جواب درک و دریافت درس دوم صفحه 23 فارسی ششم

امیر

۱.باغ۲.هدهد زیبا و خوش صدا ولی کلاغ اینگونه نیست.۳.مهربان،زیرک،باهوش،با تجربه.۴.مغرور هستند۵.مغرور نباشیم و از خود تعریف نکنیم

عاطیران

جواب ها اگر کوتاه باشند خیلی خوب میشود و موقع نوشتن دستمان درد نمی گیرد کیا موافقاً

ناشناس

همه سوال هاتو غلت بود بجز سوال ۲😔

زهرا

عالی خیلی ممنون ;-)O:-)

ناشناس

عالی بود 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

جواب درک و دریافت صفحه ۲۳ کتاب فارسی پایه ششم جواب درک و دریافت درس دوم از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. پیرزن در کجا زندگی می کرد؟
2. تفاوت‌های کلاغ و هدهد را بیان کنید.
3. با توجّه به متن درس، پیرزن چه ویژگی‌هایی داشت؟
4. به نظر شما چرا بعضی از افراد، زود به دام می افتند؟
5. از این داستان چه فهمیدید؟

جواب

1. باغی در نزدیکی شهر.
بکشند و بخورند و اگر هم در دام بیفتد او را رها می کنند که برود. دام و تور و تله را همیشه برای مرغ های زیبا و خوش آواز یا حیواناتی می گذارند که گوشتشان خوراکی است
3. مهربان، زیرک و باهوش، دانا
4. همانطور که در داستان نیز گفته شد بعضی از افراد از روی غرور و تکبّر بیش از حد به دام می افتند.
5. همیشه سعی کنیم غرور و تکبر نداشته باشیم و تواضع را در رفتارمان بگنجانیم و همچنین گرفتاری های زندگی را روی قسمت نگذاریم چرا که اگر درست عمل کنیم موفّق خواهیم شد و اگر اشتباه عمل کنیم شکست خواهیم خورد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نازنین 5 ماه قبل
0

خیلی خوب بود عالــــــــــــــــــــــــــــلـــــــی🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩

هادیه 5 ماه قبل
1

خیلی خوب بود

1
هادیه 5 ماه قبل

🥰🥰😘😘

ناشناس 5 ماه قبل
1

عالی بود😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

محدثه 5 ماه قبل
0

بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد نبود 😂😅

-1
نامشخس 1 روز قبل

خیلی خوب بود ممنون

.. 5 ماه قبل
3

1 پیرزن در باغی در نزدیکی شهر

2 گوشت کلاغ خوردنی نیست ولی گوشت هدهد خوردنی است و هدهد اواز می خواند ولی کلاغ اواز نمی خواند

3باهوش زیرک دانا مهربان

4 بخاطر غرور بیش از حد شان

5باید سعی کنیم مغرور نباشیم و خوبی را در رفتارمان بگنجایم و گرفتاری هارا از روی قسمت نگذاریم چون اگر درست عمل کنیم موفق میشویم و اگر اشتباه کنیم شکست خواهیم خورد

ناشناس 6 ماه قبل
1

عالی ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

آمریکا 7 ماه قبل
0

عالی 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

ناشناس 8 ماه قبل
0

تتاااااالل

نویسنده 9 ماه قبل
0

خوب

2
ارزو 9 ماه قبل

خیلی عالی بود ممنون⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰😍😍😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘⁦✌️⁩⁦✌️⁩⁦✌️⁩

-2
سارا جعفری نیا 9 ماه قبل

خوب بود ولی خیلی طولانی هست 🙂

محمد 9 ماه قبل
3

عالی🥰🥰🥰🥰🥰😘😘😘😘😘

4
مبینا ☝☝☝☝ 9 ماه قبل

عاللللییی

نویسنده 9 ماه قبل
9

تفاوت هد هد و کلاغ بود که هدهد صدای زیبایی دارد ولی کلاغ صدایی آزرده دهنده ای دارد✴ریحانه ✴

0
ملیحا 9 ماه قبل

واقعا عالیه❤️❤️❤️💜💜💜💙💙💙🖤🖤🖤😊😊😊

ریحانه قلندرآبادی 9 ماه قبل
5

عالی بود بهم خیلی کمک کرد 💙💙👍

6
سارا 9 ماه قبل

واقعا عالی🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🧜‍♀️🧜‍♀️🧜‍♀️🧜‍♀️🧜‍♀️🧜‍♀️🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠

