جواب کارگاه متن پژوهی درس یازدهم یاران عاشق صفحه 94 و 95 و 96 فارسی یازدهم

،narjes17

خوب بودن

سارا

کاش کاملتر بود

نویسنده

بن مضارع خواندم:خوانصفت فاعلی: خوانندهصفت لیاقت: خواندنیصفت مفعولی: خوانده

عطیه

ممنون

نویسنده

معنی :شما نه از تیر ونه از شمشیر روی بر نمی گردانید زیرا عشق بر تن شماست وازکرب وبلاییان هستیدمفهوم: عاشق از چیزی نمی ترسد وجان خود را فدا میکند

جواب کارگاه متن پژوهی قلمرو فکری زبانی ادبی صفحه ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم جواب کارگاه متن پژوهی درس یازدهم یاران عاشق از سایت نکس لود دریافت کنید.

1) معادل معنایی واژه های زیر را بنویسید.
«منکر» آیینه باشد چشم کور دشمن آیینه باشد روی زرد
عمادی شهریاری
ای داور زمانه، ملوک زمانه را جز بر ارادت تو مسیر و «مدار» نیست
مسعود سعد سلمان
2) همان طور که می دانید، صفت بیانی، برای توضیح و وصف یک واژه به کار می رود. واژه ای که وصف می شود، موصوف نام دارد.
مثال : کتاب خواندنی
کتاب (موصوف) – خواندنی (صفت)
به پرکاربردترین صفت های بیانی توجه کنید.
* مطلق: پاک، روشن، پاکدل
** فاعلی: بن مضارع + نده : شنونده
بن مضارع + ا : گویا
بن مضارع + ان : خندان
بن ماضی / بن مضارع + گار: آفریدگار، آموزگار
بن ماضی + ار : خریدار
*** مفعولی: بن ماضی + ه / ه (= ) : شکفته
**** لیاقت : مصدر + ی : نوشیدنی
***** نسبی : اسم + ی : آسمانی
اسم + ین: زرین
اسم + ینه : سیمینه
اسم + انی : روحانی
اسم + انه : کودکانه
– اکنون مانند نمونه جدول را کامل کنید

1) از متن درس، برای هر یک از آرایه های ادبی زیر، نمونه ای مناسب بیابید و بنویسید.
تشبیه: ( ………………………………………………………………… )
تشخیص: ( ………………………………………………………………… )
2) شعر «یاران عاشق» را از نظر قالب و مضمون با شعر «زاغ و کبک» مقایسه کنید.

1) در بیت سوم، مقصود از یاران عاشق، چه کسانی است و به کدام ویژگی آنها اشاره شده است؟
2) در بیت آخر، بر کدام یک از ارزش های انقلاب اسلامی تاکید شده است؟
3) نخست، مفهوم کلی بیت های زیر را بنویسد؛ سپس برای هر یک، بیتی متناسب از
متن درس بیابید.
الف) ای مرغ سحر، عشق ز پروانه بیاموز کان سوخته را جان شد و آواز نیامد
سعدی
ب) چه از تیر و چه از تیغ، شما روی نتابید که در جوشن عشقید، که از کرب و بلایید
حمید سبزواری

