جواب کارگاه متن پژوهی درس یازدهم یاران عاشق صفحه 94 و 95 و 96 فارسی یازدهم

،narjes17

خوب بودن

عطیه

خیلی خوب بودممنون ممنون

علی شکوهی

عالی

نویسنده

بن مضارع خواندم:خوانصفت فاعلی: خوانندهصفت لیاقت: خواندنیصفت مفعولی: خوانده

Fatemeh

خوبه

جواب کارگاه متن پژوهی قلمرو فکری زبانی ادبی صفحه ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم جواب کارگاه متن پژوهی درس یازدهم یاران عاشق از سایت نکس لود دریافت کنید.

1) معادل معنایی واژه های زیر را بنویسید.
«منکر» آیینه باشد چشم کور دشمن آیینه باشد روی زرد
عمادی شهریاری
ای داور زمانه، ملوک زمانه را جز بر ارادت تو مسیر و «مدار» نیست
مسعود سعد سلمان
2) همان طور که می دانید، صفت بیانی، برای توضیح و وصف یک واژه به کار می رود. واژه ای که وصف می شود، موصوف نام دارد.
مثال : کتاب خواندنی
کتاب (موصوف) – خواندنی (صفت)
به پرکاربردترین صفت های بیانی توجه کنید.
* مطلق: پاک، روشن، پاکدل
** فاعلی: بن مضارع + نده : شنونده
بن مضارع + ا : گویا
بن مضارع + ان : خندان
بن ماضی / بن مضارع + گار: آفریدگار، آموزگار
بن ماضی + ار : خریدار
*** مفعولی: بن ماضی + ه / ه (= ) : شکفته
**** لیاقت : مصدر + ی : نوشیدنی
***** نسبی : اسم + ی : آسمانی
اسم + ین: زرین
اسم + ینه : سیمینه
اسم + انی : روحانی
اسم + انه : کودکانه
– اکنون مانند نمونه جدول را کامل کنید

1) از متن درس، برای هر یک از آرایه های ادبی زیر، نمونه ای مناسب بیابید و بنویسید.
تشبیه: ( ………………………………………………………………… )
تشخیص: ( ………………………………………………………………… )
2) شعر «یاران عاشق» را از نظر قالب و مضمون با شعر «زاغ و کبک» مقایسه کنید.

1) در بیت سوم، مقصود از یاران عاشق، چه کسانی است و به کدام ویژگی آنها اشاره شده است؟
2) در بیت آخر، بر کدام یک از ارزش های انقلاب اسلامی تاکید شده است؟
3) نخست، مفهوم کلی بیت های زیر را بنویسد؛ سپس برای هر یک، بیتی متناسب از
متن درس بیابید.
الف) ای مرغ سحر، عشق ز پروانه بیاموز کان سوخته را جان شد و آواز نیامد
سعدی
ب) چه از تیر و چه از تیغ، شما روی نتابید که در جوشن عشقید، که از کرب و بلایید
حمید سبزواری

