جواب فعالیت های نوشتاری درس چهاردهم یاد حسین صفحه 101 فارسی هشتم

ناشناس

خوبه چرا جواب سوال2 نیست؟؟؟؟ 😠

نویسنده

۱.تشنه و سیراببحر و برتر و خشکبزرگ و کوچک۲.لب خشک(لب:هسته،خشک:وابسته پسین(نوع:صفت بیانی))دل سوخته(دل:هسته،سوخته:وابسته پسین(نوع:صفت بیانی))دیده تر(دیده:هسته،تر:وابسته پسین(نوع:صفت بیانی))۳.در بیت چهارم (بر،تر)۴.آن خسرو بی لشکر (آن:صفت اشاره)آن بر(آن:صفت اشاره)آن روز(آن:صفت اشاره)زهرافتحی🙂

0_0

گوه بود😑👌

اسما

سوال دو کوجاست.؟

نویسنده

بحر و بر

جواب فعالیت های نوشتاری صفحه ۱۰۱ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم جواب فعالیت های نوشتاری درس چهاردهم یاد حسین از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- واژه های متضاد را از متن درس بیابید و آنها را کنار یک دیگر بنویسید.
2- در مصراع اول بیت چهارم درس، گروه های اسمی را بیابید و نوع وابسته های هر یک را مشخص کنید.
3- از متن درس، یک جناس بیابید.
4- از متن درس، سه گروه اسمی بیابید که در آنها صفت اشاره به کار رفته باشد.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- خشک و تر ، بزرگ و کوچک ، اکبر و اصغر .
3- دود دل و دیده.
4- آن خسرو ، آن بر تشنه ، آن که.

نویسنده :‌1-بزرگ و کوچک 2-خشک و تر 3-اکبر و اصغر.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 5 ماه قبل
0

ن

. 6 ماه قبل
0

گیسو

1
. 6 ماه قبل

بانوی واژه ها

2 ماه قبل

۱.تشنه و سیراببحر و برتر و خشکبزرگ و کوچک۲.لب خشک(لب:هسته،خشک:وابسته پسین(نوع:صفت بیانی))دل سوخته(دل:هسته،سوخته:وابسته پسین(نوع:صفت بیانی))دیده تر(دیده:هسته،تر:وابسته پسین(نوع:صفت بیانی))۳.در بیت چهارم (بر،تر)۴.آن خسرو بی لشکر (آن:صفت اشاره)آن بر(آن:صفت اشاره)آن روز(آن:صفت اشاره)

ناشناس 7 ماه قبل
-1

خوب است

ناشناس 7 ماه قبل
19

خوبه چرا جواب سوال2 نیست؟؟؟؟ 😠

2
بانوی واژه ها 7 ماه قبل

۱.تشنه و سیراببحر و برتر و خشکبزرگ و کوچک۲.لب خشک(لب:هسته،خشک:وابسته پسین(نوع:صفت بیانی))دل سوخته(دل:هسته،سوخته:وابسته پسین(نوع:صفت بیانی))دیده تر(دیده:هسته،تر:وابسته پسین(نوع:صفت بیانی))۳.در بیت چهارم (بر،تر)۴.آن خسرو بی لشکر (آن:صفت اشاره)آن بر(آن:صفت اشاره)آن روز(آن:صفت اشاره)

1
بانوی واژه ها 7 ماه قبل

۱.تشنه و سیراببحر و برتر و خشکبزرگ و کوچک۲.لب خشک(لب:هسته،خشک:وابسته پسین(نوع:صفت بیانی))دل سوخته(دل:هسته،سوخته:وابسته پسین(نوع:صفت بیانی))دیده تر(دیده:هسته،تر:وابسته پسین(نوع:صفت بیانی))۳.در بیت چهارم (بر،تر)۴.آن خسرو بی لشکر (آن:صفت اشاره)آن بر(آن:صفت اشاره)آن روز(آن:صفت اشاره)

1
بانوی واژه ها 7 ماه قبل

۱.تشنه و سیراببحر و برتر و خشکبزرگ و کوچک۲.لب خشک(لب:هسته،خشک:وابسته پسین(نوع:صفت بیانی))دل سوخته(دل:هسته،سوخته:وابسته پسین(نوع:صفت بیانی))دیده تر(دیده:هسته،تر:وابسته پسین(نوع:صفت بیانی))۳.در بیت چهارم (بر،تر)۴.آن خسرو بی لشکر (آن:صفت اشاره)آن بر(آن:صفت اشاره)آن روز(آن:صفت اشاره)

-1
بانوی واژه ها 7 ماه قبل

۱.تشنه و سیراببحر و برتر و خشکبزرگ و کوچک۲.لب خشک(لب:هسته،خشک:وابسته پسین(نوع:صفت بیانی))دل سوخته(دل:هسته،سوخته:وابسته پسین(نوع:صفت بیانی))دیده تر(دیده:هسته،تر:وابسته پسین(نوع:صفت بیانی))۳.در بیت چهارم (بر،تر)۴.آن خسرو بی لشکر (آن:صفت اشاره)آن بر(آن:صفت اشاره)آن روز(آن:صفت اشاره)

1
بانوی واژه ها 7 ماه قبل

۱.تشنه و سیراببحر و برتر و خشکبزرگ و کوچک۲.لب خشک(لب:هسته،خشک:وابسته پسین(نوع:صفت بیانی))دل سوخته(دل:هسته،سوخته:وابسته پسین(نوع:صفت بیانی))دیده تر(دیده:هسته،تر:وابسته پسین(نوع:صفت بیانی))۳.در بیت چهارم (بر،تر)۴.آن خسرو بی لشکر (آن:صفت اشاره)آن بر(آن:صفت اشاره)آن روز(آن:صفت اشاره)

