آیا وجود شیطان مانع اختیار و اراده مادر تصمیم گیری ها میشود صفحه 35 دین و زندگی دهم

نویسنده

خیر چون شیطان قدرت کنترل انسان را ندارد و فقط آن هارا به گناه دعوت می کند

علیرضا

خیر چون شیطان قدرت کنترل انسان را ندارد و فقط آن هارا به گناه دعوت می کند

مهدی نوبخت

شیطان با وعده هایی ک میدهد ما را ب گناه وادار میکند اما ما را برای انجام گناه مجبور نمیکنم و همان طور ک در کتاب توضیح داده شده است فقط ب ما وعده ی انجام گناه را میدهد

ناشناس

عالی

نویسنده

زمانی ک اهل جهنم شیطان را پقصر گناهان ک انجام داده اند معرفی می کند شیطان چ پاسخی میدهد

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۳۵ کتاب دین و زندگی پایه دهم آیا وجود شیطان مانع اختیار و اراده مادر تصمیم گیری ها میشود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر، زیرا کار شیطان فقط وسوسه کردن انسان است و با وسوسه کردن انسان هایی ک نفس ضعیف دارند، بر آنها چیره می شود.

نویسنده : خیر چون شیطان قدرت کنترل انسان را ندارد و فقط آن هارا به گناه دعوت می کند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 ماه قبل
0

ننت

مهدی 1 ماه قبل
0

هرکس با استفاده از عقل و پیروی از خدا پیش برود وجود شیطان بی اثر خواهد ماند

ناشناس 5 ماه قبل
0

وقایع مرحله دوم قیامت را بنویسد

نویسنده 1 سال قبل
14

خیر چون شیطان قدرت کنترل انسان را ندارد و فقط آن هارا به گناه دعوت می کند

محمدرضا 1 سال قبل
2

شیطان همیشه آدم وسوسه میکند

نویسنده 1 سال قبل
0

شیطان آدم را گول میزند

3
کیانا بانو😈 11 ماه قبل

تازه فهمیدی عنترخان👊

ناشناس 1 سال قبل
2

آیا وجود شیطان مانع اختیار و اراده ما در تصمیم گیری ها میشود

مهدی نوبخت 1 سال قبل
8

شیطان با وعده هایی ک میدهد ما را ب گناه وادار میکند اما ما را برای انجام گناه مجبور نمیکنم و همان طور ک در کتاب توضیح داده شده است فقط ب ما وعده ی انجام گناه را میدهد

نویسنده 1 سال قبل
1

……….

ناشناس 1 سال قبل
6

عالی

علیرضا 1 سال قبل
8

خیر چون شیطان قدرت کنترل انسان را ندارد و فقط آن هارا به گناه دعوت می کند

نویسنده 1 سال قبل
-2

عالی

ناشناس 1 سال قبل
5

خیر

نویسنده 1 سال قبل
5

زمانی ک اهل جهنم شیطان را پقصر گناهان ک انجام داده اند معرفی می کند شیطان چ پاسخی میدهد

3
نویسنده 1 سال قبل

خیر چون تنها راه نفوذ شیطان در انسان وسوسه کردن است و فقط کار او دعوت انسان به گناه است . اما انسان میتواند با او مبارزه کند و شکستش دهد….

نویسنده 1 سال قبل
3

خیر کار او وسوسه کردن وفریب دادن است و جزاین راه نفوذ دیگری درمان دارد واین خود ماهستیم که به او اجازه وسوسه می دهیم یا راه فریب رابرای میبندیم

نویسنده 1 سال قبل
2

خیر چون شیطان توانایی کنترل ادمی را ندارد و فقط ان را وسوسه به انجام گناه میکند

برای پاسخ کلیک کنید