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : قلمرو زبانی:
۱: معادل معنایی واژه های زیر را بنویسید.
«منکر» آیینه باشد چشم کور دشمن آیینه باشد روی زرد
عمادی شهریاری
ای داور زمانه، ملوک زمانه را جز بر ارادت تو مسیر و «مدار» نیست.
منکر : انکارکننده، تکذیب کننده.
مدار : مسیر، منظور ، مقصد، جای دور.
قلمرو ادبی:
۱: از متن درس، برای هر یک از آرایه های ادبی زیر، نمونه ای مناسب بیابید و بنویسید.
تشبیه: زخم انکار (در بیت ششم) «انکار (مشبه) را به زخمی (مشبه به).
تشخیص: دست خون (در بیت چهارم).
۲: شعر «یاران عاشق» را از نظر قالب و مضمون با شعر «زاغ و کبک» مقایسه کنید.
قالب هر دو شعر مثنوی است.
نوع لحن شعر زاغ و کبک : روایی، داستانی، تعلیمی.
نوع لحن شعر یاران عاشق : عرفانی.
قلمرو فکری:
۱: در بیت سوم، مقصود از یاران عاشق، چه کسانی است و به کدام ویژگی آنها اشاره شده است؟
روشنگر و هدایتگر
ویژگی ها: روشنگری – هدایتگری – امید و میل به پیروزی.
۲: در بیت آخر، بر کدام یک از ارزش های انقلاب اسلامی تاکید شده است؟
پیمان و همبستگی با شهدا و حمایت از ارزش های انقلاب.
۳: نخست، مفهوم کلی بیت های زیر را بنویسد؛ سپس برای هر یک، بیتی متناسب از
متن درس بیابید.
الف: ای مرغ سحر، عشق ز پروانه بیاموز کان سوخته را جان شد و آواز نیامد
سعدی
ب: چه از تیر و چه از تیغ، شما روی نتابید که در جوشن عشقید، که از کرب و بلایید
حمید سبزواری
الف: ای مرغ سحرگاهی (انسان عاشق) عشق ورزی را از پروانه بیاموز که جان خود را فدای معشوق (شمع) کرد و صدایی از او شنیده نشد (اعتراض نکرد)
مگو سوخت جان من از فرط عشق خموشی است هان، اولین شرط عشق.
ب: شما از تیر و شمشیر روی برنگردانید که در لباس عشق هستید و از کربلا هستید.
بزن زخم، این مرهم عاشق است که بی زخم مردن، غم عاشق است.

مهدی : 1) منکر : انکارکننده، تکذیب کننده، جاحد، ردکننده
مدار : مسیر، منظور ، مقصد، جای دور
2) پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

1) تشبیه: زخم انکار (در بیت ششم) «انکار (مشبه) را به زخمی (مشبه به) مانند کرده ایم که بر جان زده می شود.»
تشخیص: دست خون (در بیت چهارم) «برای خون دست قال شده ایم که خصوصیت انسانی است؛»
2) قالب هر دو شعر مثنوی است.
نوع لحن شعر زاغ و کبک : روایی، داستانی، تعلیمی
نوع لحن شعر یاران عاشق : عرفانی

1) روشنگر و هدایتگر
ویژگی ها: روشنگری – هدایتگری – امید و میل به پیروزی
2) پیمان و همبستگی با شهدا و حمایت از ارزش های انقلاب
3) الف) ای مرغ سحرگاهی (انسان عاشق) عشق ورزی را از پروانه بیاموز که جان خود را فدای معشوق (شمع) کرد و صدایی از او شنیده نشد (اعتراض نکرد)
مگو سوخت جان من از فرط عشق خموشی است هان، اولین شرط عشق
ب) شما از تیر و شمشیر روی برنگردانید که در لباس عشق هستید و از کربلا هستید.
بزن زخم، این مرهم عاشق است که بی زخم مردن، غم عاشق است

