جواب کارگاه متن پژوهی درس شانزدهم خسرو صفحه 126 و 127 فارسی دهم

نویسنده

دیگر طاقت دیدنم نماند مضاف الیه

نویسنده

جواب قلمرو ادبی سوال ۲قلمرو زبانی سوال ۴

ناشناس

لطفا سوال ۴ قلمرو زبانی

رضا

اگر ب رو مرتب کنیم می شه : که جانت از آن خورش پرورش یابدپس جهش ضمیر از نوع مضاف الیه را شاهد هستیم

روژان

نقش دستوری ضمیر های پیوسته در جمله های زیر را مشخص کنید الف دیگر طاقت دیدن مانند

جواب کارگاه متن پژوهی قلمرو فکری زبانی ادبی صفحه ۱۲۶ و ۱۲۷ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم جواب کارگاه متن پژوهی درس شانزدهم خسرو از سایت نکس لود دریافت کنید.

قلمرو زبانی : 1) برای هر یک از واژه های زیر یک «معادل معنایی» و یک «هم آوا» بنویسید.
قضا:
مغلوب:
2) از متن درس، هفت واژه مهم املایی بیابید و بنویسید.
3) از متن درس برای هر یک از انواع جمله، نمونه های مناسب بیابید.
ساده:
مرکب:

قلمرو ادبی : 1) مفهوم هر یک از کنایه های زیر را بنویسید.
باب دندان بودن :
سپر انداختن :
مرد میدان بودن :
لنگ بودن کمیت :
2) یکی از شیوه های طنزنویسی، نقیضه پردازی یا تقلید از آثار ادبی است؛ نمونه هایی از کاربرد این شیوه را در متن بیابید.
3) آوردن بخشی از آیه، حدیث، مصراع یا بیتی از شاعری دیگر را در میان کلام «تضمین » می گویند. نمونه ای از آرایه تضمین را در متن درس بیابید

قلمرو فکری : 1) درباره ارتباط مفهومی سروده زیر با متن درس توضیح دهید.
با بدان کم نشین که صبحت بد گر چه پاکی تو را پلید کند
آفتابی بدین بزرگی را لکه ای ابر ناپدید کند
سنایی
2 به سروده های زیر از سعدی توجه کنید. هریک با کدام قسمت از متن درس، ارتباط معنایی دارند؟
هرآن که گردش گیتی به کین او برخاست به غیر مصلحتش رهبری کند ایام
چه وجود نقش دیوار و چه آدمی که با او سخنی ز عشق گویند و در او اثر نباشد
3) اگر شما به جای نویسنده بودید، این داستان را چگونه به پایان می رساندید؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قلمرو زبانی : 1) قضا:
معادل معنایی : سرنوشت
هم آوا : رسا، سرا
مغلوب:
معادل معنایی : شکست خورده
هم آوا : معمول، مخذول
2) ارتجالا ، مبلغ ، اصطلاح، احسنت، تقریر، تقلید، مشهور، نصاب الصیان، احتیاج، عبرت، معین، مطابق، بیضی، ملتفت، محاوره، ضربت، صدمت، غالب، مغلوب، مخذول، استرحام، طاقت، طعمه، طمانینه، هلیم، حفظ، تصدیق، صدقه، استعداد، عتاب، طرب، مالوف، حلبی، حیرت، ضمایم و تعلیقات، رهاورد،نصیب، حجب، فیاض، عهده، حسودان تنگ نظر، عنودان بدگهر ، لهو و لعب، معاصی، مسکری، فروغ، استماع، ذوق و قریحه، می تراوید،
3) ساده:
از سال چهارم دبستان تا ششم ابتدایی با خسرو هم کلاس بودم.
مرکب:
وقتی معلم برای خواندن انشا، خسرو را پای تخته صدا می کرد، دفترچه من یا مصطفی را که در دو طرف او روی نیمکت نشسته بودیم، برمی داشت و صفحه سفیدی را باز می کرد و ارتجالا انشایی می ساخت و با صدای گرم و رسا به اصطلاح امروزی ها اجرا می کرد» و یک نمره بیست با مبلغی آفرین و احسنت تحویل می گرفت و مثل شاخ شمشاد می آمد و سر جای خودش می نشست.