0
زهرا سمرقندی 9 ماه قبل

عالیییییی

نویسنده 9 ماه قبل
3

تفاوت کلاغ و هدهد را بیان کنید

2
دینا 9 ماه قبل

خیلی خیلی عالی بود ممنونم ازتون🥰🥰🥰🥰🥰🥰😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌

هانیه حیدری 9 ماه قبل
-2

خیلی خوب بود واقعا بهم کمک کرد 😊💖💖

-2
به شما چه 9 ماه قبل

راست میگی

-1
مینا و نیما دوقلو 9 ماه قبل

عالی بود فقط اگر به سوال دو بهتر جواب می دادند عالی تر میشدممنون 💐

نرگس آرمان 9 ماه قبل
-1

خیلی عالی بود کمک زیادی بهم کرد 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

-1
مریلا 9 ماه قبل

بله واقعا

نویسنده 9 ماه قبل
-1

خیلی خوب بود عالی ۲۰بدیم کم دادیم

ناشناس 9 ماه قبل
3

عالی بود⭐⭐⭐⭐⭐

نویسنده 9 ماه قبل
10

بله عالی بود فقط تنها اشکالی که داشت این بود که جواب ها طولانی سوال ۲ شماره گذاری نشده بوددر هر حال مرسی

مهدیه 9 ماه قبل
1

عاااالی

EMAAA 9 ماه قبل
6

عالییییییه خیلی خوب بود. دستتون درد نکنه.

ستایش 9 ماه قبل
2

عالییییییی من همیشه از این سایت جواب های این درک مطلب هارو مینویسم😍❤🤭

Maryam 9 ماه قبل
0

عالی بود ممنونم 👌👌

نویسنده 9 ماه قبل
7

۱) باغ۲) کلاغ را رها می کنند ولی هدهد چون خوش آواز و زیبا است او را رها نمیکنند۳) مهربان زیرک و دانا۴) غرور بیش از حد

-1
ندا 2 ساعت قبل

خیلی خیلی خوب بود 👍👍👍👍

-1
عباسی 9 ماه قبل

خیلی به من کمک کرد ممنون

-1
عاطیران 9 ماه قبل

ممنون که جواب کوتاه دادی

-1
ناشناس 9 ماه قبل

خیلی عالی بود

-1
ناشناس 9 ماه قبل

خیلی خوب ممنون

نویسنده 9 ماه قبل
0

عالی

0
جاسمین 9 ماه قبل

عالی

ساره 9 ماه قبل
1

علییییییییییییی

رادیکا‌سینگ 9 ماه قبل
-1

خووووووبه😉

0
ملیکا 9 ماه قبل

ارع

نویسنده 9 ماه قبل
3

سلام خیلی عالی بود واقعا سپاس گذارم

m.saravani 9 ماه قبل
-2

جوابا خیلی طولانیه 😔

4
امیر 9 ماه قبل

تو گشادی زیاد میبینی والا

0
کلیکا 9 ماه قبل

ارع ب خدا

ناشناس 9 ماه قبل
6

ممنون که به درس هامون کمک می کنید🌷🌷🌷🌷🌷🌷🙏🙏🙏🙏🙏

0
عسل 9 ماه قبل

چرا انقدر زیاد خودت می نویسیها

علی 9 ماه قبل
8

ممنون که به درس هامون کمک می کنید

5
دوستان 9 ماه قبل

ممنون از همه ی شما❤❤❤❤❤

عاطیران 9 ماه قبل
20

جواب ها اگر کوتاه باشند خیلی خوب میشود و موقع نوشتن دستمان درد نمی گیرد کیا موافقاً

11
نگار مصطفوی 9 ماه قبل

من کاملا موافقم

0
ناشناس 9 ماه قبل

من

1
منم موافقم😁 9 ماه قبل

منم موافقم 😁

1
هیچی 9 ماه قبل

منم موافقم

1
آیتک سلمانی 9 ماه قبل

مابرای دستمان درد نکنه درس نمی خونیم ما درس می خونیم تا درس جدیدی یاد بگیریم

1
آیتک سلمانی 9 ماه قبل

حا لا کیا با من موافق هستن

امیر 9 ماه قبل
28

۱.باغ۲.هدهد زیبا و خوش صدا ولی کلاغ اینگونه نیست.۳.مهربان،زیرک،باهوش،با تجربه.۴.مغرور هستند۵.مغرور نباشیم و از خود تعریف نکنیم

