعا خیلی کمکم کد

هستی 2 سال قبل
0

عالی بود. دستتون دردنکنههمش درست و خوب و مفید بود. توی شاد تدریس درست حسابی نیست میشه از این سایت استفاده کرد.

به تو چه 2 سال قبل
1

ممنون بابت تقلب😜😜

نا شناس 2 سال قبل
0

خیلی عالی بود♥

ناشناس 2 سال قبل
0

خوب بود

0
ناشناس 2 سال قبل

اه اومد

زهرا 2 سال قبل
0

تفاوت های کلاغ و هد هد را بیان کنید

KURD 2 سال قبل
-1

عالی بود ممنون❤❤❤🤩🤩😻👍❤🧡💛💚💙💜🤎💯

فاطی رباطی 2 سال قبل
0

گیتاره باخرن خادم ساختیم😝😁🖕🏻

خر 2 سال قبل
0

بد بد

ارشام راد 2 سال قبل
0

عالی بود ممنون

یه دختر دهه هشتادی 2 سال قبل
0

خیالی خوب است

وحید 2 سال قبل
0

عالی بود تشکر 😍😍😍

بوم 2 سال قبل
-1

عالی خیلی عال خیلی خوبببببببببببببببببب

فاطیما 2 سال قبل
0

تفاوت های کلاغ و هدهد را بیان کنید

تیارا 2 سال قبل
0

سوال دو جوابش کدوم است

ع 2 سال قبل
0

عالیی😙😙😙😙😙😙😙

ریحانه 2 سال قبل
0

من الان میفرستم بچه ها😁😁😁😁😁😁🌸🌹

ناشناس 2 سال قبل
0

عالی

ضحا♡ 2 سال قبل
0

سوال هاش اصلا درست نبود با توجه به جواب هایی که معلم عزیزم آلنا جون داده بود😘من میخواستم سوال۲ رو ببینم یکمیولی با خودم گفتم اون سوال هارو یه دید بزنم درست بود یا نه ولی معلمعزیزم آلنا درست گفت همه رو😘

ا 2 سال قبل
0

ا

هلیا 2 سال قبل
0

واقعا ممنونم که همیشه ما را راهنمایی میکنیدمتشکرم 🌹🌹❣️

ناشناس 2 سال قبل
1

من راضی بودم عالی بود

ناشناس 2 سال قبل
0

من راضی بودم عالی بود به من خیلی کمک کرد

ناشناس 2 سال قبل
0

ممنون خيلي خوب بود ❤️🙏🏻

مهرداد 2 سال قبل
0

عالی😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

به شما چه 2 سال قبل
0

من خیلی راضی هستم چون با جواباش فرستادم برای معلمم نمونه سوال فرستاد تو کلاسخیلی خوبه حتی با این مدارس مجازی که به نظر من خیلی لازمه

پرهام 2 سال قبل
0

به نظر من که عالیههمه سوالاش هم درسته من وقتی فرستادم برا معلمم نمونه سوال گذاشت تو کلاسمخصوصا تو این مدارس آنلاین واقعا عالیه

ناشناس 2 سال قبل
0

ماگرتا جواب ها رو کامل و خلاصه میزاره من همیشه اونجا میرم.