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : قلمرو زبانی:
۱: معادل معنایی واژه های زیر را بنویسید.
«منکر» آیینه باشد چشم کور دشمن آیینه باشد روی زرد
عمادی شهریاری
ای داور زمانه، ملوک زمانه را جز بر ارادت تو مسیر و «مدار» نیست.
منکر : انکارکننده، تکذیب کننده.
مدار : مسیر، منظور ، مقصد، جای دور.
قلمرو ادبی:
۱: از متن درس، برای هر یک از آرایه های ادبی زیر، نمونه ای مناسب بیابید و بنویسید.
تشبیه: زخم انکار (در بیت ششم) «انکار (مشبه) را به زخمی (مشبه به).
تشخیص: دست خون (در بیت چهارم).
۲: شعر «یاران عاشق» را از نظر قالب و مضمون با شعر «زاغ و کبک» مقایسه کنید.
قالب هر دو شعر مثنوی است.
نوع لحن شعر زاغ و کبک : روایی، داستانی، تعلیمی.
نوع لحن شعر یاران عاشق : عرفانی.
قلمرو فکری:
۱: در بیت سوم، مقصود از یاران عاشق، چه کسانی است و به کدام ویژگی آنها اشاره شده است؟
روشنگر و هدایتگر
ویژگی ها: روشنگری – هدایتگری – امید و میل به پیروزی.
۲: در بیت آخر، بر کدام یک از ارزش های انقلاب اسلامی تاکید شده است؟
پیمان و همبستگی با شهدا و حمایت از ارزش های انقلاب.
۳: نخست، مفهوم کلی بیت های زیر را بنویسد؛ سپس برای هر یک، بیتی متناسب از
متن درس بیابید.
الف: ای مرغ سحر، عشق ز پروانه بیاموز کان سوخته را جان شد و آواز نیامد
سعدی
ب: چه از تیر و چه از تیغ، شما روی نتابید که در جوشن عشقید، که از کرب و بلایید
حمید سبزواری
الف: ای مرغ سحرگاهی (انسان عاشق) عشق ورزی را از پروانه بیاموز که جان خود را فدای معشوق (شمع) کرد و صدایی از او شنیده نشد (اعتراض نکرد)
مگو سوخت جان من از فرط عشق خموشی است هان، اولین شرط عشق.
ب: شما از تیر و شمشیر روی برنگردانید که در لباس عشق هستید و از کربلا هستید.
بزن زخم، این مرهم عاشق است که بی زخم مردن، غم عاشق است.

مهدی : 1) منکر : انکارکننده، تکذیب کننده، جاحد، ردکننده
مدار : مسیر، منظور ، مقصد، جای دور
2) پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

1) تشبیه: زخم انکار (در بیت ششم) «انکار (مشبه) را به زخمی (مشبه به) مانند کرده ایم که بر جان زده می شود.»
تشخیص: دست خون (در بیت چهارم) «برای خون دست قال شده ایم که خصوصیت انسانی است؛»
2) قالب هر دو شعر مثنوی است.
نوع لحن شعر زاغ و کبک : روایی، داستانی، تعلیمی
نوع لحن شعر یاران عاشق : عرفانی

1) روشنگر و هدایتگر
ویژگی ها: روشنگری – هدایتگری – امید و میل به پیروزی
2) پیمان و همبستگی با شهدا و حمایت از ارزش های انقلاب
3) الف) ای مرغ سحرگاهی (انسان عاشق) عشق ورزی را از پروانه بیاموز که جان خود را فدای معشوق (شمع) کرد و صدایی از او شنیده نشد (اعتراض نکرد)
مگو سوخت جان من از فرط عشق خموشی است هان، اولین شرط عشق
ب) شما از تیر و شمشیر روی برنگردانید که در لباس عشق هستید و از کربلا هستید.
بزن زخم، این مرهم عاشق است که بی زخم مردن، غم عاشق است