9
امیر علی 9 ماه قبل

بهترین نظر اینه اقامون ۲۰ داد هرکی نوشت ۲۰ هست

0
خبه 9 ماه قبل

خیلی ممنون 🌷🌷

0
ماردین اختر 9 ماه قبل

ممنون

0
بی نام 9 ماه قبل

تو گوه منو خوردی که آقاتون بیست داد من آقاتم امیر علی

0
مریلا 9 ماه قبل

خیلی کمه

Mahsa 9 ماه قبل
0

عالیه ✌

0
ناشناس 9 ماه قبل

عالی بود فقط اگر به سوال دو بهتر جواب می دادند عالی تر میشدممنون💐

مهتاب 9 ماه قبل
1

عالی👌👌👌💖

هست 9 ماه قبل
-2

هست

نویسنده 9 ماه قبل
1

کارگاه درس پژوهی

دینا 9 ماه قبل
4

خیلی خیلی عالی بود ممنونم ازتون🥰🥰🥰🥰🥰🥰😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌

ناشناس 9 ماه قبل
-1

عالییییییییی بود ممنون

-1
مریلا 9 ماه قبل

بله

نویسنده 9 ماه قبل
3

جوابش خیلی خوبه خوب جواب طولانی ننویسید یک خط باشه

نویسنده 9 ماه قبل
5

باغ در نزدیکیه شهر

نویسنده 9 ماه قبل
2

عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی

نویسنده 9 ماه قبل
1

لطفا اگر چیزی میدانید بگویید

نویسنده 9 ماه قبل
1

جواب5خلاصه

0
ناشناس 9 ماه قبل

خیلی ممنون 🌷🌷

ریحان 9 ماه قبل
11

سلام چون که مغرورند وبه خود تکبر دارند

زهرا 9 ماه قبل
16

عالی خیلی ممنون ;-)O:-)

0
امیر علی دهقانی 9 ماه قبل

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی

عالی 9 ماه قبل
8

عالی عالی عالی

0
یاسین اسلامی 9 ماه قبل

عالی عالی ۰۰۰ عالی

علی 9 ماه قبل
9

خیلی عالی بود 😍❤️❤️😘😘😘🥰🥰

فاطمه فارسی 9 ماه قبل
8

سلام من فاطمه فارسی هستم و خیلی خیلی خیلی خیلی راضی هستم💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

0
ناشناس 9 ماه قبل

خیلی خیلی از زحمات شما عزیزان ممنونیم

0
یه نفر 9 ماه قبل

راضی😂😂😂🤙

ناشناس 9 ماه قبل
7

عالی بود

0
رها پاسخ داده: 9 ماه قبل

اگر میشد به صورت نیترنگ هم بزازید

0
9 ماه قبل

بد نبود

ناشناس 9 ماه قبل
11

عالی بود خیلی ممنون

0
ناشناس 9 ماه قبل

خیلی عالی بود

0
ناشناس 9 ماه قبل

عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بود

0
رضا 9 ماه قبل

عالی

0
MK 9 ماه قبل

بعدنیست

0
ملیکا 9 ماه قبل

ارع

ناشناس 9 ماه قبل
13

خیلی ممنوننننننننننننننن واقعا عالی بود ممنون از شما❤️❤️❤️❤️❤️❤️

0
حمید 9 ماه قبل

عالی بود

1
ستایش 9 ماه قبل

خیلی عالی بود 🏆🏅🥇🥈🎾🎖🎫🎟🎁🎆🎇✨

0
خاطره 9 ماه قبل

اره واقعا

-1
ستایش 9 ماه قبل

خیلی خوب بود

ناشناس 9 ماه قبل
14

سلام من رازی هستم

0
خاک توسری شماری دو کو 9 ماه قبل

ماما

0
عاِی‌بود 9 ماه قبل

عالی

0
صصصق 9 ماه قبل

ذدذذ

1
آنیسا بیات 9 ماه قبل

سلام وایسا با ماشین های مسابقه ای نی بریم

1
ناشناس 9 ماه قبل

فقط سوال ۲ رو ننوشته

-1
پاکدل حبیبی 9 ماه قبل

بدک نبود اما سوال دو نبود هرچه گشتم!!

