آیا دوربین های باغ همه اتفاقات را می توانند ثبت کنند؟ فرشتگان خدا چطور؟ این دو را با یکدیگر مقایسه کنید صفحه 112 هدیه های آسمان چهارم

جواب برسی کنید صفحه ۱۱۲ کتاب هدیه های آسمان چهارم آیا دوربین های باغ همه اتفاقات را می توانند ثبت کنند؟ فرشتگان خدا چطور؟ این دو را با یکدیگر مقایسه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- خیر- اگر در مکانی باشیم که دوربین ها قادر به دیدن آن نباشند، اتفاقات ثبت نمی شود. .
2- پاسخ به صورت زیر خواهد بود.

ژینا عباس زاده : آیا دوربین های باغ همه ی اتفا قات را می توانند
ثبت کنند؟
پاسخ
خیر چون اگر ما درجایی در باغ باشیم که در آنجا
دوربین وجود نداشته باشد انجا اتفا قات ثبت
نمی شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ژینا عباس زاده 4 روز قبل
1

آیا دوربین های باغ همه ی اتفا قات را می توانندثبت کنند؟پاسخخیر چون اگر ما درجایی در باغ باشیم که در آنجادوربین وجود نداشته باشد انجا اتفا قات ثبتنمی شود

2
ژینا عباس زاده 4 روز قبل

خیلی از شما تشکر می کنم چون من هر وقتیبه این پیج می ایم با دست خالی بر نمی گردم

نویسنده 4 روز قبل
1

خیر چون حافظه ی محدودی برای فیلم برداری دارندفاطمه

نویسنده 4 روز قبل
0

خیر اگر ماجرایی باشیم دوربین نداشته باشد ،فرشتگان خدا آن را مینویسند

نویسنده 4 روز قبل
-2

خیر دوربین های باغ نمی توانند همه ی اتفاقات را ثبت کنند ،بله فرشتگان خدا نیز می توانند

فاطمه سکرانی 4 روز قبل
0

اگر ما در باغ نباشیم دوربین ها نمی توانند چیزی را ثبت کنند

نویسنده 4 روز قبل
0

روز کار تلخ چه روزگاری بود

نویسنده 4 روز قبل
0

همه جادور بین مدار بسته نیست فرشته گان خدا از ما فیلم میگیرند

نویسنده 4 روز قبل
0

همه جا دوربین مدار بسه نیست فرشتگان از ما فیلم می گیرند

برای پاسخ کلیک کنید