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
،narjes17 4 روز قبل
10

خوب بودن

0
فاطمه 4 روز قبل

عالی

0
ح 4 روز قبل

خوب

0
روشنک طرفدار 4 روز قبل

معنی یاران عشق با آرایه های ادبی

kosar 4 روز قبل
3

awliiiiiiii

0
علی 4 روز قبل

خوب

نویسنده 4 روز قبل
0

عایل

نویسنده 4 روز قبل
6

ننن

سارا 4 روز قبل
3

تشبیه: از آنها که خورشید فریادشان

5
عطیه 4 روز قبل

ممنون

سلما 4 روز قبل
2

خوبه

نویسنده 4 روز قبل
1

عالیه

Kiyana 4 روز قبل
5

Khob

دخترآسمونی 4 روز قبل
4

خوب بود مرسی

عرفان 4 روز قبل
1

خوب بود ممنون

محمد 4 روز قبل
1

خوبه

ناصر 4 روز قبل
1

خوبه

نویسنده 4 روز قبل
7

بن مضارع خواندم:خوانصفت فاعلی: خوانندهصفت لیاقت: خواندنیصفت مفعولی: خوانده

1
عطیه 4 روز قبل

ممنون

2
سارا 4 روز قبل

بدک نبود👽

علی شکوهی 4 روز قبل
7

عالی

Mm 4 روز قبل
3

خوب خود

نویسنده 4 روز قبل
4

خیلی خوب

R 4 روز قبل
4

خوبه

عطیه 4 روز قبل
8

خیلی خوب بودممنون ممنون

نویسنده 4 روز قبل
1

عالی

ناشناس 4 روز قبل
1

خوب بود

S 4 روز قبل
2

عالیممنون

فاطیما 4 روز قبل
4

Good

ناشناس 4 روز قبل
2

محمدممنون از سایت خوبتان

امیر 4 روز قبل
2

خوب

امیر ارسلان حصاری 4 روز قبل
2

خوب بود

نویسنده 4 روز قبل
1

سوال ۴

معمولی بود 4 روز قبل
1

عالی

نویسنده 4 روز قبل
0

۰

شاهرخ قبادیان 4 روز قبل
1

خوب

Fatemeh 4 روز قبل
6

خوبه

ساناز 4 روز قبل
1

خیلی خیلی خیلی خیلی ممنون عالیی بود

سارا 4 روز قبل
1

بدک نبود👽

سارا 4 روز قبل
3

کاش کاملتر بود

سارا 4 روز قبل
1

به هر حال ممنون👽

نویسنده 4 روز قبل
2

را

نویسنده 4 روز قبل
2

.

ناشناس 4 روز قبل
2

خوب

نویسنده 4 روز قبل
3

خوبه

1
روشنک طرفدار 4 روز قبل

معنی یاران عشق با آرایه های ادبی

نویسنده 4 روز قبل
0

نمیدونم والا

محمود عالمی 4 روز قبل
0

واقعا عالی بود

نویسنده 4 روز قبل
4

معنی یاران عشق با آرایه های ادبی

روشنک طرفدار 4 روز قبل
0

آیا معنی شعر یاران عشق فارسی یازدهم انسانی رو زحمت با معنی و آرایه های شعر

روشنک طرفدار 4 روز قبل
0

بی زحمت میشه معنی شعر یاران عشق فارسی یازدهم انسانی بگید با آرایه های ادبی

نویسنده 4 روز قبل
0

اروذ

نویسنده 4 روز قبل
0

بد نیود

مریم 4 روز قبل
1

…..

نویسنده 4 روز قبل
0

ااااا

ریحانه 4 روز قبل
0

خوب بود ممنون

قربانی 4 روز قبل
1

جواب فعالیت ۳ فارسی یازدهم لطفا

نویسنده 4 روز قبل
0

خووم

نویسنده 4 روز قبل
0

ثثثسث

احد حسین امینه از ساق 4 روز قبل
1

عالیه

نویسنده 4 روز قبل
4

معنی :شما نه از تیر ونه از شمشیر روی بر نمی گردانید زیرا عشق بر تن شماست وازکرب وبلاییان هستیدمفهوم: عاشق از چیزی نمی ترسد وجان خود را فدا میکند

الهام بهرامی نیک 4 روز قبل
2

جواب های تان عالی و سازنده هست

نویسنده 4 روز قبل
1

متشکرم مفید بود.

😍 4 روز قبل
2

خیلی خوبه

نویسنده 4 روز قبل
0

منکر معناس

مریم صادقی 4 روز قبل
1

جوابها خیلی عالیست

ناشناس 4 روز قبل
1

خیلی مفید است

شایان قناویزچی 4 روز قبل
1

خیلی مفید است

محمد جرات 4 روز قبل
1

عالیه

برای پاسخ کلیک کنید