2
یه نفر 9 ماه قبل

راضی😂😂🤙🤙

ناشناس 9 ماه قبل
16

همه سوال هاتو غلت بود بجز سوال ۲😔

-1
ن 9 ماه قبل

نخیر اذگلالاغ

0
ع 9 ماه قبل

همه ی متن

1
آرش 9 ماه قبل

همه درست و کامل بود

1
پریا نورایمانی 9 ماه قبل

خیلی هم عالی بود ممنون از سایت خوبتون💜💅

-1
پریا 9 ماه قبل

بیخود نگو

-1
پروانه 9 ماه قبل

خوبــــــهولـــــی شماره ی ۲ نیست😡

2
آریا نظریان 9 ماه قبل

خیلی خوبه عالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللی

1
🤍🤍🤍🤍 9 ماه قبل

خیلی عاااااالی ممنون🌸🤍

1
آرمین 9 ماه قبل

عالی بود هیچ غلطی هم نداشت

2
نغمه 9 ماه قبل

فاکیو بشی سر جات

0
واقعاً خیلی بد بود 9 ماه قبل

واقعاً خیلی بد بود

3
نه درست بودن 9 ماه قبل

خیلی خوب بود

ناشناش 9 ماه قبل
0

عالی واقعا خیلی کمکم کد

هستی 9 ماه قبل
0

عالی بود. دستتون دردنکنههمش درست و خوب و مفید بود. توی شاد تدریس درست حسابی نیست میشه از این سایت استفاده کرد.

به تو چه 9 ماه قبل
1

ممنون بابت تقلب😜😜

نا شناس 9 ماه قبل
0

خیلی عالی بود♥

ناشناس 9 ماه قبل
0

خوب بود

0
ناشناس 9 ماه قبل

اه اومد

زهرا 9 ماه قبل
0

تفاوت های کلاغ و هد هد را بیان کنید

KURD 9 ماه قبل
0

عالی بود ممنون❤❤❤🤩🤩😻👍❤🧡💛💚💙💜🤎💯

فاطی رباطی 9 ماه قبل
0

گیتاره باخرن خادم ساختیم😝😁🖕🏻

خر 9 ماه قبل
0

بد بد

ارشام راد 9 ماه قبل
0

عالی بود ممنون

یه دختر دهه هشتادی 9 ماه قبل
0

خیالی خوب است

وحید 9 ماه قبل
0

عالی بود تشکر 😍😍😍

بوم 9 ماه قبل
0

عالی خیلی عال خیلی خوبببببببببببببببببب

فاطیما 9 ماه قبل
0

تفاوت های کلاغ و هدهد را بیان کنید

تیارا 9 ماه قبل
0

سوال دو جوابش کدوم است

ع 9 ماه قبل
0

عالیی😙😙😙😙😙😙😙

ریحانه 9 ماه قبل
0

من الان میفرستم بچه ها😁😁😁😁😁😁🌸🌹

ناشناس 9 ماه قبل
0

عالی

ضحا♡ 9 ماه قبل
0

سوال هاش اصلا درست نبود با توجه به جواب هایی که معلم عزیزم آلنا جون داده بود😘من میخواستم سوال۲ رو ببینم یکمیولی با خودم گفتم اون سوال هارو یه دید بزنم درست بود یا نه ولی معلمعزیزم آلنا درست گفت همه رو😘

ا 9 ماه قبل
0

ا

هلیا 9 ماه قبل
0

واقعا ممنونم که همیشه ما را راهنمایی میکنیدمتشکرم 🌹🌹❣️

ناشناس 9 ماه قبل
1

من راضی بودم عالی بود

ناشناس 9 ماه قبل
0

من راضی بودم عالی بود به من خیلی کمک کرد

ناشناس 9 ماه قبل
0

ممنون خيلي خوب بود ❤️🙏🏻

مهرداد 9 ماه قبل
0

عالی😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

به شما چه 9 ماه قبل
0

من خیلی راضی هستم چون با جواباش فرستادم برای معلمم نمونه سوال فرستاد تو کلاسخیلی خوبه حتی با این مدارس مجازی که به نظر من خیلی لازمه

پرهام 9 ماه قبل
0

به نظر من که عالیههمه سوالاش هم درسته من وقتی فرستادم برا معلمم نمونه سوال گذاشت تو کلاسمخصوصا تو این مدارس آنلاین واقعا عالیه

ناشناس 9 ماه قبل
0

ماگرتا جواب ها رو کامل و خلاصه میزاره من همیشه اونجا میرم.