نویسنده 7 ماه قبل
0

ممنون

علی 7 ماه قبل
-1

سلام خوب بود

رضا 7 ماه قبل
0

عالی

نویسنده 7 ماه قبل
3

1-بزرگ و کوچک 2-خشک و تر 3-اکبر و اصغر

اسما 7 ماه قبل
11

سوال دو کوجاست.؟

ناشناس 7 ماه قبل
3

خوب بود

رضا 7 ماه قبل
-2

خوب بود

نویسنده 7 ماه قبل
-2

خوب بود

نویسنده 7 ماه قبل
2

جواب سوال وازه های متضاد

نویسنده 7 ماه قبل
5

بحر و بر

0_0 7 ماه قبل
11

گوه بود😑👌

1
到我的舱口,金 7 ماه قبل

👌👌😑

نویسنده 7 ماه قبل
2

اکبر~

آسنا 7 ماه قبل
0

خوب

نویسنده 7 ماه قبل
1

1_خشک و تر_اکبر و اصغر_بزرگ و کوچک

نویسنده 7 ماه قبل
1

۲. لب خشک.لب .هسته خشک.وابسته پسیندل سوخته.دل .هسته سوخته .وابسته پسیندیده ی تر . دیده. هسته تر . وابسته پسین

8 7 ماه قبل
1

👏🏻👌🏻👌🏻

ناشناس 7 ماه قبل
1

بله

نویسنده 7 ماه قبل
-2

سوال دوم:لب خشک= لب:هسته و خشک وابسته پسین(صفت بیانی). دل سوخته:دل هسته و سوخته وابسته پسین (صفت بیانی). دیده ی تر :دیده هسته و (تر) وابسته پسین (صفت بیانی)

-1
mina 6 ماه قبل

خوب بود

نویسنده 7 ماه قبل
-2

تشنه و سیرابالناز هستم 😉

نویسنده 7 ماه قبل
0

سوال سوم:تشنه لب و تشنه شطالناز هستم 😊😉❤

نویسنده 7 ماه قبل
0

نمخوام بگم

نویسنده 7 ماه قبل
-1

گند بد

M 7 ماه قبل
1

پس سوال ۲ کجاست😐

نویسنده 7 ماه قبل
-2

خشک، خشک تر بزرگ و کوچک2 لب خشک دل سوخته3 اصغر و اکبرمریم جان

نویسنده 7 ماه قبل
-1

خوبع عالیه

نویسنده 7 ماه قبل
13

۱.تشنه و سیراببحر و برتر و خشکبزرگ و کوچک۲.لب خشک(لب:هسته،خشک:وابسته پسین(نوع:صفت بیانی))دل سوخته(دل:هسته،سوخته:وابسته پسین(نوع:صفت بیانی))دیده تر(دیده:هسته،تر:وابسته پسین(نوع:صفت بیانی))۳.در بیت چهارم (بر،تر)۴.آن خسرو بی لشکر (آن:صفت اشاره)آن بر(آن:صفت اشاره)آن روز(آن:صفت اشاره)زهرافتحی🙂

-1
مهدیه حسنی 7 ماه قبل

ممنونم از پاسخ شما به فعالیت صفحه ۱۰۱🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻❤💜

-1
... 7 ماه قبل

احسنت

نویسنده 7 ماه قبل
0

پوپک و لوشگ

نویسنده 7 ماه قبل
-1

چوم

R. K 7 ماه قبل
0

عالی بود

نویسنده 7 ماه قبل
-1

خوب

0
کوثر 7 ماه قبل

ای کاش تصویر داشت ولی خوبه

₩$ 7 ماه قبل
0

ارسال نظر

-1
امیر۷ 7 ماه قبل

عالی گفتی

نویسنده 7 ماه قبل
-2

برای دراز نشست رفتن روی اب و دراز کشیدن مردم روی تخت😅🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂

نویسنده 7 ماه قبل
-1

: 1- خشک و تر ، بزرگ و کوچک ، اکبر و اصغر .3- دود دل و دیده.4- آن خسرو ، آن بر تشنه ، آن که.

ناشناس 7 ماه قبل
-1

: 1- خشک و تر ، بزرگ و کوچک ، اکبر و اصغر .3- دود دل و دیده.4- آن خسرو ، آن بر تشنه ، آن که.

نویسنده 7 ماه قبل
-2

للاا

عالی 7 ماه قبل
-2

عالی

نویسنده 7 ماه قبل
-1

بدک نبود

نویسنده 7 ماه قبل
-1

صفحه ۱۰۱فارسی

نویسنده 7 ماه قبل
-1

خیلی خوب بود و مفید واقع شد

نویسنده 7 ماه قبل
-1

بر:خشکی تر:(خیس)خشکبحر: دریا بزرگ کوچک تشنه سیراب

محمد حسین رئیس الساداتی 7 ماه قبل
-1

بر:خشکی تر:(خیس)خشکبحر: دریا بزرگ کوچک تشنه سیراب

مریم جانو کوفت بی تربیت 7 ماه قبل
4

کسافت

-1
محسن 7 ماه قبل

😒

نویسنده 7 ماه قبل
1

نمحمد

ابوالفضل طهماسبی 7 ماه قبل
-1

عالی

اسکل 7 ماه قبل
0

گدا بازیا چیه سوال ۲ رو هم می گفتی

دانش آموز 7 ماه قبل
-1

خوب بود

برای پاسخ کلیک کنید