قلمرو ادبی : 1) باب دندان بودن: مناسب حال بودن، خوش مزه بودن
سپر انداختن: تسلیم شدن
مرد میدان بودن: پهلوان میدان کشتی بودن، مرد زندگی بودن
لنگ بودن کمیت :ضعیف و ناتوان بودن
2) یک نمره بیست با مبلغی آفرین و احسنت تحویل میگرفت و مثل شاخ شمشاد می آمد و سر جای خودش می نشست.
«یکی از خروسان، ضربتی سخت بر دیده حریف نواخت به صدمتی که «جهان تیره شد پیش آن نامدار.» لاجرم سپر بینداخت و از میدان بگریخت. لیکن خروس غالب، حرکتی کرد نه مناسب حال درویشان. بر حریف مغلوب که تسلیم اختیار کرده، مخذول و نالان استرحام می کرد، رحم نیاورد و آن چنان او را می کوفت که «پولاد کوبند آهنگران»
3) جهان تیره شد پیش آن نامدار
تضمین مصراعی از داستان رستم و اسفندیار
بزد تیر بر چشم اسفندیار سیه شد آن نامدار آن پیش جهان
پولاد کوبند آهنگران
تضمین مصراعی از داستان رستم و اسفندیار
چنانت بکوبم به گرز گران که پولاد کوبند آهنگران
«فی الجمله نماند از معاصی، منکری که نکرد و مسکری که
جمله تضمین است از گلستان سعدی باب هفتم

قلمرو فکری : 1) مفهوم این ابیات با آن قسمت اشاره دارد که خسرو با آن همه توانایی و استعداد در درس و کشتی، با همنشینی با دوستان پست و ناباب از راه به در شد و به کارهای خلاف کشیده شد و زندگیش تباه شد و در نهایت در اوج فلاکت و بدبختی مرد.
2) مفهوم : همه امور در دست سرنوشت است، ما از خود اختیاری نداریم.
آهی کشید و گفت: «مادربزرگم دو سال است که مرده است. بابام راستش نمیدانم کجاست. گفتم: «خانه ات کجاست؟»
آه سوزناکی کشید و در جوابم خواند:
«کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید قضا همی بردش تا به سوی دانه و دام»
و بدون خداحافظی، راه خود گرفت و رفت
از حالش پرسیدم؛ جوابی نداد. ناچار بلندتر حرف زدم؛ با صدایی که به قول معروف، گویی از ته چاه در میآمد، با زهرخندی گفت: داد نزن؛ «من گوش استماع ندارم، لمن تقول.»
3) من پس از دیدن خسرو به او کمک کردم تا دوباره به زندگی عادی خود برگردد. او پس از ماه ها با تلاش فروان و کمک خدا اعتیاد را ترک کرد و شروع به آموزش موسیقی کرد و سال ها بعد به یکی از موسیقی دان های برتر ایران و جهان تبدیل شد.

نویسنده : قلمرو زبانی سوال ۴ میشه برای من طاقت دین نماند متمم و ۲ که جان یادت زان خورش پرورش : که جان تو را از آن خورش پرورش باید مضاف الیه.

ناشناس : قلمرو فکری:در داستان خسرو یکی از مشکلات فرهنگی_اجتماعی عصر ما یعنی اعتیاد و فساد و آثار مخرب و زیان آور آن در قالب داستان بیان شده است..

نویسنده : نقش دستوری ضمیرهای پیوسته را در جمله های زیر مشخص کنید.
الف)دیگر طاقت دیدنم نماند.
ب)(که)جان یابدت زان خورش پرورش..