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
هادی 6 ماه قبل
-1

عالی

مهدی 7 ماه قبل
0

بد نبود

حسن 7 ماه قبل
3

بد

بنده خدا 10 ماه قبل
0

خوب بود متشکر

ناشناس 11 ماه قبل
1

عالیه

،narjes17 11 ماه قبل
9

خوب بودن

0
فاطمه 11 ماه قبل

عالی

kosar 11 ماه قبل
0

awliiiiiiii

نویسنده 11 ماه قبل
-1

ننن

سارا 11 ماه قبل
-1

تشبیه: از آنها که خورشید فریادشان

4
عطیه 11 ماه قبل

ممنون

سلما 11 ماه قبل
-2

خوبه

نویسنده 11 ماه قبل
-1

عالیه

Kiyana 11 ماه قبل
-2

Khob

دخترآسمونی 11 ماه قبل
-2

خوب بود مرسی

نویسنده 11 ماه قبل
4

بن مضارع خواندم:خوانصفت فاعلی: خوانندهصفت لیاقت: خواندنیصفت مفعولی: خوانده

0
سارا 11 ماه قبل

بدک نبود👽

علی شکوهی 11 ماه قبل
-1

عالی

Mm 11 ماه قبل
0

خوب خود

نویسنده 11 ماه قبل
0

خیلی خوب

R 11 ماه قبل
1

خوبه

عطیه 11 ماه قبل
3

خیلی خوب بودممنون ممنون

S 11 ماه قبل
0

عالیممنون

فاطیما 11 ماه قبل
3

Good

ناشناس 11 ماه قبل
0

محمدممنون از سایت خوبتان

امیر 11 ماه قبل
1

خوب

امیر ارسلان حصاری 11 ماه قبل
1

خوب بود

نویسنده 11 ماه قبل
0

سوال ۴

معمولی بود 11 ماه قبل
0

عالی

نویسنده 11 ماه قبل
2

۰

شاهرخ قبادیان 11 ماه قبل
2

خوب

Fatemeh 11 ماه قبل
3

خوبه

ساناز 11 ماه قبل
-1

خیلی خیلی خیلی خیلی ممنون عالیی بود

سارا 11 ماه قبل
1

بدک نبود👽

سارا 11 ماه قبل
5

کاش کاملتر بود

سارا 11 ماه قبل
1

به هر حال ممنون👽

نویسنده 11 ماه قبل
1

را

نویسنده 11 ماه قبل
2

.

ناشناس 11 ماه قبل
-1

خوب

نویسنده 11 ماه قبل
1

خوبه

0
روشنک طرفدار 11 ماه قبل

معنی یاران عشق با آرایه های ادبی

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمیدونم والا

محمود عالمی 11 ماه قبل
-2

واقعا عالی بود

نویسنده 11 ماه قبل
3

معنی یاران عشق با آرایه های ادبی

روشنک طرفدار 11 ماه قبل
0

آیا معنی شعر یاران عشق فارسی یازدهم انسانی رو زحمت با معنی و آرایه های شعر

روشنک طرفدار 11 ماه قبل
0

بی زحمت میشه معنی شعر یاران عشق فارسی یازدهم انسانی بگید با آرایه های ادبی

نویسنده 11 ماه قبل
0

اروذ

مریم 11 ماه قبل
0

…..

نویسنده 11 ماه قبل
-1

ااااا

ریحانه 11 ماه قبل
-1

خوب بود ممنون

قربانی 11 ماه قبل
0

جواب فعالیت ۳ فارسی یازدهم لطفا

نویسنده 11 ماه قبل
-1

خووم

نویسنده 11 ماه قبل
-1

ثثثسث

احد حسین امینه از ساق 11 ماه قبل
0

عالیه

نویسنده 11 ماه قبل
3

معنی :شما نه از تیر ونه از شمشیر روی بر نمی گردانید زیرا عشق بر تن شماست وازکرب وبلاییان هستیدمفهوم: عاشق از چیزی نمی ترسد وجان خود را فدا میکند

الهام بهرامی نیک 11 ماه قبل
1

جواب های تان عالی و سازنده هست

نویسنده 11 ماه قبل
0

متشکرم مفید بود.

😍 11 ماه قبل
1

خیلی خوبه

نویسنده 11 ماه قبل
0

منکر معناس

مریم صادقی 11 ماه قبل
1

جوابها خیلی عالیست

ناشناس 11 ماه قبل
0

خیلی مفید است

شایان قناویزچی 11 ماه قبل
0

خیلی مفید است

محمد جرات 11 ماه قبل
1

عالیه

برای پاسخ کلیک کنید