اشرف 2 سال قبل
0

خوب

اشرف 2 سال قبل
0

ای بابا

پروانه 2 سال قبل
0

خوبــــــهولـــــی شماره ی ۲ نیست😡

Mmmm 2 سال قبل
0

عالی بود

سلنا 2 سال قبل
0

خیلی به دردم خورد خیلی ممنونلطفا واژه های هم معنی را هم قرار دهید.بسیار متشکرم

ناشناس 2 سال قبل
1

خیلی ممنونعالی بود👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻

نفس عمیق 2 سال قبل
0

عالی جواب هاشون ممنون ازتون ♥️

لاله 2 سال قبل
2

عالی بـــود❤👏👏👏👏👏👏👏

سلام بد نبود 2 سال قبل
0

شاید هم خوب باشه نمیدونمخوبه سایت خوبی هست

سانیا ملک زاده❤🖤 2 سال قبل
2

عالی بود

آیلار 2 سال قبل
1

عالیه ممنون 😘😘😘😘😘🥰🥰🥰🥰🥰😍😍😍😍😍🖕

اکبر 2 سال قبل
-2

چوخ عالی دی شاقول شاقول اشک کپیوقلو اشایی

ناشناس 2 سال قبل
3

عالی😍♥️💟

A 2 سال قبل
2

خیلی خوب ،نبود خیلی بدم نبود 🤭

2
ناشناس 2 سال قبل

خیلی خوب بود❤️❤️

ناشناس 2 سال قبل
2

ب

ناشناس 2 سال قبل
1

خو

تی ام بکس 2 سال قبل
1

همه سوال ها اشتباه بود اومدم سوال 2 رو بنویستمنگو سوال 3 اومدم دی اره درست کردم اومدم دب اره دورو بنویسم نگو چهار

💜نگین 💜 2 سال قبل
1

خیلی خوب و عالی بود 🌈

متین 2 سال قبل
2

عالی

. 2 سال قبل
1

.

ناشناس 2 سال قبل
3

عالی بود❤🌹🌺

ناشناس 2 سال قبل
2

سوال ۲ نداره خرها

مریلا 2 سال قبل
0

خوب بود

مریلا 2 سال قبل
2

بد نبود

🤩🤩🤩من یک دخترم😍😍😍😍😍 2 سال قبل
1

واقا خیلی خیلی عالی بود ممنون 😘😘😘😘😘😘😘😘🥰🥰🥰🥰🥰

نگین قربانی 2 سال قبل
3

عالیه دست سازندش دردنکند

واقعا 2 سال قبل
0

عالی بود ولی خیلی طولانی هست لطفاً پیگیری کنید

ساجده بهاری فر 2 سال قبل
1

عالی بود ولی طولانی

AmirAli Arzeshmand 2 سال قبل
5

عالی خیلی خوب ⚽⚽⚽

عالی 2 سال قبل
4

عالی

elahe 2 سال قبل
2

عالی…ممنون❤✨

عاای 2 سال قبل
3

ممنون

ناشناس 2 سال قبل
14

عالی بود 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

-2
ناشناس 2 سال قبل

عالی بود ممنون💋💓💓💓🤩😍☺😉😍😙🤗😙😍😚😍😉😍😍😚😍😚😍😉😍😉🤗😚🤗😚😍😚

آرش 2 سال قبل
0

عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

0
ارمین 2 سال قبل

عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

janan 2 سال قبل
-1

خوب بود ولی خیلی طولانی بود

طاها 2 سال قبل
1

خیلی طولانی بود

-1
ممنون 2 سال قبل

نرسی🥰🥰🥰😘😘😘😘😘😘♥️♥️♥️♥️♥️

0
ناشناس 2 سال قبل

خیلی جواب هایش زیاده ولی خوبه

عسل 2 سال قبل
4

سوال دو نداره؟😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐

-1
باران 2 سال قبل

بله سوال دو نداره🙄

-1
نازنین 2 سال قبل

عالی بود ازشمابسیار ممنونم

ستایش رحیمی 2 سال قبل
0

خیلی عالیه ♥🌸🙂🙂

ناشناس 2 سال قبل
-1

🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

باال 2 سال قبل
0

ممنون

0
Phati 2 سال قبل

زیاددددددده

سدیس 2 سال قبل
-1

عالی بود

ن 2 سال قبل
3

م

-1
تیر 2 سال قبل

عالی

محدثه جان دلم 2 سال قبل
-2

واقعا عالیه دستتون درد نکنه ممنونآخجوووووووووووووونباهاله

محنا 2 سال قبل
-2

عالی👌👌

برای پاسخ کلیک کنید