اشرف 9 ماه قبل
0

خوب

اشرف 9 ماه قبل
0

ای بابا

پروانه 9 ماه قبل
0

خوبــــــهولـــــی شماره ی ۲ نیست😡

Mmmm 9 ماه قبل
0

عالی بود

سلنا 9 ماه قبل
0

خیلی به دردم خورد خیلی ممنونلطفا واژه های هم معنی را هم قرار دهید.بسیار متشکرم

ناشناس 9 ماه قبل
1

خیلی ممنونعالی بود👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻

نفس عمیق 9 ماه قبل
0

عالی جواب هاشون ممنون ازتون ♥️

لاله 9 ماه قبل
2

عالی بـــود❤👏👏👏👏👏👏👏

سلام بد نبود 9 ماه قبل
0

شاید هم خوب باشه نمیدونمخوبه سایت خوبی هست

سانیا ملک زاده❤🖤 9 ماه قبل
2

عالی بود

آیلار 9 ماه قبل
1

عالیه ممنون 😘😘😘😘😘🥰🥰🥰🥰🥰😍😍😍😍😍🖕

اکبر 9 ماه قبل
-2

چوخ عالی دی شاقول شاقول اشک کپیوقلو اشایی

ناشناس 9 ماه قبل
3

عالی😍♥️💟

A 9 ماه قبل
2

خیلی خوب ،نبود خیلی بدم نبود 🤭

2
ناشناس 9 ماه قبل

خیلی خوب بود❤️❤️

ناشناس 9 ماه قبل
2

ب

ناشناس 9 ماه قبل
1

خو

تی ام بکس 9 ماه قبل
1

همه سوال ها اشتباه بود اومدم سوال 2 رو بنویستمنگو سوال 3 اومدم دی اره درست کردم اومدم دب اره دورو بنویسم نگو چهار

💜نگین 💜 9 ماه قبل
1

خیلی خوب و عالی بود 🌈

متین 9 ماه قبل
2

عالی

. 9 ماه قبل
1

.

ناشناس 9 ماه قبل
3

عالی بود❤🌹🌺

ناشناس 9 ماه قبل
2

سوال ۲ نداره خرها

مریلا 9 ماه قبل
0

خوب بود

مریلا 9 ماه قبل
2

بد نبود

🤩🤩🤩من یک دخترم😍😍😍😍😍 9 ماه قبل
1

واقا خیلی خیلی عالی بود ممنون 😘😘😘😘😘😘😘😘🥰🥰🥰🥰🥰

نگین قربانی 9 ماه قبل
3

عالیه دست سازندش دردنکند

واقعا 9 ماه قبل
0

عالی بود ولی خیلی طولانی هست لطفاً پیگیری کنید

ساجده بهاری فر 9 ماه قبل
1

عالی بود ولی طولانی

AmirAli Arzeshmand 9 ماه قبل
5

عالی خیلی خوب ⚽⚽⚽

عالی 9 ماه قبل
4

عالی

elahe 9 ماه قبل
3

عالی…ممنون❤✨

عاای 9 ماه قبل
3

ممنون

ناشناس 9 ماه قبل
14

عالی بود 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

-2
ناشناس 9 ماه قبل

عالی بود ممنون💋💓💓💓🤩😍☺😉😍😙🤗😙😍😚😍😉😍😍😚😍😚😍😉😍😉🤗😚🤗😚😍😚

آرش 9 ماه قبل
0

عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

0
ارمین 8 ماه قبل

عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

janan 9 ماه قبل
-1

خوب بود ولی خیلی طولانی بود

طاها 9 ماه قبل
1

خیلی طولانی بود

-1
ممنون 9 ماه قبل

نرسی🥰🥰🥰😘😘😘😘😘😘♥️♥️♥️♥️♥️

0
ناشناس 9 ماه قبل

خیلی جواب هایش زیاده ولی خوبه

عسل 9 ماه قبل
4

سوال دو نداره؟😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐

0
باران 9 ماه قبل

بله سوال دو نداره🙄

-1
نازنین 9 ماه قبل

عالی بود ازشمابسیار ممنونم

ستایش رحیمی 9 ماه قبل
0

خیلی عالیه ♥🌸🙂🙂

ناشناس 9 ماه قبل
-1

🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

باال 9 ماه قبل
0

ممنون

0
Phati 9 ماه قبل

زیاددددددده

سدیس 9 ماه قبل
0

عالی بود

-1
محمد مهدی 9 ماه قبل

💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓

ن 9 ماه قبل
3

م

0
تیر 9 ماه قبل

عالی

محدثه جان دلم 9 ماه قبل
-1

واقعا عالیه دستتون درد نکنه ممنونآخجوووووووووووووونباهاله

محنا 9 ماه قبل
-1

عالی👌👌

عاطفه 9 ماه قبل
-2

عالللللللللییییییییست😘😘😘💖💖😘💖💖💖💖💖💖😘😘💖♥️😘💖♥️💖💖🌺🌺😘😘😘💖💖😘

برای پاسخ کلیک کنید