آیا ترکیب یونی سدیم فلورید در مجموع خنثی است به چه دلیل ؟ صفحه 19 علوم نهم

فرشته

بله، زیرا یون های مثبت و منفی باهم برابرند. و در مجموع هم دیگر را خنثی می کنند🤗🤗🤗😀

نازنین

منیزیم اکسید هم یک ترکیب یونی خنثی است یا نه؟

Narges

بله زیرا وقتی که اتم منفی فلورید(F) رو با اتم مثبت سدیم(Na)جمع کنیم همدیگر را خنثی میکنند و در نتیجه ترکیب سونی سدیم فلورید هم خنثی میشود

نویسنده

بله زیرا اتم های سدیم یک الکترون از دست می دهند و اتم های فلوئور یک الکترون میگیرند

ناشناس

بله زیرا اتم های سدیم یک الکترون را از دست می دهند و اتم های فلوئور یک الکترون می گیرند به نم سدیم فلوئورید NaF تبدیل می شود که خنثی است.

جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۹ کتاب علوم تجربی پایه نهم آیا ترکیب یونی سدیم فلورید در مجموع خنثی است به چه دلیل ؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بله, چون هنگام ترکیب یون منفی فلوئور -F و یون مثبت سدیم +Na این دو ذره بار های ناهمنام یکدیگر را خنثی میکنند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 2 سال قبل
2

بله زیرا سدیم یک الکترون از دست میدهد و کلر یک الکترون میگیرد و در آخر مدارها ‌‌‌‌‌‌باهم برابر و کامل میشوند به همین دلیل این ترکیب خنثی است

فرشته 2 سال قبل
1

بله چون هر دو با پیوند یونی در مدار اخر خود ۸الکترون دارند

نیکا 2 سال قبل
4

بله

فرشته 2 سال قبل
17

بله، زیرا یون های مثبت و منفی باهم برابرند. و در مجموع هم دیگر را خنثی می کنند🤗🤗🤗😀

نویسنده 2 سال قبل
4

بله

نویسنده 2 سال قبل
4

ایا تر کیب یونی سدیم فلورید در مجموع خنثی است؟چرا؟؟

ناشناس 2 سال قبل
4

بله زیرا اتم های سدیم یک الکترون را از دست می دهند و اتم های فلوئور یک الکترون می گیرند به نم سدیم فلوئورید NaF تبدیل می شود که خنثی است.

8
نویسنده 2 سال قبل

بله زیرا اتم های سدیم یک الکترون از دست می دهند و اتم های فلوئور یک الکترون میگیرند

نویسنده 2 سال قبل
3

سلام

نازنین 2 سال قبل
9

منیزیم اکسید هم یک ترکیب یونی خنثی است یا نه؟

4
فرشته 2 سال قبل

بله

Narges 2 سال قبل
8

بله زیرا وقتی که اتم منفی فلورید(F) رو با اتم مثبت سدیم(Na)جمع کنیم همدیگر را خنثی میکنند و در نتیجه ترکیب سونی سدیم فلورید هم خنثی میشود

برای پاسخ کلیک کنید