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
سارا 3 ماه قبل
0

خیلی عالی بود دستت طلا

تمنا 3 ماه قبل
0

خیلی عالی ،

.. 6 ماه قبل
1

برای من طاقت دیدن نماند. میشه متمم

آرام 6 ماه قبل
2

خیلی عالیه جواب هایشان کامل و تکمیل هستند

امیر محمد شاه علی 6 ماه قبل
0

سوال ۴ قلمرو زبانی میشود الف)مضاف الیه

ب)مضاف الیه

شاکی 6 ماه قبل
0

سوال ۴ قلمرو زبانی نیسسسس دقیقا برا این اومده بودممممم

ناشناس 6 ماه قبل
0

عه

ناشناس 7 ماه قبل
2

جواب صفحه ۱۲۷ فارسی دهم

0
المیرا 7 ماه قبل

دستت طلا

A 7 ماه قبل
3

خیلی خوب نبود جواب بعضیاش نیست

ـــ 8 ماه قبل
1

جواب بعضیها نیستـ

روژان 8 ماه قبل
7

نقش دستوری ضمیر های پیوسته در جمله های زیر را مشخص کنید الف دیگر طاقت دیدن مانند

.... 10 ماه قبل
5

جواب سوال۴ قلمرو زبانی توی هیچ سایتی نیس لطفا اونم اضافه کنید

4
هانی 9 ماه قبل

ارههه منم پیداش نمیکنم

ولی ب میشه جان تو یابد

تو میشه مضاف الیه

امیر عباس 11 ماه قبل
0

الف..مضاف الیهب.مفعول

نویسنده 11 ماه قبل
2

قلمرو فکری صفحه ی 127 فارسی دهم

mafk 11 ماه قبل
-1

خوب بودخیلی جوابای طولانی بود.

ناشناس 11 ماه قبل
3

چم خوب بود

نویسنده 11 ماه قبل
4

هیچ

کوکی 11 ماه قبل
-2

عالی بود ممنون

نویسنده 11 ماه قبل
1

باب دندان بودن

-1
هلیا 8 ماه قبل

مطابق میل بودن

ناشناس 11 ماه قبل
4

قلمرو فکری: هم نشینی با انسان های بد آدمی را به انحراف میکشاند و باعث سقوط و نابودی او میشود

3
مهسا 11 ماه قبل

سلام ادامه مطالب رو میگذاریدبقیه جواب ها هم عالی بودن

نویسنده 11 ماه قبل
5

سلامبخش ۴ قلمرو زبانی را ننوشتیدلطفا ان را هم به اشتراک بگذارید 🙏🏻

ف 11 ماه قبل
-1

عالی بود کامل تر بود بهتر بود

نویسنده 11 ماه قبل
1

قلمرو زبانی سوال چهار

رضا 11 ماه قبل
7

اگر ب رو مرتب کنیم می شه : که جانت از آن خورش پرورش یابدپس جهش ضمیر از نوع مضاف الیه را شاهد هستیم

سینا 11 ماه قبل
4

پاسخ سوال اول اشتباه است هم آوای واژه ها ، غذا و مقلوب می شود.

-1
.. 6 ماه قبل

عارهه

هانا دانشی 11 ماه قبل
-1

خوب بود

نویسنده 11 ماه قبل
4

خیلی عالی بود

نویسنده 11 ماه قبل
16

جواب قلمرو ادبی سوال ۲قلمرو زبانی سوال ۴

ناشناس 11 ماه قبل
15

لطفا سوال ۴ قلمرو زبانی

0
شیر 9 ماه قبل

مقعول اولی و دومی مضاف الیه

نویسنده 11 ماه قبل
16

دیگر طاقت دیدنم نماند مضاف الیه

ڋݪــــــⒶــآڔام👣 11 ماه قبل
-2

هعی چم بد نبود فقط بعضی جوابا اصن ربطی بع سوال نداش دادا😐

محمد حسین جان نثاری 11 ماه قبل
0

قلمرو زبانی

محمد حسین جان نثاری 11 ماه قبل
1

قلمرو زبانی

ناشناس 11 ماه قبل
-1

خوب بود

نویسنده 11 ماه قبل
-1

عالی بود

یزدان ابراهیم زاده 11 ماه قبل
-2

عالی

یزدان ابراهیم زاده 11 ماه قبل
-2

عالی بود

نویسنده 11 ماه قبل
-1

سوال 4الف) متممب) مضاف الیه

نویسنده 11 ماه قبل
-2

۱۲۷

نویسنده 11 ماه قبل
-2

ممنون از سایت

7yh 11 ماه قبل
-2

Ytty

نویسنده 11 ماه قبل
-1

مهسا

فاطمه 11 ماه قبل
1

مرسی💙

ناشناس 11 ماه قبل
-1

عالیه

نویسنده 11 ماه قبل
0

عالی هس

ناشناس 11 ماه قبل
2

سوال 4 قلمرو زبانی: الف: مضاف الیهب: مضاف الیه از نوع جهش ضمیر

نویسنده 11 ماه قبل
0

عالییی

نویسنده 11 ماه قبل
0

سوالات

احمد 11 ماه قبل
0

ممنون از زحمات تون فقط جواب قلمرو زبانی خیلی مختصر بود.

نازنین 11 ماه قبل
-2

عالی

برای پاسخ کلیک کنید